โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว.jpg

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เดิมคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2492 ระดับการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ประวัติสถานศึกษา[แก้]

กิจกรรมไหว้ครู

แต่เดิมมานักเรียนจากหมู่บ้านสองแคว บ้านไร่ และบ้านใต้ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ชุมชนสองแคว 1 สองแคว 2 อินทรคีรี บ้านทุ่งและประชารักษ์ ตามลำดับต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนอาคารเรียนไม่เพียงพอ ประกอบกับบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก การคมนาคมไม่สะดวกดังเช่นปัจจุบันทางราชการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อาศัยศาลาวัดดอนแก้วเป็นที่จัดการเรียนการสอน ต่อมาพระปัญญา พัทธสาโร เจ้าอาวาส ร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู ร่วมกันก่อสร้างศาลาอีก 1 หลัง เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียน และมีการพัฒนา มาตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 20 มีนาคม 2492 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครู 4 คน นักเรียน 265 คน

วันที่ 15 มกราคม 2507 เทศบาลตำบลแม่สอดในขณะนั้นได้จัดซื้อที่ดินจาก เอกชนมอบให้โรงเรียน มีพื้นที่ 7 ไร่ 50 ตารางวา ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับพื้นที่ของโรงเรียนได้ถูกถนนเอเชียตัดผ่านทำให้บริเวณแคบลง เทศบาลแม่สอดจึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วในปัจจุบัน มีพื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เปิดให้บริการทาง การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา

ระดับชั้น[แก้]

ระดับชั้น และจำนวนห้องเรียน

 • ก่อนประถมศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน
  • รวมก่อนประถมศึกษา จำนวน 11 ห้องเรียน
 • ช่วงชั้นที่ 1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน
  • รวมช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน
 • ช่วงชั้นที่ 2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้องเรียน
  • รวมช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 9 ห้องเรียน
 • ช่วงชั้นที่ 3
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน
  • รวมช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน
  • รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 ห้องเรียน

ข้อมูลทรัพยากร[แก้]

 1. อาคารเรียน 6 หลัง แยกเป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 1 หลัง และอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง
 2. อาคารเรียนภาคปฏิบัติห้องพิเศษ จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องดนตรี 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องประชุมครู 1 ห้อง
 3. สื่อเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางภาษา โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปวิทยุ วีดิทัศน์ เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ และสือประเภทวัสดุต่าง ๆ
 4. อาคารประกอบ ประกอบด้วย
  1. โรงอาหารอนุบาล 1 หลัง
  2. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
  3. ห้องส้วมนักเรียน ชาย/หญิง 2 หลัง

ข้อมูลชุมชนและโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลากหลายทั้งเกษตรกรรม ข้าราชการ รับจ้าง รายได้ปานกลาง ชุมชนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมวางแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนเมือง

โรงเรียนมีพื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนในเขตบริการ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสถานที่ตั้งบ้านเรือนของนักเรียน[แก้]

นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดที่เข้าเรียนมาจากชุมชนสองแคว 1 , ชุมชนสองแคว 2 ชุมชนอินทรคีรี 1, ชุมชนบ้านทุ่ง , ชุมชนบัวคูณ , ชุมชนร่วมใจ , ชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนอิสลาม

ส่วนนักเรียนนอกเขตเทศบาลเมืองแม่สอดมาจาก เทศบาลตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่กุ , หมู่บ้านแม่ปะ , หมู่บ้านท่าอาจ , หมู่บ้านวังตะเคียน , หมู่บ้านห้วยม่วง , หมู่บ้านแม่กุใหม่ และ นักเรียนจากเขตอำเภอแม่ระมาด

ข้อมูลงบประมาณของโรงเรียน[แก้]

ปีการศึกษา 2550 งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 6 (อาคาร คสล. 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน เป็นเงินประมาณ 8,168,680 บาท

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2546 เปิดให้บริการทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงการศึกษาภาคบังคับ

โครงสร้างการบริหารงาน[แก้]

มีผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คน แบ่งการบริหารเป็นช่วงชั้น มีผู้ช่วยผู้อำนวยการทำหน้าที่บริหารช่วงชั้นทั้ง 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย ระดับช่วงชั้นที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 และระดับช่วงชั้นที่ 3 แบ่งการบริหารแผนงาน ออกเป็น 4 งานหลัก ได้แก่

 1. การบริหารวิชาการ
 2. การบริหารงบประมาณ
 3. การบริหารงานบุคคล
 4. การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

โดยมีคณะกรรมการกำกับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน
 2. คณะกรรมการศิษย์เก่า จำนวน 50 คน
 3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 156 คน

ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 43 คน

นักเรียน จำนวน 1,207 คน แบ่งเป็น

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 101 คน
 2. ระดับปฐมวัย จำนวน 316 คน
 3. ระดับช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 284 คน
 4. ระดับช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 257 คน
 5. ระดับช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 249 คน

ผลงานความภาคภูมิใจ[แก้]

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว มีผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่สำคัญ คือ

 • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2534
 • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถม สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2551
 • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2552
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551
 • ได้ทำการเปิดคลื่นวิทยุทดลองออกอากาศกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเพื่อการศึกษา FM 88.00 MHz

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว[แก้]

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ก่อตั้งและมีผู้บริหารสถานศึกษาดูแล โดยยุคแรกเริ่มจาก ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
0 N ครูใหญ่ N - พ.ศ. - - - - พ.ศ.-
0 N อาจารย์ใหญ่ N - พ.ศ. - - - - พ.ศ.-
0 นายรัก หาญวัฒนสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา N - พ.ศ. - - 31 มีนาคม พ.ศ. 2545
0 นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา N - พ.ศ. - - - - พ.ศ.ปัจจุบัน
N N N N - พ.ศ. - - - - พ.ศ.-

อ้างอิง[แก้]