ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

[[สังขาร]] จะดับไปได้เพราะ [[อวิชชา]] (ความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง) ดับ
 
 
ปฏิจจสมุปบาท แปลเป็นภาษาไทยปัจจุบัน คือ หลักสภาวะของชีวิต เนื้อหาดังนี้
== หลักสภาวะของชีวิต::ปฏิจจสมุปบาท ในภาษาปัจจุบัน ==
'''ปฏิจจสมุปบาท''' หรือที่เรียกว่า '''หลักสภาวะของชีวิต''' เนื้อหากล่าวถึงการเกิดเป็นร่างกายตัวตนจิตใจของสิ่งมีชีวิต
 
•เพราะความไม่แจ้งการเป็นกาย การเป็นใจดับ การปรุงแต่งเกิดขึ้นของความคิด ความรู้สึกจึงดับ