ตำบลแม่ปะ (อำเภอแม่สอด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ตำบลแม่ปะ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย ตำบลแม่ปะ
อักษรโรมัน Tambon Mae Pa
อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 198.325 ตร.กม.
ประชากร 11,770 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 59 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 630607
รหัสไปรษณีย์ 63110

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลแม่ปะ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตำบลแม่ปะ มีเรื่องเล่าว่าได้มีช้างของราษฎรในตำบลพะวอหาย เจ้าของได้ออกตามหาและมาพบที่สันป่าซาง (สัน = ภูเขา, ซาง = ไม้ไผ่ซาง) จึงเรียกบริเวณนั้นว่า "แม่ปะสันป่าซาง" (ปะ = พบ) เมื่อมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานจึงเรียกที่นี้ว่า "บ้านแม่ปะสันป่าซาง" เรียกสั้นว่า "บ้านแม่ปะ" ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลใช้ชื่อว่า "ตำบลแม่ปะ" อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอแม่สอด

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่ปะ มีผู้เล่าว่า เมื่อประมาณ 85 ปีล่วงมาแล้ว ได้มีช้างของผู้ใดไม่ปรากฏได้หายไปบริเวณพื้นที่ของตำบลพะวอในปัจจุบัน เจ้าของได้ติดตามหาช้างเชือกที่หายนั้น ไปหลายแห่งแต่ก็ไม่พบ และได้ออกติดตามเรื่อยมา ต่อมาได้พบช้างเชือกนั้นที่ “บ้านสันป่าซาง” คำว่า “พบ” ชาวบ้านเรียกว่า “ปะ” คำว่า “สัน” หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ดอน คำว่า “ซาง” หมายถึง ไม้ไผ่ซาง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านแม่ปะบ้านสันป่าซาง” ต่อมาทางราชการได้ตั้งหมู่บ้านเป็นทางการ คำว่า “สันป่าซาง” หายไปและเกิดหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านบริเวณรอบ ๆ จึงตั้งเป็น “ตำบลแม่ปะ” มาจนถึงทุกวันนี้

ปี พ.ศ. 2493 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (หน้า 669-674 ตอนที่ 35 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2493) โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก เสียใหม่ตามความจำเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลแม่ปะและตำบลท่าสายลวดในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2493 ลงนามโดย รามราชภักดี ปลัดกระทรวง ลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หน้า 6299-6302 ตอนที่ 67 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2493) เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 เพื่อลดเขตเทศบาลตำบลแม่สอดให้เล็กลงตามความจำเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล จึงเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค เพราะส่วนที่เคยอยู่ในเขตเทศบาลมาแต่เดิม ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นอยู่นอกเขตเทศบาล ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการปกครองได้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ข้าหลวงประจำจังหวัดตาก อาศัยความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 6 , 29 และพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2476 มาตรา 20 จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเขตการปกครองในท้องที่อำเภอแม่สอดเสียใหม่ โดยรวมเขตหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ได้ถูกเปลี่ยนสภาพมาอยู่นอกเขตเทศบาลนี้ จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ อีก 2 ตำบล ขนานนามตำบลว่า "ตำบลแม่ปะ" และ"ตำบลท่าสายลวด" ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอแม่สอด ซึ่งแต่ละตำบลมีเขตดังนี้ คือ

1. ตำบลแม่ปะ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเก่า
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะสันป่าซาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะคำมา
 • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
 • หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่สอด
 • หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน

2. ตำบลท่าสายลวด

 • ทิศเหนือ จดเขตตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
 • ทิศใต้ จดเขตตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
 • ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลแม่สอด
 • ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเมย เขตประเทศพะม่า

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาว
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวท่าสายลวด
 • หมู่ที่ 3 บ้านท่าหม่องอาจ
 • หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
 • หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่สอด
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองกิ่งฟ้า

และโอนบ้านหัวฝาย ซึ่งถูกตัดออกจากเขตเทศบาลตำบลแม่สอด ไปขึ้นกับหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตาว

กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลดังกล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2493 เป็นต้นไป

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลแม่ปะตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดประมาณ 3 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลแม่ปะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งตำบล นอกนั้นเป็นพื้นที่สูง

เนื้อที่[แก้]

ตำบลแม่ปะมีพื้นที่ทั้งหมด 198.325 ตารางกิโลเมตร (123,953 ไร่)

 • ที่อยู่อาศัย 3,113 ไร่
 • ที่นา 4,500 ไร่
 • ที่ไร่ 33,690 ไร่
 • ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 900 ไร่
 • ไม้ดอก-ไม้ประดับ 100 ไร่
 • พื้นที่เกษตรในเขตป่า 13,125 ไร่
 • พื้นที่เกษตรในเขตหมู่บ้าน 52,525 ไร่
 • อื่น ๆ 16,000 ไร่

เขตการปกครอง[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-11 ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ
 2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้
 4. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
 5. หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ
 6. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว
 8. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปะบ้านสัน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ
 10. หมู่ที่ 10 บ้านร่วมใจพัฒนา
 11. หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวคำ

จำนวนประชากร[แก้]

ประชากรตำบลแม่ปะ มีจำนวน 11,770 คน (ณ วันที่ - พฤษภาคม พ.ศ. 2551) เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรตำบลแม่ปะ ประมาณ 59 คน/ ตร.กม.

รายได้ประชากรต่อครัวเรือน[แก้]

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมกันต่อปี ของตำบลแม่ปะพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ระดับปานกลาง ถึงระดับต่ำ

อ้างอิง[แก้]

 • สรุปรายงานประจำปีตำบลแม่ปะ 2552

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]