เทศบาลตำบลปรุใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
คำขวัญ: 
ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ ประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แก่ประชาชน
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางฉมามาศ อินทรักษา
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.63 ตร.กม. (6.42 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด9,526 คน
 • ความหนาแน่น572.82 คน/ตร.กม. (1,483.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05300109
เว็บไซต์www.pruyai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ตำบลปรุใหญ่เป็นตำบลหนึ่งในตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งแต่เดิมนั้นมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2526 เทศบาลเมืองนครราชสีมา (ในสมัยนั้น) ได้ขยายเขตเทศบาลเข้ามาในพื้นที่ตำบลหนองจะบกและตำบลปรุใหญ่ทำให้จำนวนหมู่บ้านลดลงจาก 17 หมู่บ้านเหลือเพียง 7 หมู่บ้านและยังแบ่งพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ออกจากกันเป็น 2 ส่วน คือพื้นที่ส่วนทิศเหนือประกอบด้วยหมู่ 1, 2, 3 และ 6 และพื้นที่ส่วนทิศใต้ มี 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 4, 5 และ 7

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลปรุใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539 และประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

ปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่เป็นเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 [1]

ที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 16.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,393.75 ไร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งสิ้น 10,000 คน โดยแบ่งพื้นที่ เป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1[แก้]

ประกอบด้วยหมู่ 1, 2, 3 และ 6 สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านคือ ลำปรุ ลำบริบูรณ์ ลำตะกุด และคลองตาเมืองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไหลผ่าน และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของราษฎร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสีมุม ตำบลพลกรัง และตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่ และ ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 2[แก้]

ประกอบด้วยหมู่ 4 5 และ 7 ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเรียบมีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ และมีป่าไม้คือสวนรุกขชาติปรุใหญ่ อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสุรนารี และ เทศบาลนครนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองจะบก และ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสุรนารี และตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การคมนาคม[แก้]

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพสายเลี่ยงเมือง) เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมระหว่างตำบลกับภายนอก และมีถนนเชื่อมหมู่บ้าน ในการคมนาคมขนส่งภายในตำบล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]