เทศบาลนครแม่สอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่สอด
Mae Sot
เทศบาลนคร
Thai-Myanmar friendship bridge.jpg
ตราอย่างเป็นทางการของแม่สอด
ตรา
คำขวัญ: แม่สอดเมืองน่าอยู่ ประตูการท่องเที่ยวชายแดน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการค้าอัญมณี
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ตาก
อำเภอ แม่สอด
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 27.2 ตร.กม. (10.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 31,530[# 1]
 • ความหนาแน่น 1,159.19 คน/ตร.กม. (3,002.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 6398
โทรศัพท์ 0 5554 7449
โทรสาร 0 5553 1434
เว็บไซต์ http://www.nakhonmaesotcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553

ประวัติ[แก้]

เทศบาลนครแม่สอด แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. 2480 มีฐานะการปกครองท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีที่ว่าการอำเภอและหน่วยงานของแผนกต่าง ๆ คือ แผนกมหาดไทย แผนกที่ดิน แผนกสัสดี แผนกคลัง แผนกศึกษาธิการ แผนกสรรพสามิต แผนกสรรพากร แผนกอัยการ และมีหน่วยงานที่เป็นเอกเทศอีก คือ สถานีตำรวจภูธร และสถานีวิทยุอุตุนิยม ต่อมามีประชากรแน่นหนา มีจำนวนพลเมืองในท้องถิ่นสมัยนั้นประมาณ 12,000 คนเศษ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2480 มีอาณาเขตในการปกครองสมัยนั้น มีเนื้อที่ 480 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 27 หมู่บ้าน

ต่อมาโดยคณะเทศมนตรี และด้วยความเห็นชอบของอำเภอและจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าเขตเทศบาลกว้างขวางมากเกินไปไม่สามารถที่จะปกครองดูแลทำนุบำรุงได้ทั่วถึง จึงพิจารณาของเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้เล็กลงมาอีกเพื่อเหมาะสมกับกำลังเงิน รายได้ ของท้องถิ่นที่จะทำการปกครองดูแลและทำนุบำรุงท้องถิ่นได้ทั่วถึง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2492 ลงเหลือพื้นที่การปกครอง 27.2 ตารางกิโลเมตร และ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สอด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า เทศบาลเมืองแม่สอด มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป[# 1] ทั้งมีรายได้ควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2496 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล "นครแม่สอด" ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองแม่สอด เป็น "เทศบาลนครแม่สอด"[1]

สำนักงานเทศบาล[แก้]

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอด ในระยะเริ่มแรกได้ทำการเช่าอาคารของเอกชนเพื่อใช้เป็นสำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่ที่ถนนอินทรคีรี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2485 กิจการบริหารของท้องถิ่นได้เจริญขึ้น ทำให้อาคารสถานที่คับแคบไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ จึงได้ย้ายตัวอาคารสำนักงานเทศบาลโดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น กว้างขวางกว่าเดิมเหมาะสมกับการใช้เป็นอาคารสำนักงาน อยู่จุดกลางตลาด เป็นที่ชุมชน ตั้งอยู่ที่ริมถนนศรีพานิช

ในปี พ.ศ. 2489 ได้ย้ายอาคารสำนักงานเทศบาลไปเช่าอาคารเอกชนและเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่ริมถนนประสาทวิถี ติดกับโรงเรียนรัฐบาล (โรงเรียนแม่สอดสรรพวิทยาคม) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2495 เทศบาลได้จัดซื้อที่ดินจากกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่1,512 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ แบบที่ 503 งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 59,900 บาท

ต่อมาได้มีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ตั้งอยู่ใกล้ถนนสายเอเชียและเยื้องกับโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี พร้อมทั้งก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เทศบาลยังได้รับความร่วมมือจาก นางอะมีนา คาตูน ได้อุทิศที่ดินซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้เพิ่มอีกประมาณ 4 ไร่ เพื่อสมทบเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลด้วย

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลนครแม่สอด ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ประมาณ 27.2 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 17,000 ไร่ มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดตาก ประมาณ 87 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 509 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลต่าง ๆ คือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.แม่ปะ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แม่ตาว
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แม่ปะ และ อบต.พระธาตุผาแดง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่าสายลวด

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาถนนธงชัย ภายในเขตเทศบาลมีลำห้วยแม่สอดไหลผ่านตัวเมือง

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครแม่สอด (2504-2533)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 35.0
(95)
37.5
(99.5)
39.0
(102.2)
40.5
(104.9)
39.8
(103.6)
35.0
(95)
34.8
(94.6)
35.4
(95.7)
35.8
(96.4)
35.6
(96.1)
35.2
(95.4)
34.4
(93.9)
40.5
(104.9)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 30.8
(87.4)
33.5
(92.3)
35.6
(96.1)
36.6
(97.9)
33.8
(92.8)
30.6
(87.1)
29.8
(85.6)
29.6
(85.3)
30.8
(87.4)
31.6
(88.9)
30.9
(87.6)
30.0
(86)
31.97
(89.54)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.3
(72.1)
24.8
(76.6)
27.6
(81.7)
29.4
(84.9)
28.0
(82.4)
26.2
(79.2)
25.6
(78.1)
25.5
(77.9)
26.0
(78.8)
26.1
(79)
24.5
(76.1)
22.2
(72)
25.68
(78.23)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 14.5
(58.1)
16.4
(61.5)
19.6
(67.3)
22.8
(73)
23.9
(75)
23.4
(74.1)
23.1
(73.6)
23.0
(73.4)
23.0
(73.4)
22.2
(72)
19.1
(66.4)
15.2
(59.4)
20.52
(68.93)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 5.5
(41.9)
9.7
(49.5)
11.8
(53.2)
16.5
(61.7)
19.9
(67.8)
21.1
(70)
20.9
(69.6)
20.5
(68.9)
19.3
(66.7)
14.2
(57.6)
8.4
(47.1)
4.7
(40.5)
4.7
(40.5)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 3.5
(0.138)
5.3
(0.209)
6.2
(0.244)
34.9
(1.374)
179.1
(7.051)
256.6
(10.102)
305.2
(12.016)
353.5
(13.917)
174.3
(6.862)
108.0
(4.252)
20.5
(0.807)
3.0
(0.118)
1,450.1
(57.091)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย 1 1 1 5 17 26 27 27 21 14 4 1 145
แหล่งที่มา1: Thai Meteorological Department [2]
แหล่งที่มา 2: NOAA (mean, extreme temperatures)[3]

ดวงตราเทศบาล[แก้]

ดวงตราเทศบาลเป็นรูปประตูเมือง เพราะตามประวัติศาสตร์นั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาตีประเทศไทยผ่านทางอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นเมืองด่านหน้า รับข้าศึกที่ด่านแม่ละเมา ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์เทศบาลจึงได้กำหนดดวงตราเป็นรูปประตูเมือง เพื่อแสดงว่าครั้งหนึ่งเมืองแม่สอด เป็นเมืองหน้าด่านของประเทศไทยในการป้องกันการรุกรานจากประเทศพม่า

การศึกษา[แก้]

ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลนครแม่สอดมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งในเขตพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอด

สถาบันอาชีวศึกษา

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด

การคมนาคม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (เทศบาลนครแม่สอด - จังหวัดตาก) เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่จังหวัดตาก

หมายเหตุ[แก้]

  1. 1.0 1.1 ขณะที่กำลังยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนคร ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดมีจำนวนราษฎรเฉพาะจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (ของกรมการปกครอง) ไม่ถึงเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไว้ แต่มีการตีความหมายของคำว่า "ราษฎร" ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอย่างถูกกฎหมายด้วย เป็นผลให้มีจำนวน "ราษฎร" ทั้งหมดเกินห้าหมื่นคน ประกอบกับมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่น ๆ แล้วเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครได้ [1] ในที่นี้จะระบุจำนวนราษฎรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเท่านั้น เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกับข้อมูลของเทศบาลนครแห่งอื่น ๆ

อ้างอิง[แก้]