โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่ 3 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน (อ่านว่า วี-ระ-วัด-โย-ทิน)
สัญลักษณ์โรงเรียน.jpeg
เป็นรูปคบเพลิง ภายในมีกงจักร มีช่อไชยพฤกษ์โอบด้านล่าง มีปรัชญาโรงเรียนอยู่ในกงจักรว่า สุวิชาโน ภวํ โหติ

ด้านล่างสุดมีแถบแพรมีข้อความ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์โรงเรียนมี ความหมายดังนี้ คบเพลิง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ก้าวหน้าอันเกิดจากความรู้ กงจักร หมายถึง สัญญลักษณ์ของกองทัพบกซึ่งมีคุณูปการแก่โรงเรียน

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความมีสิริมงคล
เลิศวิชา พัฒนาวีรวัฒน์ฯ ปฏิบัติดี ทวีเกียรติคุณ
หมู่ 17 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Weerawatyothin School
อักษรย่อ ว.ธ. / WT
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สหศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
ผู้ก่อตั้ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
รหัส 1011320113
เพลง มาร์ชวีรวัฒน์โยธิน
เว็บไซต์


ที่ตั้ง[แก้]

1100 หมู่ที่ 20 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิรินธร ได้มีมติมอบให้นายกิตติ สืบนุการณ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแห่งที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับการแนะนำและประสานงานของ นายเสนอ มูลศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนางปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ให้ขอความอนุเคราะห์ที่ดินจาก จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ซึ่งขณะนั้น พลตรีทวีสิทธิ์ หนูนิมิต เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ได้มอบที่ดินที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดทหารบกสุรินทร์ จำนวน 37 ไร่ 22 งาน 5 ตารางวา(บริเวณเยื้องศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์) ให้กับกรมสามัญศึกษาเพื่อตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา ในปีการศึกษา 2535(หนังสือ ศธ.ที่ 0806/33909 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534) เพื่อเป็นการขอบคุณจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ที่มอบที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้ และเพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติวีรกรรมของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารคนแรกของเมืองสุรินทร์ คือ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน สถานศึกษาแห่งนี้จึงขอใช้นามว่า “โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 นางลออ จองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้ นายกิตติ สืบนุการณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการไปดูแลโรงเรียนสิรินธร (สาขา) โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสิรินธร สาขาวีรวัฒน์โยธิน ใช้อักษรย่อ ว.ธ. ในระยะแรก ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 ชั้น (ปัจจุบันคือบ้านพักนักการ) ตั้งอยู่สุดซอยศรีจุมพล 2 ตำบลในเมืองและมีการสร้างอาคารสำนักงาน (ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33) ให้การจัดการเรียนการสอน การบริหารโรงเรียนตามโครงสร้างของการบริหาร สถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ เอกชน และชุมชน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่ง โดยหนึ่งในโรงเรียนเหล่านั้นมีชื่อ “โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน” (ว.ธ.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ ได้แต่งตั้งให้ นายกิตติ สืบนุการณ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน และวันที่ 1 มีนาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจัดการเรียนการสอนถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามคำสั่งที่ ศธ. 133/2538) หลังจากนั้นไม่นาน ในปี 2539 – 2540 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาบริเวณฝั่งตะวันออกของโรงเรียน บนพื้นที่ตำบลนอกเมือง โดยสร้าง อาคาร 1 (อาคารเรียนทั่วไป) อาคาร 2 (อาคารฝึกงาน) และโรงอาหาร ต่อมาในปี 2542 ได้สร้างอาคารอีก 1 หลัง คือ อาคาร 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) ปี 2543 สร้างหอประชุมพลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน ปี ๒๕๕๕ สร้างอนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ได้ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

 • นายไพชยนต์ จันทเขต

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 • นายชัยณรงค์ ลอยประโคน

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 • นางกิมาภรณ์ เติมสุข

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 • นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล

วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การบริหารการศึกษา

วิสัยทัศน์[แก้]

คุณภาพคู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ[แก้]

 • 1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 • 3. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • 4. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 • 5. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 • 6. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • 7. ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์[แก้]

 • 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 • 3. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 • 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 • 6. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
 • 7. นักเรียนสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์[แก้]

 • 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 • 3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • 4. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 • 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 • 6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
 • 7. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา

บรรยากาศขณะเข้าแถว.jpg

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • SMET
 • PRE_CADET
 • วิทย์-คณิต
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • SMET
 • วิทย์-คณิต
 • ศิลป์ภาษาจีน
 • ศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

ข้อมูลการจัดตั้ง[แก้]

ปี พ.ศ. 2537 ประกาศจัดตั้งโรงเรียน

ปีการศึกษา 2538 เริ่มเปิดการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2540 จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2545 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542


รางวัลและผลงานแห่งเกียรติยศ[แก้]

ปี 2554 ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 3

ขนาดและอาณาเขต[แก้]

พื้นที่ 37 ไร่ 5 ตารางวา กรรมสิทธิ์ของโรงเรียน ที่หลวง การเรียน อาณาเขตโรงเรียน

ทิศเหนือ ติดชุมชนศรีจุมพล 1 และศรีจุมพล 2 ตำบลในเมือง

ทิศใต้ ติดถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง

ทิศตะวันออก ติดถนนเลียบคลองชลประทาน

ทิศตะวันตก ติดสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์

อาคารและสิ่งก่อสร้าง[แก้]

1. อาคารเรียนแบบถาวร แบบ 318ล/30 (พิเศษ) 1 หลัง (งปม. ปี 2537 ผูกพันปี 2538)

2. อาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน 1 หลัง

3. อาคารฝึกงาน แบบ 204 / 27 1 หลัง ( งปม. ปี 2539)

4. อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 1 หลัง (งปม. ปี 2539 เหลือจ่าย)

5. ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่ 3 หลัง (งปม. ปี 2538)

6. บ้านพักครูแบบ 205 1 หลัง (งปม. ปี 2538)

7. ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 2 ชุด (งปม. ปี 2538)

8. สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA 1 สนาม (งปม. ปี 2538)

9. รั้วคอนกรีตปรับปรุงบริเวณโรงเรียน (งปม. ปี 2538)

10. เสาธง (งปม. ปี 2538)

11. ถนนคอนกรีต – ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน (งปม. ปี 2540 ผูกพัน 2541 – 2542)

12. อาคารเรียนแบบถาวร แบบ 424 ล (พิเศษ) 1 หลัง (งปม. ปี 2542)

13. อาคารหอประชุม แบบ 101/27 พิเศษ 1 หลัง (งปม. ปี 2542)

14. อนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน

ชื่อเรียกอาคารและสิ่งก่อสร้าง[แก้]

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา หรืออาคาร ๓ เป็นอาคารขนาดใหญ่ ๔ ชั้น มีจำนวนห้องเรียน ๒๔ ห้องเรียน ชั้น๑ เป็นที่อยู่ของสำนักงานต่างๆ และห้องผู้อำนวยการ ชั้น๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้น๓ ภาษาจีน,ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ชั้น๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคารเทิดเกียรติวีรวัฒน์ เป็นอาคารขนาดใหญ่ ๔ ชั้น มีจำนวนห้องเรียน ๑๘ ห้องเรียน ชั้น๑ เป็นศูนย์วิชาการ ห้องเกียรติยศ ห้องประชุมสัตตบรรณและศูนย์ปฏิบัติการคหกรรม ชั้น๒ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ชั้น๓ ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ ชั้น๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เป็นอาคาร ๒ ชั้น มี๙ ห้องเรียน ชั้น๑ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องงานประดิษฐ์ ห้องการเกษตร ชั้น๒ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องมัลติมีเดีย ห้อง ICT
 • หอประชุมพลตรีหลวงวีรวัฒน์ฯ เป็นอาคารหอประชุม ๒ ชั้น มี ๖ ห้องเรียน ชั้น๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการดนตรี๑ ห้องปฏิบัติการดนตรี๒ ห้องปฏิบัติการศิลปะ๑ ห้องปฏิบัติการศิลปะ๒ ห้องอัดเสียง ชั้น ๒ หอประชุม โรงยิมเนเซียม
 • กลุ่มอาคารห้องสมุด เป็นอาคารห้องเรียน ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนห้อง LD
 • อาคารเพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER 1 เป็นอาคาร๑ชั้น ๒ ห้องเรียน
 • อนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน อยู่ด้านหน้าอาคารหอประชุมพลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน ผู้บัญชาการทหารบกคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน" เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติวีรกรรมของท่าน
 • สนามวู้ดบอล
 • โดมเหลือง - แดง ร่วมใจ บริเวณลานหน้าเสาธง
 • อาคารใหม่ เป็นอาคารขนาด4ชั้น ชั้น1 เป็นลานลูกหลวง ชั้น2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น 3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้น4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถานที่ราชการใกล้เคียง[แก้]

1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

2. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

3. โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

4. จังหวัดทหารบกสุรินทร์

5. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

7. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


การแต่งกาย[แก้]

ม.ต้น[แก้]

ชาย กางเกงสีกากี เสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้น รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาล

หญิง กระโปรงจีบรอบสีกรมท่า เสื้อสีขาวแขนสั้น รองเท้าสีดำ ถุงเท้าขาว

ม.ปลาย[แก้]

ชาย กางเกงสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้น รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว

หญิง กระโปรงจีบรอบสีกรมท่า เสื้อสีขาวแขนสั้น รองเท้าสีดำ ถุงเท้าขาว

ชุดพละ[แก้]

 • ม.ต้น เสื้อเหลือง คอปกแดง กลางเกงวอร์มสีดำ ชายใส่รองเท้าผ้าใบแบ่งตามระดับชั้น หญิงใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว
 • ม.ปลาย เสื้อแดง คอปกเหลือง กลางเกงวอร์มสีดำ ชายใส่รองเท้าผ้าใบแบ่งตามระดับชั้น หญิงใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว

เรื่องเล่าชุดพละ

เดิมใส่สีเหลืองล้วน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงล้วน เสื้อแดงคอและแขนเหลือง และ เสื้อแดงคอเหลืองตามลำดับ ปัจจุบัน มีการแยกชุดพละ ม.ต้น และ ม.ปลายอย่างชัดเจน คือ ม.ต้น-เหลืองคอแดง ม.ปลาย-แดงคอเหลือง

การปักชื่อ,จุดบนเสื้อและเข็มกลัด[แก้]

ทุกระดับปักชื่อสีกรมท่า อักษร ว.ธ. ขนาด 1 นิ้วครึ่งบริเวณอกด้านขวา และปักตราโรงเรียนในฝันบริเวณอกด้านซ้าย ปักจุดบอกระดับชั้นสีกรมท่าทุกชั้นบริเวณปลายปกด้านซ้าย เสื้อพละ ม.ปลาย ปักเฉพาะชื่อสีเหลือง ปักจุดที่ปกเสื้อสีแดง ส่วนเสื้อพละ ม.ต้น ปักเฉพาะชื่อสีแดง ปักจุดที่ปกเสื้อสีเหลือง เข็มกลัดให้กลัดบริเวณเหนืออักษรย่อของโรงเรียน

รายนามผู้บริหาร[แก้]

2535-2343 นายกิตติ สืบนุการณ์ ตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการตามลำดับ

2543-2551 นายวรเชษฐ สุขแสวง ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 9

2551-2554 นายปริญญา พุ่มไหม ตำแหน่งผู้อำนวยการ

2554-2559 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ตำแหน่งผู้อำนวยการ

2559-ปัจจุบัน นายไพชยนต์ จันทเขต ตำแหน่งผู้อำนวยการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]