โรงเรียนสวายวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
หมู่ที่ 6 บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ไทย ประเทศไทย 32000
พิกัด 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sawaiwittayakarn School
อักษรย่อ ส.ว. (SW)
ประเภท สหศึกษา
คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519
เพลง มาร์ชสวายวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนสวายวิทยาคาร (อังกฤษ: Sawaiwittayakarn School) (อักษรย่อ: ส.ว., S.W.) เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ชาวบ้านในชุมชน นำโดยพระครูปัญญาวุฒิสุนทร มีเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 88 ห้อง

โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ซึ่งขณะนั้น นายบุญมี ส่งเสริม ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ อาคารพระปริยัติธรรมพร้อมสถานที่จากพระครูปัญญาวุฒิสุนทร (มหาคุล) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา ขณะนั้น (ปัจจุบัน รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์) และท่านได้ให้ความอุปการะสนับสนุนตลอดมา อาทิจัดตั้งกองทุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษาวัดแสงบูรพาและให้ทุนการศึกษามาโดยตลอดและได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก ประธานสภาตำบลสวายโดยตลอด โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีนายอภิชาติ อรรถเวทิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

-ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ บุคลากร บ้านพักครู

-ในปี พ.ศ. 2528 เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ระยะการดำเนินการปี 2528 – 2530 จึงทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการบริการชุมชน เพื่อสนองนโยบายของโครงการ พมช.

-ในปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตชนบทยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา จัดหนังสือให้ยืมเรียน บริหารหลักสูตรทั้งปกติและกึ่งระบบ เพื่อให้นักเรียนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

-ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่บริการ ได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

คติพจน์[แก้]

 • "สุวิชาโน ภวํ โหติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

อัตลักษณ์[แก้]

 • "งามน้ำใจ ยิ้มง่าย ไหว้สวย"

เอกลักษณ์[แก้]

 • "สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สามัคคี"

รางวัล[แก้]

อาคารในโรงเรียน[แก้]

 • อาคารมิตรไมตรี เป็นอาคารสำนักงานของโรงเรียน อาทิเช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ และทางด้านหมวดสังคมศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคารศรีสวาย เป็นอาคารที่มีห้องการเรียนการสอนจำนวนมาก โดยมี หมวดคณิตศาสตร์ หมวดภาษาต่างประเทศ หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา และ หมวดภาษาไทย งานแนะแนว งานพยาบาล และห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ
 • อาคารพรายนภา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เป็นอาคารที่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมากมาย อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับหมวดวิทยาศาสตร์ และด้านล่างยังมีห้องโสตทัศนศึกษา และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • อาคารหัตถาเลิศ เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านดนตรี ศิลปะศึกษา นาฏศิลป์ และอุตสาหกรรม
 • อาคารเพริศนารี เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์
 • อาคารวิถีประภาส เป็นอาคารหอประชุมโรงเรียน มีชื่อว่า หอประชุมวิถีประภาส
 • อาคารอภิชาตมงคล เป็นอาคารโรงอาหารของโรงเรียน
 • อาคารสำนักงานสภานักเรียน เป็นอาคารที่ทำงานของงานกิจการนักเรียนและงานสภานักเรียน
 • อาคารสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นอาคารเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
 • อาคารโคกสวายทม สมเกียรติ เมธี ทวีทรัพย์
 • อาตาร 40 ปี สวายวิทยาคาร สร้างด้วยเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จากคณะครูผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา มูลค่า 3,400,000 ( สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 • สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อยู่บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน
 • ลานตาระวี อยู่บริเวณทิศตะวันตกของลานสวายจ๊ะ
 • ลานสวายจ๊ะ อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารมิตรไมตรี
 • ลานตารอด อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารศรีสวาย ติดกับอาคารพรายนภา
 • ลานตะเปียงจรัง อยู่บริเวณทิศใต้ของสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 • ศาลาปราสาทพร อยู่บริเวณทิศตะวันออกของหน้าเสาธง
 • ศาลาชุติมา-พาหุรัส ใจมั่น อยู่ภายในลานสวายจ๊ะทางทิศตะวันตกหน้าอาคารมิตรไมตรี
 • ศาลา สนสี sonsri ผู้อำนวยการทวีศักดิ์ ครูสมานจิตร์ สนสี และครอบครัว มอบให้
 • ศาลเจ้าพ่อโคกสวายทม ศาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในท้องที่นับถือ
 • ศาลตายาย ตั้งอยู่ทางด่านหน้าประตู 2 ของโรงเรียน
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน

นอกจากนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆ ท่านที่บุคคลในโรงเรียนยังให้ความเคารพนับถือ เพราะสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่ามาก่อน

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

- ที่ตั้ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตพื้นที่บริการมีดังต่อไปนี้

- ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสูงปนที่ราบลุ่ม ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสวายวิทยาคาร[แก้]

ที่ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายอภิชาติ อรรถเวทิน ครูใหญ่ พ.ศ. 2519 – 2522
2 นายมงคล พิชนาหะรี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2522 - 2528
3 นายพร สายแก้ว อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528 -2534
4 นายปราสาท ธนาสูรย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 -2540
5 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 -2545
6 นายเมธี แตงจันทึก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 - 2552
7 นายคำทรัพย์ ลอยทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - 2556
8 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคาร[แก้]

โรงเรียนสวายวิทยาคารเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 ทำให้ข้อมูลประธานนักเรียนรุ่นแรกๆสูญหายไปบางส่วน ซึ่งมีข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดดังรายนามต่อไปนี้

ที่ ปีที่ดำรงตำแหน่ง รายนามประธานนักเรียน ระดับการศึกษา ปัจจุบัน
... 2543 ........ ... ....
1 2544 นายขวัญ หนุนโชค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 2545 นางสาวดราณี บุญตน ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
ปัจจุบันเสียชีวิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547
3 2546 นางสาวมณทิณี สุวรรณทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นครูผู้ช่วยในจังหวัดสุรินทร์
4 2547 นายไฉน ทองวิจิตร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5 2548 นายไพรวรรณ สุบินนาม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เป็นพนักงานบริษัท SCG ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี
6 2549 นายตีรณ ศิลาลาย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
เกียรตินิยมอันดับ 2
เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
และได้รับทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 2550 นางสาวรัชนี เสมอภาค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
8 2551 นายอดิลักษณ์ ผลงาม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
พึ่งสำเร็จการศึกษา
9 2552 นายจิรายุศ แลดี กำลังศึกษา รร.นายสิบทหารบก
10 2553 นายสุเมธ สนศรี กำลังศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
11 2554 ........... กำลังศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
....
12 2555 นายชาญวิทย์ ชอบรัมย์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
....
13 2556 นายทวีศักดิ์ พวงยี่โถ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
....
14 2557 นายสุทัศน์ สนั่นน้ำหนัก กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นักเรียน
15 2558
(ปัจจุบัน)
นายจิรพงศ์ วิจิรัมย์ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นักเรียน