ตำบลแม่ปะ (อำเภอแม่สอด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลแม่ปะ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยตำบลแม่ปะ
อักษรโรมันTambon Mae Pa
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่198.325 ตร.กม.
ประชากร11,770 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น59 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์630607
รหัสไปรษณีย์63110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลแม่ปะ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตำบลแม่ปะ มีเรื่องเล่าว่าได้มีช้างของราษฎรในตำบลพะวอหาย เจ้าของได้ออกตามหาและมาพบที่สันป่าซาง (สัน = ภูเขา, ซาง = ไม้ไผ่ซาง) จึงเรียกบริเวณนั้นว่า "แม่ปะสันป่าซาง" (ปะ = พบ) เมื่อมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานจึงเรียกที่นี้ว่า "บ้านแม่ปะสันป่าซาง" เรียกสั้นว่า "บ้านแม่ปะ" ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลใช้ชื่อว่า "ตำบลแม่ปะ" อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอแม่สอด

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่ปะ มีผู้เล่าว่า เมื่อประมาณ 85 ปีล่วงมาแล้ว ได้มีช้างของผู้ใดไม่ปรากฏได้หายไปบริเวณพื้นที่ของตำบลพะวอในปัจจุบัน เจ้าของได้ติดตามหาช้างเชือกที่หายนั้น ไปหลายแห่งแต่ก็ไม่พบ และได้ออกติดตามเรื่อยมา ต่อมาได้พบช้างเชือกนั้นที่ “บ้านสันป่าซาง” คำว่า “พบ” ชาวบ้านเรียกว่า “ปะ” คำว่า “สัน” หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ดอน คำว่า “ซาง” หมายถึง ไม้ไผ่ซาง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านแม่ปะบ้านสันป่าซาง” ต่อมาทางราชการได้ตั้งหมู่บ้านเป็นทางการ คำว่า “สันป่าซาง” หายไปและเกิดหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านบริเวณรอบ ๆ จึงตั้งเป็น “ตำบลแม่ปะ” มาจนถึงทุกวันนี้

ปี พ.ศ. 2493 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (หน้า 669-674 ตอนที่ 35 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2493) โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก เสียใหม่ตามความจำเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลแม่ปะและตำบลท่าสายลวดในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2493 ลงนามโดย รามราชภักดี ปลัดกระทรวง ลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หน้า 6299-6302 ตอนที่ 67 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2493) เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 เพื่อลดเขตเทศบาลตำบลแม่สอดให้เล็กลงตามความจำเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล จึงเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค เพราะส่วนที่เคยอยู่ในเขตเทศบาลมาแต่เดิม ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นอยู่นอกเขตเทศบาล ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการปกครองได้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ข้าหลวงประจำจังหวัดตาก อาศัยความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 6 , 29 และพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2476 มาตรา 20 จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเขตการปกครองในท้องที่อำเภอแม่สอดเสียใหม่ โดยรวมเขตหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ได้ถูกเปลี่ยนสภาพมาอยู่นอกเขตเทศบาลนี้ จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ อีก 2 ตำบล ขนานนามตำบลว่า "ตำบลแม่ปะ" และ"ตำบลท่าสายลวด" ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอแม่สอด ซึ่งแต่ละตำบลมีเขตดังนี้ คือ

1. ตำบลแม่ปะ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเก่า
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะสันป่าซาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะคำมา
 • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
 • หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่สอด
 • หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน

2. ตำบลท่าสายลวด

 • ทิศเหนือ จดเขตตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
 • ทิศใต้ จดเขตตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
 • ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลแม่สอด
 • ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเมย เขตประเทศพะม่า

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาว
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวท่าสายลวด
 • หมู่ที่ 3 บ้านท่าหม่องอาจ
 • หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
 • หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่สอด
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองกิ่งฟ้า

และโอนบ้านหัวฝาย ซึ่งถูกตัดออกจากเขตเทศบาลตำบลแม่สอด ไปขึ้นกับหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตาว

กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลดังกล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2493 เป็นต้นไป

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลแม่ปะตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดประมาณ 3 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลแม่ปะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งตำบล นอกนั้นเป็นพื้นที่สูง

เนื้อที่[แก้]

ตำบลแม่ปะมีพื้นที่ทั้งหมด 198.325 ตารางกิโลเมตร (123,953 ไร่)

 • ที่อยู่อาศัย 3,113 ไร่
 • ที่นา 4,500 ไร่
 • ที่ไร่ 33,690 ไร่
 • ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 900 ไร่
 • ไม้ดอก-ไม้ประดับ 100 ไร่
 • พื้นที่เกษตรในเขตป่า 13,125 ไร่
 • พื้นที่เกษตรในเขตหมู่บ้าน 52,525 ไร่
 • อื่น ๆ 16,000 ไร่

เขตการปกครอง[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-11 ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ
 2. หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้
 4. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
 5. หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ
 6. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว
 8. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปะบ้านสัน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ
 10. หมู่ที่ 10 บ้านร่วมใจพัฒนา
 11. หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวคำ

จำนวนประชากร[แก้]

ประชากรตำบลแม่ปะ มีจำนวน 11,770 คน (ณ วันที่ - พฤษภาคม พ.ศ. 2551) เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรตำบลแม่ปะ ประมาณ 59 คน/ ตร.กม.

รายได้ประชากรต่อครัวเรือน[แก้]

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมกันต่อปี ของตำบลแม่ปะพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ระดับปานกลาง ถึงระดับต่ำ

อ้างอิง[แก้]

 • สรุปรายงานประจำปีตำบลแม่ปะ 2552

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]