วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิริเยน ทุกขมจเจติ
คนล่วงทุกข์ได้ ด้วยความเพียร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dusit Technical College
อักษรย่อ ก.ส.ด.
ประเภท โรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา.
ก่อตั้ง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นวิทยาลัยด้านช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประวัติ[แก้]

ก่อน พ.ศ. 2498 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง ประเภทช่างก่อสร้างอยู่เพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น การอาชีวศึกษาได้ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษา จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง คือ โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ใช้อักษรย่อว่า "ก.ส.ด." ดังสำเนา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควร ขยายการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงให้ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตขึ้นที่ ถนนระนอง 2 อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้ชื่อว่า "โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต" สังกัดกองโรงเรียนพานิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา สอนวิชาช่างก่อสร้าง และวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2498

(ลงชื่อ) พลเอก ม. พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2498 โดยเปิดรับนักเรียน 2 แผนก คือ

 • หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกก่อสร้าง (หลักสูตร 3 ปี) รับนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างไม้ (หลักสูตร 1 ปี) รับนักเรียนที่สำเร็จประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนก่อสร้างดุสิต ในปีแรกที่เปิดการศึกษารับนักเรียน รุ่นแรกดังนี้ :

 • แผนกช่างก่อสร้าง 73 คน
 • แผนกช่างไม้ 9 คน

ในปีต่อมาโรงเรียนได้ขยายหลักสูตรของช่างไม้ปลูกสร้างออกเป็น 3 ปี และปีเดียวกัน ได้เริ่มเปิดสอนรอบบ่าย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนที่ไม่มีสถานที่เรียน ซึ่งในที่สุดการเปิดสอนรอบบ่ายนี้ ได้เลิกไปในปีการศึกษา 2504 แผนการศึกษาชาติในปี 2503 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆ เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนช่างก่อสร้าง ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง ก็กลายเป็นโรงเรียนในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพในปีการศึกษา 2504 คือ โรงเรียนประเภทนี้เปิดสอนช่างก่อสร้างแผนกต่างๆ ได้ 5 แผนก ดังนี้ :

 • แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง
 • แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์
 • แผนกช่างปูน
 • แผนกช่างสุขภัณฑ์
 • แผนกช่างเขียนแบบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตได้รับการยกวิทยาฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 1 ดุสิต" และเปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง" แล้วได้เปลี่ยนมาเป็น "วิทยาลัยเทคนิคดุสิต" เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส.

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ สีน้ำเงิน - สีเหลือง ซึ่งมีความหมายดังนี้ สีน้ำเงิน หมายถึง ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนสาขาวิชาการก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียว ทุกวิชาที่เปิดสอนล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับงานก่อสร้างทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานโยธา งานสำรวจ งานเคหภัณฑ์ งานเทคนิคสถาปัตยกรรม สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่สูง ดังเช่น ทอง เจริญรุ่งเรืองของช่างก่อสร้าง นักศึกษาที่เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในสาขาช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ เคหะภัณฑ์ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติสืบไป

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นสัก ซึ่งปลูกอยู่หน้าวิทยาลัยมานับสิบปี ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทำเครื่องเรือน เป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม ราคาแพง ถือเป็นไม้ชั้นหนึ่ง นักศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องทำตัวให้มีคุณค่าเช่นเดียวกับไม้สักที่เป็นไม้มีค่าในงานก่อสร้าง

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย[แก้]

Dusitcons.gif

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ เครื่องหมายที่แทนแผนกวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยแห่งนี้ ลักษณะของตราประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหลายรูปบรรจุในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงินกรอบขาว แต่ละรูปมีความหมายต่างๆ กันดังต่อไปนี้

1.รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินกรอบขาว หมายถึง ช่างก่อสร้าง ช่างเคหภัณฑ์ โรงเรียนต้นแบบช่างก่อสร้างผลิตช่างก่อสร้างมากมาย รับราชการเป็นครู-อาจารย์ อยู่ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ไม่น้อย ช่างก่อสร้าง ถือว่าสีน้ำเงิน คือโลหิตของพระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง

2.รูปสามเหลี่ยมสีขาวและสีแดง มีลักษณะคล้ายหกสิบองศา ชนกันเป็นรูปหน้าจั่ว หมายถึง สถาปัตยกรรม นั่นคือ สัญลักษณ์ของช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ผู้ซึ่งใช้อุปกรณ์เขียนแบบมากกว่าช่างอื่น

3.รูปสามเหลี่ยมทึบสีขาวและสีเทาที่อยู่ด้านล่างของหน้าจั่ว หมายถึง คณะวิชาพื้นฐานประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน วิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับวิชาชีพ ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้

4.รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากนำรูปสามเหลี่ยมสีขาว และสีเทามาต่อเข้าด้วยกัน จะเป็นเป็นโรงสร้างหลักคาหงายขึ้นนั่นคือ แผนกวิชาช่างโยธา

5.ถ้าหมุนตราสัญลักษณ์นี้ ให้ปลายฉากสามเหลี่ยมชี้ลงมาด้านล่าง ภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือ ภาพลูกดิ่ง ซึ่งหมายถึง ช่างสำรวจ ตราสัญลักษณ์นี้ประดับอยู่ที่ผนังข้างประตูทางขึ้นตึก 4 หรือจะเรียกว่า ตึกสี่ชั้นก็ได้ ด้านล่างของตราสัญลักษณ์เป็นปรัชญาของวิทยาลัย มีข้อความดังต่อไปนี้ "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"

สาขาวิชาหลักสูตร[แก้]

 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างเทคนิคสถาปัตย์
 • ช่างสำรวจ
 • ช่างโยธา
 • ช่างเคหภัณฑ์

แผนภูมิผู้บริหาร[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2498 - 2510 นาย สังเวียน หิรัญยเลขา
 • ปี พ.ศ. 2510 - 2513 นาย ประเสริฐ ทิมอุดม
 • ปี พ.ศ. 2513 - 2517 นาย ปัญญา มณีวัฒนา
 • ปี พ.ศ. 2517 - 2518 นาย บุญเลิศ ภพลาภ
 • ปี พ.ศ. 2518 - 2519 นาย สถิต พราหมณะนันทน์
 • ปี พ.ศ. 2519 - 2528 นาย อดิศรัย ศรีสุคนธ์
 • ปี พ.ศ. 2528 - 2534 นาย วิชิต สังขนันท์
 • ปี พ.ศ. 2534 - 2539 นาง วาสนา พราหมณะนันท์
 • ปี พ.ศ. 2539 - 2540 นาย นิสิต ศรีศัมภุวงศ์
 • ปี พ.ศ. 2540 - 2541 นาย ไพศาล สินลารัตน์
 • ปี พ.ศ. 2541 - 2543 นาย สมบูรณ์ อุดมทรัพย์
 • ปี พ.ศ. 2543 - 2550 นาย ชาญเวช บุญประเดิม
 • ปี พ.ศ. 2550 - 2551 นาย จิรพันธ์ พุทธรัตน์
 • ปี พ.ศ. 2551 - 2553 ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ
 • ปี พ.ศ. 2553 - 2554 นาย สาคม คันธโกวิท (รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
 • ปี พ.ศ. 2554 - 2554 นาย ประภาส คงสบาย
 • ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน นาย สุวัฒน์ รัตนปริคณน์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′09″N 100°31′52″E / 13.7858775°N 100.5311948°E / 13.7858775; 100.5311948