โรงเรียนตานีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนตานีวิทยา
ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล
อักษรย่อ ต.น.ว.
ประเภท รัฐ
คติพจน์ ธมฺมจารี สุข เสติ
(ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข)
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2530
จำนวนนักเรียน 750 คน
สี          สีฟ้า-สีขาว
เพลง มาร์ชตานีวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนตานีวิทยา เรียกตามชื่อตำบลตานี โดยเพิ่มคำว่าวิทยาต่อท้าย ตำบลตานีเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ เดิมเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย “นี” เป็นพรานป่า บ้านเดิมอยู่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ได้มาล่าสัตว์เห็นทำเลเหมาะจึงพากันอพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ เวลาผ่านไปคนรุ่นหลังจึงพากันเรียกหมู่บ้านนั้นว่า
“บ้านตานี” ( ตา ในที่นี้ หมายถึงคำนามที่เรียกขานคนที่มีอาวุโสมาก )

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อพัฒนา ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
มีเนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โดยนายอภิชาต อรรถเวทิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดหน่วยเรียนเคลื่อนที่ขึ้นที่บ้านตานี
ขอใช้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตานีเป็นที่เรียนชั่วคราว

ปีการศึกษา 2531 เป็นสาขาของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน กรมสามัญศึกษา
ได้บรรจุครูมาให้ 6 อัตรา มีนายวิเชียร สุดใสดี เป็นผู้ดูแล

ปีการศึกษา 2532 กรมประกาศตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนตานีวิทยา” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2532
มีนายสุรชิต พิศวง เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2536

การศึกษา 2533 โรงเรียนเข้าโครงการ คอ.มต.สศ.รุ่นที่ 4 และในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเข้าโครงการ
ม.พ.ชส.รุ่นที่ 5

ปีการศึกษา 2536 นางสุพรรณี จันทรภักดี มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536
ถึง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539

ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2539 นายทวนทอง กล่อมจิต ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539

ปีการศึกษา 2540 นายทวนทอง กล่อมจิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนตานีวิทยา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539

ปีการศึกษา 2543 นายจำลอง ชูเชิด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2545

ปีการศึกษา 2545 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 จนถึง 17 กันยายน 2547

ปีการศึกษา 2547 นายวิเชียร สุดใสดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2547 จนถึง 30 กันยายน 2553

ปีการศึกษา 2554 นายนิวัติ บุญมี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จนถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปีการศึกษา 2555 นายสมโภช สุขเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2555 จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

ปีการศึกษา 2560 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียบนตานีวิทยา

ปีการศึกษา 2560 นายนิเวศ ทิวทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะพื้นที่ ปัจจุบันโรงเรียนตานีวิทยา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านเดื่อพัฒนา ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
มีพื้นที่ 39 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ระหว่างกิโลเมตรที่ 124 –125
เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากบ้านเดื่อพัฒนาประมาณ 1 กิโลเมตร

อาณาเขตของโรงเรีย

⇒ ทิศเหนือ จดถนนโชคชัย - เดชอุดม

⇒ ทิศใต้ จดบ้านหนองปรือ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

⇒ ทิศตะวันออก จดทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ – กิ่งอำเภอพนมดงรัก

⇒ ทิศตะวันตก จดวัดป่าพระจันทร์วนาราม ตำบลตานี อำเภอปราสาท

วิสัยทัศน์[แก้]

ภายในปี 2559 โรงเรียนตานีวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์[แก้]

“สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ”

เอกลักษณ์[แก้]

“ตานีวิทยางามล้ำค่า ร่วมรักษาเพลงลูกทุ่งไทย อนุรักษ์ไว้วงกันตรึม”

คำขวัญ[แก้]

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

ปรัชญา[แก้]

ธมฺมจารี สุข เสติ
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

[[1]]