โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำโรงทาบวิทยาคม
Srk logo.jpg
เรียนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Samrongthap Wittayakom School
อักษรย่อ ส.ร.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
เพลง เพลงมาร์ช ส.ร.ค.

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ถนนสุรินทร์ – ศรีสะเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32170 โทรศัพท์ 0-4456-9163 โทรสาร 0-4456-9300 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 63 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ปวช. 1 – 3 เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อปฏิรูปการศึกษา อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สภาพทั่วไป[แก้]

จำนวนอาคารเรียนมี 4 หลัง เป็นอาคารถาวรแบบ 216ก (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง อาคารถาวรแบบ CS213 (อาคาร 2) จำนวน 1 หลัง อาคารถาวรแบบ 216ล (อาคาร 3) จำนวน 1 หลัง อาคารถาวรแบบ 216ล (ปรับปรุง) (อาคาร 4) จำนวน 1 หลัง อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 5 หลัง บ้านพักครู จำนวน 15 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 3 หลัง สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม

ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ทิศตะวันออกติดชุมชนบ้านโดดวิทยา ทิศตะวันตกติดโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) ทิศเหนือติดที่นาชาวบ้านและชุมชน ทิศใต้ติดที่นาชาวบ้าน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอและหน่วยงานราชการต่างๆ และชุมชนตลาดอำเภอสำโรงทาบประมาณ 2 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปรัชญา ความรู้ดี มีจรรยา พลานามัยสมบูรณ์

คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญ เรียนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน “พระขรรค์สามง่าม สวมด้วยห่วงมงคล” พระขรรค์ หมายถึง อาวุธของพระนารายณ์ แสดงถึงความเฉียบแหลมทางปัญญา ห่วงมงคล 3 ห่วง ห่วงที่ 1 หมายถึง พัฒนา ห่วงที่ 2 หมายถึง สามัคคี ห่วงที่ 3 หมายถึง มีวินัย เส้นวงกลมนอก 3 เส้น หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สีประจำโรงเรียน แสด – เขียว สีแสด หมายถึง ความแกร่งกล้า ความเข้มแข็ง ความสง่า สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความอดทน ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความเจริญงอกงาม

วิสัยทัศน์ ปฏิรูปการเรียนรู้ เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไปสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานโดดเด่น[แก้]

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีผลงานดังนี้

  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนนำร่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษา
  • โรงเรียนต้นแบบการวัดผลการศึกษา
  • ได้รับประทานโล่โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
  • ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นเสี่ยงรอบโรงเรียน ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 การประกวดเดินสวนสนามยุวกาชาด ระดับประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นเสี่ยงรอบโรงเรียน ปีที่ 2 ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พระรบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" และได้ขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั้งสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และโรงเรียนได้รับ “พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พร้อมจารึกข้อความกระแสพระราชดำรัสที่แสดงถึงความคาดหวังให้คนไทยจะได้ใช้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และความสมบูรณ์พูนสุข” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติที่โรงเรียนได้จัดการบริหารจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างประชากรที่มีคุณประโยชน์ต่อชาติในอนาคต มอบโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หน่วยงานที่ปฏิบัติตนถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" อย่างเป็นทางการ 1 ใน 14 ศูนย์ทั่วประเทศ

Waikru.jpg

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นายแสน แหวนวงศ์ พ.ศ. 2544 - 2550 นายชูเดช อำพันทอง พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน


เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงมาร์ช ส.ร.ค.

คำร้อง (เดิม): นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น คำร้อง (ปรับปรุง): นางอมร พันชนะ, นายอมรเทพ คงตน

พวกเราชาว ส.ร.ค. งามเลิศหนอในด้านการศึกษา โรงเรียนดีมีวินัยใฝ่ค้นคว้า ขุมพลังทางปัญญาของชุมชน

โรงเรียนพร้อมเทคโนฯ การศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดูมากล้น บูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน พัฒนาคนให้รุ่งเรืองสืบไป

เราอนุรักษ์ความเป็นไทย เชิดชูไว้ชาติศาสนา เรารู้รักสามัคคีมีจรรยา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดไม่คิดลอง

เราจะหลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่ง ให้ซาบซึ้งสมญานามลูกแสดเขียว มีความรักยึดดวงใจใฝ่กลมเกลียว ที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเทพนวมงคล

จะสัญญาเป็นคนดีไม่มีเปลี่ยน จะพากเพียรเร่งศึกษาพาฝึกฝน จรรยาดีมีปัญญาน่าชื่นชม คนนิยมงามเลิศล้ำขาว ส.ร.ค. คนนิยมสำโรงทาบวิทยาคม

อ้างอิง[แก้]

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. (2552). อนุสรณ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา 2551. สุรินทร์: โรงเรียนฯ.


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]