สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) – ภาษาอื่น ๆ