ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
# คัดเลือกพื้นที่พิเศษ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น แล้วเสนอระดับนโยบายพิจารณา
# สำรวจสภาพพื้นที่ ด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
# ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่พิเศษ
# เสนอคณะกรรมการ กพท. พิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่พิเศษ
# จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
 
== พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์