สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (4 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
สำนักงานใหญ่319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์, ผู้อำนวยการ
  • รติมา เอื้อธรรมาภิมุข, รองผู้อำนวยการ
  • ดร.กาญจนา วานิชกร, รองผู้อำนวยการ
  • ดร.สิริพร พิทยโสภณ, รองผู้อำนวยการ
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.nxpo.or.th

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council,ชื่อย่อ:สอวช.) หน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำเร็จแล้วไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแปรสภาพมาจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ที่ถูกยุบเลิกไป [1] โดยมี ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. คนสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการ สอวช. คนแรก

อำนาจและหน้าที่[แก้]

ตามมาตรา ๒๒ สอวช. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

(๓) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)

(๔) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๕) สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๘

(๖) ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามประกาศมาตรา ๑๑ (๗)

(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๘) จัดทำรายงานประจำปีของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ (๑๐)

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มอบหมาย

รายนามผู้อำนวยการ สอวช.[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ 2 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการ สวทน. คนสุดท้าย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]