พุทธบริษัท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พุทธบริษัท คือหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา มี 4 จำพวกคือ

  • ภิกษุ ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ

'พระอัญญาโกณฑัญญเถระ

  • ภิกษุณี ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี