อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
ดำรงตำแหน่ง
3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด4 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)


นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี (เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2491) ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [1] ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (เคยย้ายไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่แต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อ 3 สิงหาคม 2549[2]) และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ 28 พฤษภาคม 2551 จนกระทั่งลาออกและพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563[3]

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (3 มีนาคม พ.ศ. 2549[4] - 12 พฤษภาคม 2549[5])
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (3 สิงหาคม พ.ศ. 2549[6] - 19 กันยายน 2549[7])
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550[8]- 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[9])
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[10] - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563[11])

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประธานกรรมการสรรหา
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๑ ง, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ง, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๒ ง, ๒๙ มิถนายน ุ ๒๕๔๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๑ ง, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก, ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ง, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ง, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๒ ง, ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๘๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓