สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษNaresuan University
Business Incubator
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ผู้อำนวยการรศ.ดร.เนติ วระนุช
วารสารNUBI News Magazine
สัญลักษณ์NUBI
เว็บไซต์www.nubi.nu.ac.th

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจในเขตภาคเหนือตอนล่าง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่ผลักดันงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเดิมหรือผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จโดยใช้วิธีการอบรมให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการตลาดการเงินและอื่นๆ

มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากร งานวิจัย และด้านวิชาการ ซึ่งให้บริการทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จะสามารถเป็นแหล่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมมือกับ สกอ.ในการจัดตั้งสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ธุรกิจใหม่ และธุรกิจ SMEs อื่นๆที่มีความต้องการที่จะยกระดับสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงจัดตั้ง "ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับสำนักงานอธิการบดี และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์กระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการเดิมให้มีการพัฒนาศักยภาพและดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้อาศัยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นแหล่งรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลและความรู้ในการบริการจัดการธุรกิจที่มีศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ โดยจะเป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ

ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ"[1]

ในปัจจุบัน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้บริการในการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจ จัดการฝึกอบรม สัมมนา และ จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการเงิน การตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้บริการสำนักงานให้เช่าในอาคารที่ตั้งของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ (ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) อีกด้วย

ร้านค้า[แก้]

ปัจจุบัน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดร้านค้าเพื่อเป็นแหล่งที่ศึกษาในการประกอบธุรกิจสำหรับนิสิตในชมรม NUBI Club 2 แห่ง ดังนี้

การบริหารส่วนงานราชการ[แก้]

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะผู้บริหารดังนี้

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์และรัฐกิจสัมพันธ์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิสาหกิจ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อนึ่งได้มีการแบ่งส่วนงานราชการออกเป็นส่วน ดังนี้

 • ฝ่ายงานส่งเสริมผู้ประกอบการและให้คำปรึกษา
 • ฝ่ายงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • ฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้คำปรึกษา
 • ฝ่ายงานฝึกอบรมและสัมมนา
 • ฝ่ายงานเลขานุการ
 • ฝ่ายงานส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
 • ฝ่ายงานสนับสนุนกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]