มอรมอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (ลูเทอแรนเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์เพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์แบปทิสต์แองกลิคัน)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

มอรมอน (อังกฤษ: Mormon) เป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักของศาสนาคริสต์ สายของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตั้งอยู่ที่รัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนคำว่า "มอรมอน" เป็นชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งซึ่งผู้คนมักจะเรียกชาวมอรมอน ซึ่งชื่อนี้มาจาก ชื่อของพระคัมภีร์สำคัญเล่มหนึ่ง ที่มีชื่อว่าพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งเป็นพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ จึงเป็นที่มาของผู้คนทั่วไปที่ได้รู้จักกับชาวมอรมอน จึงได้เรียกวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ว่าชาวมอรมอนนั่นเอง

ส่วนมากคนที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พวกเขาจะเรียกตัวเองว่า "วิสุทธิชน" หรือว่า ชาวมอรมอน

หลักความเชื่อ[แก้]

หลักแห่งความเชื่อของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

 1. เราเชื่อ​ในพระผู้เป็นเจ้า, พระ​บิดานิรันดร์, และ​ใน​พระบุตรของ​พระองค์, พระ​เยซู​คริสต์, และ​ใน​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์.
 2. เรา​เชื่อ​ว่า​มนุษย์​ จะ​ได้​รับ​โทษ​เพราะ​บาป​ของตน, และ​มิ​ใช่​เพราะ​การ​ล่วงละเมิด​ของ​อาดัม.
 3. เรา​เชื่อ​ว่า​โดย​ผ่าน​การชดใช้ของ​พระ​คริสต์, มนุษยชาติ​ทั้งมวล​จะรอด​ได้, โดย​การ​เชื่อฟังกฎ​และศาสนพิธี​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​กิตติคุณ.
 4. เรา​เชื่อ​ว่า​หลัก​ธรรม​และศาสนพิธี ​เบื้อง​ต้น​ของ​พระ​กิตติคุณ​คือ: หนึ่ง, ศรัทธา​ใน​พระเจ้า พระ​เยซู​คริสต์; สอง, การก​ลับใจ; สาม, บัพ​ติ​ศมา​โดย​ลง​ไป​ใน​น้ำ​ทั้ง​ตัว​เพื่อ​การ​ปลดบาป สี่, การวางมือเพื่อ​ของประทานแห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์.
 5. เรา​เชื่อ​ว่า​มนุษย์​ต้อง​ได้​รับ​การเรียก​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, โดย​การพยากรณ์, และ​โดย​การวางมือ​โดย​ผู้​มี​สิทธิอำนาจ, เพื่อสั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​และ​ปฏิบัติศาสนพิธี​ของ​พระ​กิตติคุณ​นั้น.
 6. เรา​เชื่อ​ใน​การ​วางระเบียบอย่าง​เดียว​กับ​ที่​ดำรง​อยู่​ใน​ศาสนจักร​สมัย​ต้น, นั่น​คือ, อัครสาวก, ศาสดาพยากรณ์, ศิษยาภิบาล, ผู้​สอน, ผู้​ประกาศ​ข่าวประเสริฐ,ผู้มีภูมิความรู้และสร้างสรรค์, และ​อื่น ๆ.
 7. เรา​เชื่อ​ใน​ของประทาน​แห่ง​การ​พูดภาษา, การพยากรณ์, การเปิดเผย, นิมิต, การ​บำบัดรักษา, การ​แปล​ภาษา,สติปัญญา,การเข้าใจ,พลังธรรมชาติ,การสร้างสรรค์, และ​อื่น ๆ.
 8. เรา​เชื่อ​ว่า​พระ​คัมภีร์ไบเบิล​เป็น​พระคำ​ขอ​ง​พระผู้เป็นเจ้า​ตราบเท่า​ที่​แปล​ไว้​อย่าง​ถูกต้อง; เรา​เชื่อ​ด้วยว่า​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อน​เป็น​พระ​คำขอ​ง​พระผู้เป็นเจ้า.
 9. เรา​เชื่อ​ทุก​สิ่ง​ที่​พระผู้เป็นเจ้า​ทรงเปิดเผย​มา​แล้ว, ทุก​สิ่ง​ที่​พระองค์​ทรง​เปิดเผย​ขณะ​นี้, และ​เรา​เชื่อ​ว่า​พระองค์​จะ​ยัง​ทรงเปิดเผย​เรื่อง​สำคัญ​และ​ยิ่ง​ใหญ่​อีก​หลาย​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
 10. เรา​เชื่อ​ใน​การ​รวมกัน​อย่าง​เป็น​รูปธรรม​ของ​อิส​รา​เอลและ​ใน​การนำ​กลับคืน​มา​ของ​เผ่า​ทั้งสิบ; ว่า​ไซ​อัน (เยรูซา​เล็ม​ใหม่) จะ​สร้าง​ขึ้น​ใน​ทวีป​อเมริกา; ว่า​พระ​คริสต์​จะ​ทรงปกครองง​แผ่นดิน​โลก​ด้วย​พระองค์​เอง; และ, ว่า​แผ่นดิน​โลก​จะ​กลับคืน​สู่​สภาพเดิม​และ​รับ​รัศมีภาพ​แห่ง​เมือง​บรม​สุขเกษม.
 11. เรา​อ้างเอกสิทธิ์​แห่ง​การ​นมัสการ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​ฤทธา​นุ​ภาพ​ตาม​การ​วินิจฉัย​จากมโนธรรม​ของ​เรา​เอง, และ​ยอม​ให้​มนุษย์​ทั้งปวง​มี​เอกสิทธิ์​เช่น​เดียวกัน, ให้​พวก​เขานมัสการโดย​วิธี​ใด, ณ สถาน​ที่​ใด, หรือ​สิ่ง​ใด​ก็ได้​ที่​พวก​เขา​จะ​นมัสการ.
 12. เรา​เชื่อ​ใน​การ​อยู่​ใต้​อาณัติ​ของ​กษัตริย์, ประธานาธิบดี, ผู้​ปกครอง, และ​ฝ่าย​ปกครอง​ของ​รัฐ, ใน​การ​เชื่อฟัง, การ​ยกย่อง, และ​การ​สนับสนุนกฎหมายที่ถูกต้องและรับฟังผู้ใต้อาณัติ.
 13. เรา​เชื่อ​ใน​การ​เป็น​คนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์, มี​เมตตา, มี​คุณธรรม,ฉลาดเฉลียว และ​ใน​การทำ​ดี​ต่อ​มนุษย์​ทั้งปวง; โดย​แท้​แล้ว, เรา​อาจ​กล่าว​ได้​ว่า​เรา​ทำ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​เปาโล—เรา​เชื่อ​ทุก​สิ่ง, เราหวัง​ทุก​สิ่ง, เรา​ยืนหยัด​มา​แล้ว​หลาย​สิ่ง, และ​หวัง​ว่า​จะ​สามารถยืนหยัดได้​ทุก​สิ่ง. หาก​มี​สิ่ง​ใด​ที่​เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือ​กล่าวขวัญ​กัน​ว่า​ดี หรือ​ควร​ค่า​แก่​การ​สรรเสริญ, เรา​แสวง​หา​สิ่ง​เหล่า​นี้.

สำนักงานในประเทศไทย[แก้]

สำนักงานศูนย์บริการประเทศไทยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลมอร์มอน