ข้ามไปเนื้อหา

มอรมอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เป็นผู้นำลัทธิมอรมอนคนปัจจุบัน
จำนวนสมาชิกของลัทธิมอรมอนทั่วโลกเมื่อปี 2009[1]

มอรมอน (อังกฤษ: Mormon) เป็นลัทธิกลุ่มหนึ่งในขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งโจเซฟ สมิธ เป็นผู้ริเริ่มขบวนการนี้ขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1820 ปัจจุบันชาวมอรมอนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ชาวมอรมอนมีบทบาทมากในรัฐยูทาห์ สหรัฐ แต่ศาสนิกชนส่วนมากอาศัยอยู่นอกสหรัฐ

ชาวมอรมอนยอมรับคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะคัมภีร์มอรมอน และเชื่อว่าโจเซฟ สมิธ เป็นผู้ฟื้นฟูคริสตจักรของพระคริสต์ และยังมีการสืบทอดตำแหน่งผู้เผยพระวจนะและอัครทูตในฐานะผู้นำคริสตจักร

ในปี ค.ศ. 2015 มีชาวมอรมอนอยู่ทั่วโลกราว 15 ล้านคน[2][3] ในประเทศไทยมีชาวมอรมอนราว 20,730 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0323 ของประชากรทั้งหมด[4]

ประวัติ[แก้]

ประวัติการเผยแพร่ลัทธิมอรมอนในประเทศไทย[แก้]

เมื่อปีคริสต์ศักราช 1854 บริคัม ยัง ผู้นำลัทธิมอรมอนได้ส่งผู้สอนศาสนามายังประเทศไทยที่ยังชื่อว่า สยาม ท่านได้อยู่ประเทศไทยเป็นเวลา 4 เดือน

ต่อมาเมื่อคริสต์ศักราช 1950 ลัทธิมอรมอนได้เข้ามาอย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะ ๆ เมื่อมีครอบครัวที่เป็นมอรมอนได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพและได้จัดตั้งที่ประชุมเล็ก ๆ เป็นการนมัสการในภาษาอังกฤษจนค่อย ๆ มีคนไทยมาสนใจมากขึ้นจนถึงปี 1966

ลัทธิมอรมอนได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดย กอร์ดอน บี ฮิงค์ลี่ ผู้นำลัทธิ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 1966 และผู้สอนศาสนาได้ถูกส่งมาที่ประเทศไทยและได้เรียนภาษาไทยและได้สอนคนไทยให้เข้าโบสถ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อปีคริสต์ศักราช 1974 เดวิด บี. เฮท ผู้นำลัทธิมอรมอนในสมัยนั้นได้ประกาศสร้างโบสถ์อย่างเป็นทางการ 3 โบสถ์แรกที่ได้รับการสร้างคือ บางนา ธนบุรีและเชียงใหม่

ปัจจุบันมีชาวมอรมอนในประเทศไทยทั้งหมด 21,274 คน และอาคารประชุม (โบสถ์) ทั้งหมด 40 แห่งทั่วประเทศไทย

หลักความเชื่อ[แก้]

 1. เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระวิญญาณบริสุทธิ์
 2. เราเชื่อว่ามนุษย์จะได้รับโทษเพราะบาปของตน, และมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของอาดัม
 3. เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ
 4. เราเชื่อว่าหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณคือ : หนึ่ง, ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์; สอง, การกลับใจ; สาม, บัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; สี่, การวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 5. เราเชื่อว่ามนุษย์ต้องได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิอำนาจ, เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระกิตติคุณนั้น
 6. เราเชื่อในการวางระเบียบอย่างเดียวกับที่ดำรงอยู่ในศาสนจักรสมัยต้น, นั่นคือ, อัครสาวก, ศาสดาพยากรณ์, ศิษยาภิบาล, ผู้สอน, ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, และอื่น ๆ
 7. เราเชื่อในของประทานแห่งการพูดภาษา, การพยากรณ์, การเปิดเผย, นิมิต, การบำบัดรักษา, การแปลภาษา, และอื่น ๆ
 8. เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่แปลไว้อย่างถูกต้อง; เราเชื่อด้วยว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า
 9. เราเชื่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้, และเราเชื่อว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
 10. เราเชื่อในการรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมของอิสราเอลและในการนำกลับคืนมาของเผ่าทั้งสิบ; ว่าไซอัน (เยรูซาเล็มใหม่) จะสร้างขึ้นในทวีปอเมริกา; ว่าพระคริสต์จะทรงปกครองแผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง; และ, ว่าแผ่นดินโลกจะกลับคืนสู่สภาพเดิมและรับรัศมีภาพแห่งเมืองบรมสุขเกษม
 11. เราอ้างเอกสิทธิ์แห่งการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตามการวินิจฉัยจากมโนธรรมของเราเอง, และยอมให้มนุษย์ทั้งปวงมีเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน, ให้พวกเขานมัสการโดยวิธีใด, ณ สถานที่ใด, หรือสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขาจะนมัสการ
 12. เราเชื่อในการอยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์, ประธานาธิบดี, ผู้ปกครอง, และฝ่ายปกครองของรัฐ, ในการเชื่อฟัง, การยกย่อง, และการสนับสนุนกฎหมาย
 13. เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์, มีเมตตา, มีคุณธรรม, และในการทำดีต่อมนุษย์ทั้งปวง; โดยแท้แล้ว, เราอาจกล่าวได้ว่าเราทำตามคำแนะนำของเปาโล—เราเชื่อทุกสิ่ง, เราหวังทุกสิ่ง, เรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่ง, และหวังว่าจะสามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่ง. หากมีสิ่งใดที่เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้

สำนักงานในประเทศไทย[แก้]

สำนักงานศูนย์บริการประเทศไทยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics
 2. "2015 Statistical Report for 2016 April General Conference", Mormon Newsroom, April 2, 2016.
 3. "Mormons more likely to marry, have more children than other U.S. religious groups". Pew Research Center. 22 May 2015. สืบค้นเมื่อ 13 September 2015.
 4. "Thailand - LDS Statistics and Church Facts". Newsroom. 21 กุมภาพันธ์ 2555. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • lds.org และ mormon.org, เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 • lds.or.th เว็บไซต์ประจำประเทศไทย