ข้ามไปเนื้อหา

อุปาทาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุปาทาน หมายถึง การยึดมั่นถือมั่น[1]

ในจูฬสีหนาทสูตร พระโคตมพุทธเจ้าตรัสว่าอุปาทานมี 4 อย่าง[2] ได้แก่

  1. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม
  2. ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิ
  3. สีลัพพัตตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและวัตร
  4. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. ISBN 978-616-7073-80-4
  2. จูฬสีหนาทสูตร, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์