ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันมาฆบูชา"

* ส่วนพระพุทธพจน์คาถาสุดท้าย ทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา 6 ประการ คือ การไม่กล่าวร้ายใคร, การไม่ทำร้ายใคร , การมีความสำรวมใน[[ปาติโมกข์]]ทั้งหลาย, การเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ,การรู้จักที่นั่งนอนอันสงัด และบำเพ็ญเพียรในอธิจิต
 
== สถานที่สำคัญเนื่องด้วยวันมาฆบูชา pom([[พุทธสังเวชนียสถาน]]) ==
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
{{บทความหลัก|ราชคฤห์|วัดเวฬุวันมหาวิหาร}}
ผู้ใช้นิรนาม