สมุทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

สมุทัย หรือ ทุกขสมุทัย หรือ ทุกขสมุทัยอริยสัจ เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในหมวดอริยสัจ หรือ อริยสัจ ๔ หมายถึง เหตุปัจจัยที่ทำในเกิดทุกข์ ซึ่งเกิดจากตัณหา

เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสดูข่าว ทางทีวี ปัญหาขยะในจังหวัดระนอง เข้าขั้นวิกฤตแล้ว ตกข้างวันหนึ่งมากกว่า 50 ตัน ปัญหาขยะของบ่อกำจัดขยะรับได้วันหนึ่งเพียง 60 ตัน แต่การบริโภค 150 ตัน ต่อวัน นะครับต่อวัน ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะพบเจอสตรูจากภายนอกที่น่ากลัวที่สุดในประหวัดศาส และอันตรายที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยพบเจอภัยร้ายมา แค่สองคำสั้นๆ ขยะ หากไม่แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา อนาคตอยู่ยากแน่ครับ แค่จังหวัดเดียว แถวจังหวัดไม่ใหญ่ด้วยครับวันหนึ่ง 150 ตัน ประเทศมีเกือบ 80 จังหวัด อะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทย สุดท้ายตายเพราะมลพิษ กันทั้งเทศ เกิดขึ้นแน่ในอนาคต หากรัฐ ยังมองไม่เห็นภัยร้ายนี้อย่างจริงจังและชัดเจนด้วยปัญญา คงต้องอาศัยแรงกุศลของพีน้องแต่ละจังหวัดเริ่มคำนึงถึงปัญหานี้ แต่มีขยะตกค้างในแต่ละวันมากกว่า 60 ตัน ต่อวัน ที่ไม่สามารถไปทิ้งที่ไหนได้ ในระนอง จังหวัดเดียวนะครับ ไม่ใช่โจรผู้ร้ายแล้วละครับที่เป็นอันตรายที่สุดและเป็นภัยคลุกครามต่อประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่เป็นภัยใกล้ตัว ในครัวเรือน