ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ชื่อย่อSRNR
คติพจน์ความรู้ คู่คุณธรรม ล้ำเลิศฝีมือ
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 (29 ปี)
(สถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
ที่ตั้ง
เลขที่ 113 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สี
 •   สีน้ำเงิน
 •   สีเหลือง
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  (อังกฤษ : Suranaree Technical College ) เป็นวิทยาลัยด้านช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตั้งอยู่ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปวส. ต่อเนื่อง 5 ปี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 มีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 113 หมู่ 7 บ้านหนองเสาเดียว ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

สืบเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาให้กว้างขวางและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตลาดแรงงานและผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น และมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก การขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคน พร้อมกับเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เดิมสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปีการศึกษา 2537 จัดการเรียนการสอนใน 2 แผนกวิชา คือ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ต่อมาปีการศึกษา 2538 ได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 แผนกวิชา คือ ช่างก่อสร้างและช่างยนต์ ปี 2539 วันพฤหัสบดีที่ 9 แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ อาคารเรียน 1 และอาคารช่างอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2540 ได้รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี บ้านหนองเสาเดียว ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2542 ได้เปิดแผนกวิชาการบัญชี ในปี 2543 ได้เปิดแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปี 2546 ได้เปิดแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปัจจุบันสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2553 ได้เข้าร่วมโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Science - Based Technology College) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดการเรียนการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ปัจจุบันมีการเรียนการสอนในหลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)[แก้]

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1. สาขาวิชาช่างยนต์
   • 1.1 สาขางานยานยนต์
  • 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • 2.1 สาขางานเครื่องมือกล
   • 2.2 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • 3. สาขาช่างเชื่อมโลหะ
   • 3.1 สาขางานโครงสร้าง
  • 4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • 4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • 5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
   • 6.1 สาขางานก่อสร้าง
  • 7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
   • 7.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์
  • 8. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   • 8.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • 1. สาขาวิชาการบัญชี
   • 1.1 สาขางานการบัญชี
  • 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • 2.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาศิลปกรรม
  • 1. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
   • 1.1 สาขางานเครื่องประดับอัญมณี (ทวิภาคี)
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • 1.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์[แก้]

  • 1. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
   • 1.1 สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
   • 1.2 สาขางานเทคโนโลยีเครื่องมือกล
   • 1.3 สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • 1.4 สาขางานเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
   • 1.5 สาขางานเทคโนโลยีก่อสร้าง
   • 1.6 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • สาขาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
   • 1.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)[แก้]

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
   • 1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
   • 1.2 สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
  • 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • 2.1 สาขางานเครื่องมือกล
   • 2.2 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
  • 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   • 3.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)
  • 4. สาขาวิชาไฟฟ้า
   • 4.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • 4.2 สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
  • 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • 5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
   • 6.1 สาขางานก่อสร้าง
  • 7. สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • 7.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
 • 8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • 8.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์
  • 8.2 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • 1. สาขาวิชาการบัญชี
   • 1.1 สาขางานการบัญชี
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 1. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • 1.1 สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลไอโอที

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่อง 5 ปี[แก้]

 • 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • 1.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. "SRNR:Suranaree Technical College - ข้อมูลพิ้นฐานวิทยาลัย". www.srnr.ac.th.
 2. "SRNR:Suranaree Technical College - ข้อมูลหลักสูตรและการเรียน". www.srnr.ac.th.