ผู้ใช้:Somjilaar/กระบะทราย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  กรมประชาสัมพันธ์
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประเทศไทย ไทย
  พื้นที่แพร่ภาพไทย เพชรบูรณ์
  เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง
  คำขวัญวิทยุฯ แห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข
  สำนักงานใหญ่98หมู่10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
  ต.สะเดียง อ.เมือง
  จ.เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
  ความเป็นเจ้าของ
  เจ้าของกรมประชาสัมพันธ์
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  บุคลากรหลักวชิราภรณ์ น้อยยม
  ผู้อำนวยการสถานีฯ
  ประวัติ
  เริ่มออกอากาศ9 เมษายน พ.ศ. 2529 (37 ปี)
  ลิงก์
  เว็บไซต์www.phetchabunradio.net

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ชื่อย่อ: สวท.พช.) เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

  ประวัติสถานี[แก้]

       ปี พ.ศ.2524 กรมประชาสัมพันธ์ มีโครงการขยายเขตบริการวิทยุกระจายเสียง ให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและเนื่องจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบทั้ง 3 ทิศ (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) จึงไม่สามารถรับฟังข่าวสารรายการต่างๆ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในจังหวัดใกล้เคียงคือ พิษณุโลก และเลย ได้ชัดเจนกอปรกับ ขณะนั้นบนเทือกเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้เร่งจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นบนที่ราชพัสดุพื้นที่ 27 ไร่ 50 ตารางวา บริเวณริมทางหลวง หมายเลข 21 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง (ห่างจากตัวเมืองไปทางหล่มสัก 5 กิโลเมตร) โดยติดตั้งเครื่องส่งระบบ AM ความถี่ 873 Khz ซึ่งเป็นเครื่องส่งที่ฝ่ายเทคนิค ศปข.2(เดิม)จัดสร้างขึ้นเอง และเริ่มส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2529
       ปี พ.ศ.2534 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดตั้งสถานีวิทยุระบบ FM ความถี่102.75 MHz เพิ่มขึ้นอีกระบบหนึ่ง โดยสร้างห้องส่ง ในตัวอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ AM และติดตั้ง เครื่องส่งฯระบบ FM ไว้ในอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง 11 เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน และติดตั้งสายอากาศร่วมเสา เดียวกับสายอากาศโทรทัศน์ เริ่มส่งกระจายเสียงระบบ FM Stereo Multiplex ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2535 เป็นต้นมา
       ปี พ.ศ.2540 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่งระบบ AM Stereo กำลังส่ง 10 KW พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบสายอากาศ รวมงบประมาณ 6.2 ล้านบาท พร้อมทั้งอาคารที่ทำการ ซึ่งใช้เป็นห้องส่งวิทยุทั้งระบบ AM และ FM ด้วย เป็นอาคาร 2 ชั้นทรงไทยแห่งแรกของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้นแบบของ อาคารสวท.เชียงราย , สวท.ชุมพร เป็นต้น ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งกระจายเสียง ในระบบ AM Strereo ด้วยความถี่ 846 KHz กำลังส่ง 10 KW และในระบบ FM Stereo Multiplex ด้วยความถี่ 102.75 MHz ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.ทุกวัน
  

                                               

  วิสัยทัศน์[แก้]

  • องค์กรหลัก ซึ่งเป็นเลิศทางการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

                       

  พันธกิจ[แก้]

  • กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบายข้อมูลข่าวสารและสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน
  • สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ข่าวภาละภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสื่อมวลชนหรือได้รับมอบหมาย

                           

  ยุทธศาสตร์[แก้]

  • ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และดำเนินงานอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการกระจายเสียง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]