องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ป่าแดด
องค์การบริหารส่วนตำบล
การถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน
 • อักษรโรมัน Padad Subdistrict Administrative Organization
ตราอย่างเป็นทางการของป่าแดด
ตรา
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°38′54″N 99°28′38″E / 19.64833°N 99.47722°E / 19.64833; 99.47722
ที่อยู่ 99 หมู่ 15 ถนนแม่สรวย-ฝาง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
การปกครอง
 • นายก อบต. นายฉัตรชัย นันทชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด 228 ตร.กม. (88 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2553)
 • ทั้งหมด 10,850 คน
โทรศัพท์ (053) 708172
โทรสาร (053) 708480
เว็บไซต์ http://www.padaetms.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และตามมติ ก อบต. จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2551 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

สภาพทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ทำการอำเภอแม่สรวย ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอแม่สรวย อยู่ 7 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 109 ถนนสายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด มีเนื้อที่รับผิดชอบ ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร 142,500 ไร่

ภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลป่าแดด มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบ มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ตาช้าง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบล

จำนวนหมู่บ้าน[แก้]

ตำบลป่าแดด ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 22 หมู่บ้าน ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในเขต มีดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 2 บ้านไร่ หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ
หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง
หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทน์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 6 บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้
หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนมูล
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง
หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก
หมู่ที่ 11 บ้านจะหา หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา

ข้อมูลทั่วไปด้านสังคม[แก้]

ข้อมูลประชากรจากฝ่ายทะเบียนอำเภอแม่สรวย จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,086 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 11,157 คน แยกเป็นชาย 5,528 คน หญิง 5,629 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 48.93 คน/ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่นของประชากร[แก้]

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จากข้อมูลพบว่ามีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 47.75 คนต่อตารางกิโลเมตร ตำบลป่าแดดมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร 142,500 ไร่ แต่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสลับกับภูเขาที่สูงชัน ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบ มีประชากรบางส่วนที่จะตั้งที่อยู่อาศัยบนภูเขา ประชากรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ[แก้]

อาชีพ[แก้]

เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ หัตถกรรม เช่น ทอผ้า จักสาน ฯลฯ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง

สถานศึกษา[แก้]

 1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง
  1. โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
  2. โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
  3. โรงเรียนบ้านดอนสลี
  4. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
  5. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
  6. โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
  7. โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
  8. โรงเรียนบ้านห้วยสลักวิทยา
 2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนให้กับประชาชนในตำบลป่าแดด ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และยังมีศูนย์บริการการศึกษาในตำบล ดังนี้
  1. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 9
  2. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาข่าแม่ตาช้าง หมู่ที่ 11
  3. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปางไม้ หมู่ที่ 21
  4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลป่าแดด หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 4
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง หมู่ที่ 10
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 19
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 (อบต.ป่าแดด จัดตั้งเอง)
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสลัก หมู่ที่ 21 (อบต.ป่าแดด จัดตั้งเอง)

ข้อมูลด้านศาสนา[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่มีประชากรบางส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 9, 11, 18, 21 ส่วนใหญ่เป็นอาข่า และลาหู่ถือศาสนาคริสต์ ศาสนสถานทางพุทธศาสนา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. วัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 10
 2. วัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 19
 3. วัดท้าวแก่นจันทน์ หมู่ที่ 5
 4. วัดบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13
 5. วัดป่าแดด หมู่ที่ 3

และมีโบสถ์คริสตจักร จำนวน 4 แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 92.1 ตามรายงานผลการสำรวจข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2552

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

 • สถานีตำรวจชุมชนตำบลป่าแดด 2 แห่ง
 • หน่วยบริการประชาชน (อปพร.) 22 แห่ง

การบริการพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ตำบลป่าแดดมีเส้นทางคมนาคมทางบกสายหลัก ที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ดังนี้

 • ถนนเส้นที่ 1 ถนนสายฝาง-แม่สรวย ใช้ติดต่อระหว่าง อำเภอแม่สรวย, ตำบลแม่สรวย, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 9, และอำเภอฝาง
 • ถนนเส้นที่ 2 ใช้ติดต่อระหว่าง ถนนสาย ฝาง-แม่สรวย กับหมู่ที่ 5, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 19 และตำบลศรีถ้อย
 • ถนนเส้นที่ 3 ใช้ติดต่อระหว่าง ถนนสาย ฝาง-แม่สรวย กับหมู่ที่ 14, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 10
 • ถนนเส้นที่ 4 ใช้ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ 16 กับตำบลแม่พริก
 • ถนนเส้นที่ 5 ใช้ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ 7 กับตำบลแม่พริก

การไฟฟ้า[แก้]

ตำบลป่าแดด มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนในหมู่ที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 20 และ หมู่ที่ 21 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และอยู่ในเขตป่าสงวน

แหล่งน้ำธรรมชาติ[แก้]

 • ลำน้ำ, ลำห้วย 11 สาย
 • บึง, หนองและอื่นๆ 3 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น[แก้]

 • ฝาย 24 แห่ง
 • ประปาภูเขา 7 แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง
 • อ่างเก็บน้ำ/สระเก็บน้ำ 22 แห่ง
 • บ่อบาดาล 24 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

หนังสือ[แก้]

 • (2553). รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. เชียงราย : Linshop.

แหล่งข้อมูลออนไลน์[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556).
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]