ทางหลวงในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงชนบทในประเทศไทย

ทางหลวงในประเทศไทย เป็นเครือข่ายของทางหลวงที่อยู่ในประเทศไทย โดยปกติมักหมายถึงทางหลวงแผ่นดินซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ประเภทของทางหลวง[แก้]

ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549[1] ได้แก่

ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะ โดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้น อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

นอกจากทางหลวง 5 ประเภท ดังกล่าวมีหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบูรณะทางด่วน ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการดำเนินการก่อสร้างทางเฉพาะกิจของหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงรับผิดชอบดูแล 3 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน

ทางหลวงสัมปทาน[แก้]

พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมายของทางหลวงสัมปทานไว้ว่า... "ทางที่รัฐให้สัมปทานแก่บุคคลใด ๆ ในการสร้างหรือบำรุงรักษา โดยเก็บค่าใช้ทาง ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดินหรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงอุโมงค์ สะพาน เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก และท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ ที่จัดไว้เพื่อประโยชน์แก่ทางหลวงสัมปทานด้วย"[2]

ในอดีตกรมทางหลวงเคยมีทางหลวงสัมปทาน 2 สาย ซึ่งหมดอายุสัมปทานไปแล้ว คือ

 1. สายเนินหลังเต่า - บ.ทุ่งเหียง ระยะทาง 14.729 กม. (ปัจจุบันกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3246)
 2. สายบูเก๊ะสามี - ดุซงยอ ระยะทาง 15 กม. (ปัจจุบันกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4055)

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทาน 1 สาย คือ ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) บนถนนวิภาวดีรังสิต

ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน[แก้]

ถนนเพชรเกษม ที่จังหวัดราชบุรี

ในยุคสมัยเริ่มต้นของการก่อสร้างทางหลวง กรมทางหลวงนิยมใช้ชื่อ หรือบุคคลที่มีความสำคัญในสายทางนั้นมาตั้งชื่อถนนหรือสะพาน เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต สะพานสารสิน เป็นต้น ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก การใช้ชื่ออาจจะก่อให้เกิดการสับสน และไม่สามารถทราบว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคใด ดังนั้นจึงได้มีการนำระบบหมายเลขทางหลวงมาใช้กำกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง โดยหมายเลขกำกับมีความหมายบอกถึงภาคที่ตั้งของเส้นทาง แต่อาจจะมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างภาค เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งจังหวัดในแต่ละภาคต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนี้

 1. ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 แสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคเหนือ และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2 แสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคเหนือ และภาคกลาง
 3. ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3 แสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคใต้
 4. ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4 แสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคใต้

การจำแนกระบบหมายเลขทางหลวง[แก้]

ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียว[แก้]

ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน เชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาย คือ

 1. Thai Highway-1.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ชายแดนประเทศพม่า (ด่านพรมแดนแม่สาย) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 2. Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากทางแยกต่างระดับมิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - ชายแดนประเทศลาว (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 3. Thai Highway-3.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากจุดตัดทางรถไฟสายแม่น้ำ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - ชายแดนประเทศกัมพูชา (ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 4. Thai Highway-4.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากสะพานเนาวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ชายแดนประเทศมาเลเซีย (ด่านพรมแดนสะเดา) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ทางหลวงที่มีหมายเลขสองตัว[แก้]

ทางหลวงที่มีหมายเลขสองตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ เชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดในภาค ปัจจุบันมีอยู่ 16 สาย คือ

 1. ภาคเหนือ
  1. Thai Highway-11.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่) จากทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - แยกรินคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  2. Thai Highway-12.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนสิงหวัฒน์, ถนนมิตรภาพ, ถนนมะลิวัลย์ และถนนถีนานนท์) จากชายแดนประเทศพม่า (ด่านพรมแดนแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย-พม่า) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ถนนคชเสนีย์) จากแยกพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  2. Thai Highway-22.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย) จากจุดตัดทางรถไฟถนนโพศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
  3. Thai Highway-23.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) จากอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  4. Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม และถนนสถลมารค) จากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 3. ภาคกลาง
  1. Thai Highway-31.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) จากแยกใต้ด่วนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร - แยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  2. Thai Highway-32.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) จากทางแยกต่างระดับบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - แยกบรรจบถนนพหลโยธิน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  3. Thai Highway-33.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) จากทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - ชายแดนประเทศกัมพูชา (ด่านพรมแดนอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4. Thai Highway-34.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-บางปะกง) จากแยกบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร - สี่แยกทางเข้าอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  5. Thai Highway-35.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) จากแยกบางปะแก้ว เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร - ทางแยกต่างระดับวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  6. Thai Highway-36.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ถนนเลี่ยงเมืองพัทยา-ระยอง) [note 1] จากแยกกระทิงลาย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี - อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  7. Thai Highway-37.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 (ถนนเลี่ยงเมืองชะอำ-ปราณบุรี) จากอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[note 2]
 4. ภาคใต้
  1. Thai Highway-41.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนสายเอเชีย) จากแยกปฐมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - แยกเอเชีย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  2. Thai Highway-42.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 จากแยกคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  3. Thai Highway-43.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 จากแยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - อำเภอยะหริ่ง[note 3] จังหวัดปัตตานี
  4. Thai Highway-44.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 จากอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ - อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางหลวงที่มีหมายเลขสามตัว[แก้]

ทางหลวงที่มีหมายเลขสามตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายรอง เชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายชัยภูมิ - เขมราฐ, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรอง ในภาคกลาง สายบางปะกง - ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  1. Thai Highway-301.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 301 (ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี) จากคลองบางเขน - แยกติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  2. Thai Highway-302.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วานและถนนรัตนาธิเบศร์) จากแยกเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  3. Thai Highway-303.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) จากแยกดาวคะนอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร - ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  4. Thai Highway-304.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์) จากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  5. Thai Highway-305.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) จากทางแยกต่างระดับรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  6. Thai Highway-306.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนพิบูลสงคราม ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฏร์) จากแยกพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร - สามแยกบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  7. Thai Highway-307.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 (ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี) จากแยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - แยกปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  8. Thai Highway-338.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) จากแยกบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร - อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  9. Thai Highway-340.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 จากทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  10. Thai Highway-341.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 341 (ถนนสิรินธร) เขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  11. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 343 (ถนนพระราม 9) จากแยกรามคำแหง - ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  12. Thai Highway-354.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 354 (ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านทิศตะวันตก) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 2. ภาคเหนือ
  1. Thai Highway-101.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 จากอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  2. Thai Highway-102.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 จากอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  3. Thai Highway-103.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 จากอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ - อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  4. Thai Highway-104.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 จากอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร - อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  5. Thai Highway-105.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. Thai Highway-106.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ถนนเจริญราษฎร์ และถนนเชียงใหม่-ลำพูน สายเก่า) จากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง - อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  7. Thai Highway-107.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  8. Thai Highway-108.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. Thai Highway-109.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 จากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  10. Thai Highway-110.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 [note 4] จากอำเภอเมืองเชียงราย - ชายแดนประเทศพม่า (ด่านพรมแดนแม่สาย) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  11. Thai Highway-111.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111 จากอำเภอเมืองพิจิตร - อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
  12. Thai Highway-112.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 112[note 5] จาก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก - แยกเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  13. Thai Highway-113.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 จากอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  14. Thai Highway-114.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 (ทางเข้าเมืองลำพูน) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  15. Thai Highway-115.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 จากอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  16. Thai Highway-116.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 (ทางเลี่ยงเมืองป่าซาง) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  17. Thai Highway-117.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (ถนนรังสิโยทัย และถนนสีหราชเดโชชัย) จากอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ - อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  18. Thai Highway-118.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (ถนนแก้วนวรัฐ) จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  19. Thai Highway-119.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119 (ทางเข้าเมืองอุตรดิตถ์) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  20. Thai Highway-120.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 จากแยกแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  21. Thai Highway-121.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  22. Thai Highway-122.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 (ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  23. Thai Highway-123.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 123 (ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  24. Thai Highway-125.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125 (ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  25. Thai Highway-126.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 (ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก) อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 จากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  2. Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 จากอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ - อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. Thai Highway-203.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 [note 6] จากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  4. Thai Highway-204.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  5. Thai Highway-205.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) จากอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  6. Thai Highway-206.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 (ทางเข้าเมืองพิมาย และ เลี่ยงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนสูง - อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  7. Thai Highway-207.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207(ถนนพาณิชย์เจริญ) จากอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
  8. Thai Highway-208.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 จากแยกท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  9. Thai Highway-209.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ถนนศรีจันทร์) จากอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  10. Thai Highway-210.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 จากอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  11. Thai Highway-211.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 จากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย - อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  12. Thai Highway-212.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) จากอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย - อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  13. Thai Highway-213.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (ถนนถีนานนท์ และ ถนนสุขเกษม) จากอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  14. Thai Highway-214.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ชายแดนประเทศกัมพูชา (ด่านพรมแดนช่องจอม) อำเภอกาบเชิง - บ้านปวงตึก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  15. Thai Highway-215.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด - อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  16. Thai Highway-216.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  17. Thai Highway-217.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานการ) จากอำเภอวารินชำราบ - ชายแดนประเทศลาว (ด่านพรมแดนช่องเม็ก) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  18. Thai Highway-218.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 จากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ - อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  19. Thai Highway-219.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 จากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  20. Thai Highway-220.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 จากอำเภอขุขันธ์ - อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  21. Thai Highway-221.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ - ชายแดนประเทศกัมพูชา (เขาพระวิหาร) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  22. Thai Highway-222.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 จากอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร - อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  23. Thai Highway-223.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (ถนนมัธยมจันทร์) จากอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  24. Thai Highway-224.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 จากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  25. Thai Highway-225.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 จากอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ - อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
  26. Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 จากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  27. Thai Highway-227.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 (ถนนบุญกว้าง และ ถนนพังโคนพัฒนา) จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  28. Thai Highway-228.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 จากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
  29. Thai Highway-229.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จากอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  30. Thai Highway-230.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  31. Thai Highway-231.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  32. Thai Highway-232.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  33. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (ทางเข้าเมืองหนองคาย) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  34. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 288 (ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  35. Thai Highway-290.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 4. ภาคกลาง
  1. Thai Highway-308.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 (ทางเข้าพระราชวังบางปะอิน) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. Thai Highway-309.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 จากอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  3. Thai Highway-310.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 310 (ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  4. Thai Highway-311.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 จากอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  5. Thai Highway-314.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 จากอำเภอบางปะกง - อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  6. Thai Highway-315.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ถนนศุขประยูร) จากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  7. Thai Highway-316.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 316 (ถนนรักศักดิ์ชมูล) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  8. Thai Highway-317.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 จากอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  9. Thai Highway-318.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318[note 7] จากอำเภอเมืองตราด - ชายแดนประเทศกัมพูชา (ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  10. Thai Highway-319.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 จากอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  11. Thai Highway-320.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 320 (ทางเข้าเมืองปราจีนบุรี) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  12. Thai Highway-321.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) จากอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  13. Thai Highway-322.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322 จากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี - อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  14. Thai Highway-323.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) จากอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี - ชายแดนประเทศพม่า (ด่านพรมแดนเจดีย์สามองค์) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  15. Thai Highway-324.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (ถนนอู่ทอง) จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  16. Thai Highway-325.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 จากอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  17. Thai Highway-326.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 326 (ถนนประจวบคีรีขันธ์) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  18. Thai Highway-329.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329 จากทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  19. Thai Highway-330.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 330 (ทางเข้าเมืองราชบุรี) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  20. Thai Highway-331.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ถนนสายยุทธศาสตร์) จากอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  21. Thai Highway-332.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 (ถนนเลี่ยงเมืองสัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  22. Thai Highway-333.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 จากอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  23. Thai Highway-334.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (ทางเข้าเมืองอ่างทอง) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
  24. Thai Highway-335.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 335 (ทางเข้าเมืองสิงห์บุรี) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  25. Thai Highway-340.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 จากทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  26. Thai Highway-344.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 จากอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี - อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  27. Thai Highway-345.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 จากทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - แยกบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  28. Thai Highway-346.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 จากทางแยกต่างระดับรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  29. Thai Highway-347.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 จากสามแยกเทคโน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  30. Thai Highway-348.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 จาก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว - อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  31. Thai Highway-349.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 349 จาก อำเภอพนัสนิคม - อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  32. Thai Highway-352.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 จากอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  33. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 354 (ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านทิศตะวันตก) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  34. Thai Highway-356.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 (ถนนเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัพระนครศรีอยุธยา
  35. Thai Highway-357.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  36. Thai Highway-359.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 จากอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  37. Thai Highway-361.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  38. Thai Highway-362.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362 (ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  39. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 (ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี
 5. ภาคใต้
  1. Thai Highway-401.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 จากอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา - อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. Thai Highway-327.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 (ทางเข้าเมืองชุมพร) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) จากแยกโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา - อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 จาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 จาก อำเภอเมืองตรัง - ด่านศุลกากรหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (ถนนยนตรการกำธร, ถนนสตูลธานี และถนนศุลกานุกูล) จาก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา - ท่าเรือเกาะนก อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  7. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวณิชย์) จาก แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ - อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
  8. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 จาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  9. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 จากแยกนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
  10. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 จากอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - ชายแดนประเทศมาเลเซีย (ด่านพรมแดนเบตง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  11. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 (ถนนอุตรกิจ ทางเข้าเมืองกระบี่) [note 8] อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
  12. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 412 (ทางเข้าเมืองระนอง) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  13. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) จากห้าแยกน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  14. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 จาก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - แยกนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  15. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 จาก แยกปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - แยกฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  16. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 จากแยกท่ากูบ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี - ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  17. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 จาก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
  18. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 (ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  19. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองสุราษฎร์ธานี) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางหลวงที่มีหมายเลขสี่ตัว[แก้]

ทางหลวงที่มีหมายเลขสี่ตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอำเภอ หรือเชื่อมระหว่างอำเภอกับอำเภอด้วยกัน หรือเชื่อมสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 เป็นทางหลวงในภาคเหนือ สายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - สันทราย - พร้าว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 เป็นทางหลวงในภาคใต้ สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - หลังสวน เป็นต้น

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง[แก้]

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง[note 9] กรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เป็นระบบหมายเลขทางหลวงใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำระบบหมายเลขทางหลวงเป็น 2 ประเภท ดังนี้ :-

 1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลักเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยังแต่ละภาคของประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง ดังนี้ :-
  1. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ ชื่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ปัจจุบันคือโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครสวรรค์และโครงการมอเตอร์เวย์ลำปาง-เชียงใหม่
  2. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ปัจจุบันคือโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา
  3. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออก ชื่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปัจจุบันคือเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา
  4. จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคใต้ ชื่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 ปัจจุบันคือโครงการมอเตอร์เวย์นครปฐม - ชะอำ
  5. ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ชื่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก
 2. ทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก เป็นทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลักไปสู่เส้นทางที่มีการจราจรสูง และเส้นทางที่เข้าพื้นที่สำคัญในภาคนั้นๆ มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง เป็นตัวเลขจำนวน 2 หลัก โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคือ ตัวเลขหลักแรกเป็นหมายเลขของสายทางหลักนั้นๆ และตัวเลขหลักที่สอง เป็นลำดับหมายเลขสายทางที่แยกจากทางสายหลักดังกล่าว ดังนี้ :-
  1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 51 คือโครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี
  2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 61 คือโครงการมอเตอร์เวย์ชลบุรี-นครราชสีมา
  3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62 คือโครงการมอเตอร์เวย์นครราชสีมา-อุบลราชธานี
  4. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 71 คือโครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ(สระแก้ว)
  5. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 คือโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี(มอเตอร์เวย์สายตะวันตก)
  6. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 83 คือโครงการมอเตอร์เวย์พระแสง(สุราษฎร์ธานี)-ภูเก็ต
  7. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 84 คือโครงการมอเตอร์เวย์ทุ่งสง(จังหวัดนครศรีธรรมราช)-นครศรีธรรมราช(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  8. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 คือโครงการถนนวงแหวนรอบภาคกลาง ปากท่อ-บ้านโป่ง-สิงห์บุรี-สระบุรี-บางปะกง

ทางหลวงสัมปทาน[แก้]

ทางหลวงสัมปทาน ซึ่งเป็นทางหลวงที่รัฐให้สัมปทานกับเอกชนเข้าดำเนินการ จะมีระบบหมายเลขทางหลวงเหมือนกับทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามลักษณะของทางหลวงสัมปทานนั้นว่า มีลักษณะเป็นทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 36 ช่วงทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-ทางแยกมอเตอร์เวย์เข้าชลบุรี ได้กำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 และช่วงทางแยกมอเตอร์เวย์เข้าชลบุรี-ทางแยกต่างระดับพัทยา (โป่ง) ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) ดังนั้นจึงเหลือเพียงช่วงกระทิงลาย (พัทยา) -ปลวกเกตุ (ระยอง) ที่ยังคงเป็นทางหลวงหมายเลข 36 เช่นเดิม
 2. ทางหลวงหมายเลข 37 เคยเป็นหมายเลขสำหรับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จากทางแยกต่างระดับบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) แล้ว
 3. ทางหลวงหมายเลข 43 อยู่ระหว่างดำเนินการต่อขยายเส้นทางจากจุดสิ้นสุดในปัจจุบันที่แยกดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418
 4. ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
 5. ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
 6. ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
 7. ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
 8. ปัจจุบันอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. โครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
 2. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12 21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 5 6 7 8 9
51 61 62 71 81 83 84 91
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย