ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
Center for Information Technology and Communication Services, University of Phayao
ชื่อย่อCITCOMS
สถาปนา16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[1]
ผู้อำนวยการนายพลรบ สวัสดี
ที่อยู่
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
มาสคอต
CITCOMS
สถานปฏิบัติอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์citcoms.up.ac.th

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: Center for Information Technology and Communication Services, University of Phayao) มีภารกิจในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล์ และให้บริการระบบสารสนเทศ เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน ระบบเงินเดือนเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นิสิตและบุคลากรผ่านทางการให้บริการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รวมทั้งการให้บริการห้องสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Self-Access Room) แก่นิสิต

ประวัติ[แก้]

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 แต่เดิมศูนย์ฯ เป็นส่วนงานหนึ่งภายในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา โดยเริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในเวลานั้นมหาวิทยาลัยพะเยาถือเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แต่เดิมศูนย์ฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวมภูกามยาว ในบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ประกอบไปด้วยห้องสำนักงานจำนวน 3 ห้อง ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง และห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิตจำนวน 1 ห้อง โดยในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ศูนย์ฯ ได้เคลื่อนย้ายสำนักงานและห้องให้บริการต่าง ๆ ไปยังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานตั้งอยู่ชั้น 3 ด้านปีกฝั่งตะวันออก และชั้น 2 จะเป็นงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Operation Center) และห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ฯ ได้ทำการจัดตั้งห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Training & Self Learning Room) ที่ชั้น 2 ด้านปีกฝั่งตะวันออก เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรในการฝึกฝนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา[1]

การบริหารหน่วยงาน[แก้]

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นห่วยงานระดับกอง แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในเป็น 5 หน่วยงานได้แก่[1]

  1. งานธุรการ
  2. งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. งานฝึกอบรมสารสนเทศ
  5. งานผลิตสื่อนวัตกรรม

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติหน่วยงาน, สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]