ข้ามไปเนื้อหา

เคมีเชิงฟิสิกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เคมีเชิงฟิสิกส์ (อังกฤษ: physical chemistry แต่เดิมเรียกเคมีกายภาพ) คือศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาเคมีที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกับวิชาการสาขาอื่นๆดังนี้

การศึกษาทดลองในสาขาวิชานี้จะทำในระดับโมเลกุลแต่การสังเกตและประเมินผลจะปฏิบัติกันในระดับที่สามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความดัน ปริมาตร ความร้อนและงาน ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลที่เรามองไม่เห็น อาจกล่าวได้ว่าวิชาเคมีฟิสิกส์ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1876 โดยวิลลาร์ด กิบส์ (Willard Gibbs) เสนอผลงานการเขียนของเขาชื่อเรื่อง "ดุลยภาพของสสารต่างชนิดกัน" (On the Equilibrium of Heterogeneous Substances) ทำให้เกิดกฎและทฤษฎีดังนี้

เคมีฟิสิกส์ยุคใหม่นี้คอนข้างจะเอียงมาทางด้านฟิสิกส์มากขึ้นเพราะมีเนื้อหาดังนี้

  1. อุณหพลศาสตร์เคมี (chemical thermodynamics)
  2. จลนพลศาสตร์เคมี (chemical kinetics)
  3. ควอนตัมเคมี (quantum chemistry)
  4. กลศาสตร์สถิติ (statistical mechanics)
  5. เคมีไฟฟ้า (electrochemistry)
  6. เคมีพื้นผิว (surface chemistry)
  7. เคมีของแข็ง (solid state chemistry)
  8. สเปกโตรสโคปี (spectroscopy)
  9. วัสดุศาสตร์ (materials science)ยุคใหม่จะอาศัยเคมีฟิสิกส์เป็นพื้นฐานอย่างมาก