สักกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

ในที่นี้หมายถึงชื่อสกุลวงศ์ของพระพุทธเจ้า สำหรับความหมายที่หมายถึงพระอินทร์ ดูที่ ท้าวสักกะ

สักกะ เป็นชื่อของกษัตริย์ในราชวงศ์ศากยะ หรือศากยวงศ์ ซึ่งครอบครองเมืองกบิลพัสดุ์ อันเป็นเมืองที่ประสูติของพระพุทธเจ้า สักกะ ศากยะ สากิยะ ทั้งสามคำมีความหมายอย่างเดียวกันและใช้แทนกันได้

ความหมาย[แก้]

สักกะ แปลว่า ผู้องอาจ ผู้สามารถ ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะพระราชโอรสพระราชธิดาของพระเจ้าโอกการาชสามารถแยกออกมาตั้งเมืองกบิลพัสดุ์และตั้งวงศ์ใหม่ได้สำเร็จ พระราชบิดาทรงชมเชยว่ามีความองอาจสามารถมาก จึงเรียกราชวงศ์ที่ตั้งใหม่นี้กันตามพระราชดำรัสชมเชยนั้นว่า ศากยวงศ์ (วงศ์ของผู้สามารถ)

อ้างอิง[แก้]