มอรมอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์เพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูปอนาแบปทิสต์แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
หมวดหมู่ ดูหมวดหมู่

มอรมอน (อังกฤษ: Mormon) เป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งในขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งโจเซฟ สมิธ เป็นผู้ริเริ่มขบวนการนี้ขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1820 ปัจจุบันชาวมอรมอนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ชาวมอรมอนที่เหลืออาจไม่สังกัดคริสตจักรใดหรือไม่เคร่งศาสนา ชาวมอรมอนมีบทบาทมากในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา แต่ศาสนิกชนส่วนมากอาศัยอยู่นอกสหรัฐ

ชาวมอรมอรถือว่าตนเองเป็นคริสตชน[1] แต่คริสตชนนิกายอื่นถือว่ามอรมอนเป็นลัทธิเทียมเท็จ[2] เพราะชาวมอรมอนมีความเชื่อบางประการต่างจากศาสนาคริสต์กระแสหลัก

ชาวมอรมอนยอมรับคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน และเชื่อว่าโจเซฟ สมิธ เป็นผู้ฟื้นฟูคริสตจักรของพระคริสต์ และยังมีการสืบทอดตำแหน่งผู้เผยพระวจนะและอัครทูตในฐานะผู้นำคริสตจักร

ในปี ค.ศ. 2015 มีชาวมอรมอนอยู่ทั่วโลกราว 15 ล้านคน[3][4] ในประเทศไทยมีชาวมอรมอนราว 20,730 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0323 ของประชากรทั้งหมด[5]

สำนักงานในประเทศไทย[แก้]

สำนักงานศูนย์บริการประเทศไทยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อ้างอิง[แก้]

  1. Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society, Pew Forum on Religion & Public Life 2012, p.10: Mormons are nearly unanimous in describing Mormonism as a Christian religion, with 97% expressing this point of view
  2. "มอร์มอนเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือไม่? มอร์มอนเชื่ออะไร?". Got Questions Ministries. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2559. 
  3. "2015 Statistical Report for 2016 April General Conference", Mormon Newsroom, April 2, 2016.
  4. "Mormons more likely to marry, have more children than other U.S. religious groups". Pew Research Center. 22 May 2015. สืบค้นเมื่อ 13 September 2015. 
  5. "Thailand - LDS Statistics and Church Facts". Newsroom. 21 กุมภาพันธ์ 2555. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2559.