อาศรม 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาศรม 4 คือขั้นตอนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตามหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มี 4 ขั้นตามวัยของผู้ปฏิบัติดังนี้ (พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล 2548: 71-672)

  1. พรหมจรรยะ คือขั้นการศึกษาเล่าเรียนของผู้อยู่ในวัยการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าด้วยการศึกษา เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า พรหมจารี
  2. คฤหัสถยะ คือขั้นตอนการครองเรือนหลังจากสำเร็จการศึกษาเล่าเรียนแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าด้วยการครองเรือนเรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า คฤหัสถ์
  3. วานปรัสถยะ คือขั้นการแยกตัวออกไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหลังจากครองเรือนจนมีสมบัติพอสมควร ครอบครัวมีฐานะมั่นคงและมีลูกหลานผู้จะสืบตระกูลได้แล้ว เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า วานปรัสถ์
  4. สันนะยาสะ คือขั้นการออกบวชหลังจากออกไปบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าพอสมควรแล้วและมีศรัทธาแก่กล้าถึงกับเสียสละทุกอย่าง เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า สันยาสี