องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ป่าแดด
ชื่อภาษาอังกฤษ Padad Subdistrict Administrative Organization
นายก อบต. นายฉัตรชัย นันทชัย
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 10,850 คน คน (พ.ศ. 2553)
พื้นที่ 228 ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง 99 หมู่ 15 ถนนแม่สรวย-ฝาง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
พิกัด 19°38′54″N 99°28′38″E / 19.64833°N 99.47722°E / 19.64833; 99.47722
โทรศัพท์ (+66) (053) 708172
โทรสาร (+66) (053) 708480
เว็บไซต์ http://www.padaetms.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และตามมติ ก อบต. จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2551 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

สภาพทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ทำการอำเภอแม่สรวย ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอแม่สรวย อยู่ 7 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 109 ถนนสายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด มีเนื้อที่รับผิดชอบ ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร 142,500 ไร่

ภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลป่าแดด มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบ มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ตาช้าง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบล

จำนวนหมู่บ้าน[แก้]

ตำบลป่าแดด ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 22 หมู่บ้าน ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในเขต มีดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 2 บ้านไร่ หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ
หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง
หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทน์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 6 บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้
หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนมูล
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง
หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก
หมู่ที่ 11 บ้านจะหา หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา

ข้อมูลทั่วไปด้านสังคม[แก้]

ข้อมูลประชากรจากฝ่ายทะเบียนอำเภอแม่สรวย จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,086 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 11,157 คน แยกเป็นชาย 5,528 คน หญิง 5,629 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 48.93 คน/ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่นของประชากร[แก้]

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จากข้อมูลพบว่ามีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 47.75 คนต่อตารางกิโลเมตร ตำบลป่าแดดมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร 142,500 ไร่ แต่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสลับกับภูเขาที่สูงชัน ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบ มีประชากรบางส่วนที่จะตั้งที่อยู่อาศัยบนภูเขา ประชากรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ[แก้]

อาชีพ[แก้]

เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ หัตถกรรม เช่น ทอผ้า จักสาน ฯลฯ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง

สถานศึกษา[แก้]

 1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง
  1. โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
  2. โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
  3. โรงเรียนบ้านดอนสลี
  4. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
  5. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
  6. โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
  7. โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
  8. โรงเรียนบ้านห้วยสลักวิทยา
 2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนให้กับประชาชนในตำบลป่าแดด ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และยังมีศูนย์บริการการศึกษาในตำบล ดังนี้
  1. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 9
  2. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาข่าแม่ตาช้าง หมู่ที่ 11
  3. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปางไม้ หมู่ที่ 21
  4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลป่าแดด หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 4
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง หมู่ที่ 10
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 19
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 (อบต.ป่าแดด จัดตั้งเอง)
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสลัก หมู่ที่ 21 (อบต.ป่าแดด จัดตั้งเอง)

ข้อมูลด้านศาสนา[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่มีประชากรบางส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 9, 11, 18, 21 ส่วนใหญ่เป็นอาข่า และลาหู่ถือศาสนาคริสต์ ศาสนสถานทางพุทธศาสนา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. วัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 10
 2. วัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 19
 3. วัดท้าวแก่นจันทน์ หมู่ที่ 5
 4. วัดบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13
 5. วัดป่าแดด หมู่ที่ 3

และมีโบสถ์คริสตจักร จำนวน 4 แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 92.1 ตามรายงานผลการสำรวจข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2552

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

 • สถานีตำรวจชุมชนตำบลป่าแดด 2 แห่ง
 • หน่วยบริการประชาชน (อปพร.) 22 แห่ง

การบริการพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ตำบลป่าแดดมีเส้นทางคมนาคมทางบกสายหลัก ที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ดังนี้

 • ถนนเส้นที่ 1 ถนนสายฝาง-แม่สรวย ใช้ติดต่อระหว่าง อำเภอแม่สรวย, ตำบลแม่สรวย, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 9, และอำเภอฝาง
 • ถนนเส้นที่ 2 ใช้ติดต่อระหว่าง ถนนสาย ฝาง-แม่สรวย กับหมู่ที่ 5, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 19 และตำบลศรีถ้อย
 • ถนนเส้นที่ 3 ใช้ติดต่อระหว่าง ถนนสาย ฝาง-แม่สรวย กับหมู่ที่ 14, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 10
 • ถนนเส้นที่ 4 ใช้ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ 16 กับตำบลแม่พริก
 • ถนนเส้นที่ 5 ใช้ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ 7 กับตำบลแม่พริก

การไฟฟ้า[แก้]

ตำบลป่าแดด มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนในหมู่ที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 20 และ หมู่ที่ 21 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และอยู่ในเขตป่าสงวน

แหล่งน้ำธรรมชาติ[แก้]

 • ลำน้ำ, ลำห้วย 11 สาย
 • บึง, หนองและอื่นๆ 3 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น[แก้]

 • ฝาย 24 แห่ง
 • ประปาภูเขา 7 แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง
 • อ่างเก็บน้ำ/สระเก็บน้ำ 22 แห่ง
 • บ่อบาดาล 24 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

หนังสือ[แก้]

 • (2553). รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. เชียงราย : Linshop.

แหล่งข้อมูลออนไลน์[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556).
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด. วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]