จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2[1] (อังกฤษ: Second Epistle of John) เป็นหนังสือฉบับที่ 24 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายสากล อันได้แก่ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 และจดหมายของนักบุญยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด

หนังสือเล่มนี้แต่แรกเป็นจดหมาย ส่งถึงผู้รับที่ไม่ได้เอ่ยนาม เพียงแต่ถูกเรียกว่า ท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้และบรรดาบุตร ส่วนชื่อผู้เขียนก็ไม่ได้ระบุเช่นกัน แต่ผู้เขียนเรียกตนเองว่า ข้าพเจ้าผู้ปกครอง คริสตจักรในยุคแรกเชื่อต่อกันมาว่า ผู้เขียนคือยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้เดียวกันกับที่ได้เขียนพระวรสารนักบุญยอห์นและจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 อันเป็นจดหมายฉบับแรกก่อนหน้านี้ด้วย จากการวิเคราะห์เนื้อหาในจดหมายโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่า ในจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 และจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 มีเนื้อหาภายในจดหมายหลายข้อความที่คล้ายกัน เช่น 2 ยอห์น 5 กับ 1 ยอห์น 2:7, 2 ยอห์น 6 กับ 1 ยอห์น 5:3, 2 ยอห์น 7 และ 1 กับ 1 ยอห์น 4:2 - 3 และ 2 ยอห์น 12 กับ 1 ยอห์น 1:4 เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปตรงกันว่าเป็นผู้เขียนคนเดียวกัน ช่วงเวลาในการเขียนจดหมายฉบับนี้น่าจะใกล้เคียงกับฉบับแรก นั่นคือช่วงปลายศตวรรษแรก หรือราวปีค.ศ. 90

ในช่วงคริสต์ศตวรรษแรก ทั้งอัครทูต มิชชันนารีต่างเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการประกาศข่าวดี เมื่อไปถึงยังเมืองใดก็จะเข้าไปพักในบ้านของคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อ ซึ่งก็จะได้รับการต้อนรับและดูแลจนกว่าจะเดินทางต่อไป ในช่วงนั้นได้มีผู้ที่สอนผิดหรือครูเทียมเกิดขึ้นด้วย พี่น้องคริสเตียนบางคนที่ไม่ได้ระมัดระวังก็ได้ต้อนรับคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านของตน ยอห์นเป็นห่วงว่าคริสเตียนบางคนอาจจะต้อนรับครูเทียมเหล่านี้และถูกชักจูงให้หลงผิดได้ จึงเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น

ยอห์นมีจุดประสงค์หลักสองประการในการเขียนจดหมายฉบับนี้ ประการแรกคือ ต้องการให้คริสเตียนดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า นั่นคือ ให้เราทั้งหลายรักกันและกัน[2] ในจดหมายยอห์นกล่าวถึงความสำคัญของความรักว่า การแสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์หมายถึงการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า[3] ดังนั้นคริสเตียนจึงต้องรักกันและกันฉันท์พี่น้อง

ประการที่สองคือ ต้องการให้คริสเตียนระมัดระวังและอย่าเกี่ยวข้องกับผู้ที่สอนผิด โดยยอห์นอ้างถึงความจริงที่ว่าพระเยซู พระบุตรพระเป็นเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และกล่าวว่าผู้ใดที่ไม่รับความจริงข้อนี้ผู้นั้นเป็นผู้ล่อลวง[4]


โครงร่าง[แก้]

1. คำทักทาย 1 - 3

2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความรักและหลักข้อเชื่อที่ถูกต้อง 4 - 11

3. บทสรุป 12 - 13


อ้างอิง[แก้]

  • Thai Holy Bible, Thailand Bible Society, 1998
  • Walter A. Elwell, The Pocket Bible Handbook, Harold Shaw Publisher, 1997
  1. "จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-28. สืบค้นเมื่อ 2012-08-29.
  2. 2 ยอห์น 5
  3. 2 ยอห์น 6
  4. 2 ยอห์น 7

ดูเพิ่ม[แก้]