ข้ามไปเนื้อหา

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สกว.-สกอ.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สกว.-สกอ. (TRF-CHE Outstanding Mid-Career Researcher Award) เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติสำหรับนักวิจัย"รุ่นกลาง" ที่มีการมอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยคัดเลือกจากผู้รับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. และทุนร่วมระหว่าง สกอ.-กับฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้รับทุนซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นกลางที่รับทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษาของ สกว. และสกอ. หรือทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยในกลุ่มผู้รับทุน

รางวัลนี้เริ่มมีการมอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยเปิดให้สมัครขอรับรางวัลหรือให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล จากนั้นจะทำการคัดเลือกโดยกรรมการรางวัลของ สกว. เกณฑ์การพิจารณารางวัลนี้คือ

  • คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเท่านั้น
  • ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา หรือทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา
  • ผู้สมัครมีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในข้อ 2 โดยพิจารณาคุณภาพผลงานดังนี้ คือเป็นผลงานที่มีความคิดริเริ่ม, เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่,ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่มีการระบุว่าได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานให้ทุนอย่างชัดเจน โดยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเน้นการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี impact factor โดยจะพิจารณาคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์จากลำดับ impact factor ในแต่ละสาขาร่วมด้วย คณะกรรมการจะให้น้ำหนักกับผลงานที่ผู้สมัครเป็นชื่อแรก หรือชื่อสุดท้าย หรือเป็น corresponding author ทั้งนี้ กรณีที่ระบุว่าเป็นผลงานของทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา หรือทุนพัฒนานักวิจัย(เมธีวิจัย สกว.) แล้ว จะไม่สามารถอ้างสิทธิผลงานนั้นเป็นผลงานของทุนอื่นๆ ที่รับจาก สกว. ได้อีก ผลงานในรุปแบบอื่น เช่น สิทธิบัตร หรือผลงานนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นผลงานร่วมด้วย แต่ต้องมีข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอที่จะทำให้เห็นถึงคุณค่าหรือคุณภาพของผลงานได้
  • เป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินงานในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
  • ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับทุนวิจัยมากกว่า 1 ครั้ง ขอให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเฉพาะครั้งที่ทำให้เกิดผลงานมากที่สุดเพียงครั้งเดียว

รางวัลเป็น โล่ พร้อมเช็คเงินสด มูลค่ารวม 100,000.- บาท โดยจัดพิธีมอบในประมาณวันที่ 10-16 ตุลาคม ในการประชุมวิชาการประจำปีของ สกว. "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ซึ่งมักจัดขึ้นที่ ชะอำ หรือ พัทยา ผู้มอบรางวัลนี้ครั้งแรกคือ ศ. เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี [1]

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สกว.-สกอ. เรียงตามปี[แก้]

พ.ศ. 2551[แก้]

พ.ศ. 2552[แก้]

พ.ศ. 2553[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือสรุปการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ตุลาคม 2551

ดูเพิ่ม[แก้]