วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ หรือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นวิทยาลัยเทคนิคเปิดสอนการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและ การจัดการศึกษาภายในกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเป็นชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย ส่งผลให้วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับรวมเข้ากับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปัจจุบันไม่มีสถานะเป็นวิทยาเขต

ประวัติ[แก้]

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ทำความตกลงกับ องค์การส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันของสหรัฐอเมริกา (Mutual Security Agency; M.S.A.) ส่งเสริมการอาชีวศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นว่าควรจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนของชาติ ได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมวิชาชีพอย่างกว้างขวางและ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

รัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณ 3,961,450 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2495 จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค ในจังหวัดพระนคร กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ตำบลทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ 108 ไร่ เพื่อใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค ที่ดินดังกล่าวมีคลองใหญ่ยาว ขนาดคลองใหญ่พอที่เรือสำปั้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะเข้ามาได้ ปลายคลองด้านหนึ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงช่องนนทรีในปัจจุบัน ปลายคลองอีกด้านต่อเชื่อมกับคลองสาทร พื้นที่สองฝั่งคลองนี้เป็นเรือสวนฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งเป็นทุ่งนา ฝั่งทุ่งนามีผืนนากว้างไกลยืนริมคลอง มองมุม 180 องศา จะเห็นผืนฟ้าจรดผืนนา ท้องฟ้าสีสีครามเต็มไปด้วยหมู่เมฆ บางวันมีเมฆขนนกเกลื่อนเต็มท้องฟ้า บางวันเป็นเมฆก้อนใหญ่ ลอยไล่มาเป็นระยะ บางครั้งเมฆทมึนแปรปรวนเคลื่อนเข้าหาอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายนี้เหมาะกับนาม ทุ่งมหาเมฆ ฝั่งที่เป็นสวนนั้น เต็มไปด้วยสวนกล้วย สวนมะยม ชาวบ้านปลูกกระต๊อบกระจายห่างๆ เลี้ยงไก่ ปั่นด้าย มีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดมีการปลูกต้นพลูจำนวนมากจนเป็นชื่อของ ซอยสวนพลู

เปิดสอนปีแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน ได้ฝากนักศึกษาเรียนที่สถาบันอื่น ดังนี้

 • แผนกวิทยุ มีนักศึกษา 27 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน
 • แผนกฝึกหัดครูมัธยมอาชีวศึกษา มีนักศึกษา 13 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
 • แผนกช่างก่อสร้าง มีนักศึกษา 30 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
 • แผนกพาณิชยการ มีนักศึกษา 21 คน ฝากเรียนที่ โรงเรียนพณิชยการพระนคร ( พระตำหนักนางเลิ้ง)

พ.ศ. 2496 วิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาปฏิบัติงาน 4 ท่านใน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาช่างโลหะ สาขาศึกษาอุตสาหกรรม สาขาช่างพิมพ์ นับเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้วิทยาลัยดำเนินการมาได้ด้วยดี และสามารถขยายการรับนักเรียนเข้าศึกษาอบรมในสาขาวิชาต่างๆได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัย 9 หลัง ด้วยงบประมาณของกรมอาชีวศึษา ในปี พ.ศ. 2496 นี้เองวิทยาลัยสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนในแผนกสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ แผนกช่างวิทยุ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกพณิชยการส่วนวิชาเลขาณุการ แผนกช่างเครื่องยนต์ แผนกช่างโลหะ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างถ่ายรูป แผนกช่างพิมพ์ แผนกช่างไม้ แผนกฝีกหัดครู นอกจากนี้ยังมีข้าราชการของทางวิทยาลัยไปศึกษาเพิ่มเติมอยู่ในอเมริกาด้วยทุนขององค์การส่งเสริมความมั่นคง 7 สาขา ได้แก่ ช่างก่อสร้าง ช่างเคหศาสตร์ ช่างออกแบบและต่อเรือเล็ก ช่างพิมพ์ ช่างเครื่องยนตร์ ช่างไฟฟ้า และการบัญชี

พ.ศ. 2479 วิทยาลัยเปิดสอนแผนกผ้าและอาหาร และแผนกช่างตัดเสื้อ ปีนี้มีข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม 3 สาขา คือ เลขาณุการ ก่องสร้างและโลหะ

พ.ศ. 2498 เปิดสอนแผนกวิชาช่างสำรวจ

พ.ศ. 2499 มหาวิทยาลัยเวนสเตท(Wayne State University) ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยได้เซ็นสัญญาช่วยเหลือวิทยาลัยเทคนิค โดยส่งผู้เฃี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยจำนวน 27 คน ระยะเวลาคนละ 1 ปี และรัฐบาลอเมริกาจะฝึกผู้ร่วมงานฝ่ายไทยจากวิทยาลัยเทคนิค 10 คนต่อปีรวม 30 คน ส่งไปฝึกที่สหรัฐอเมริกา จากการช่วยเหลือนี้เอง ครูอาจารย์ของวิทยาลัยได้รับทุนไปศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัเวนสเตท สหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาต่าง ในระยะนี้เองวิทยาลัยเทคนิคได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทลัยเทคนิคกรุงเทพฯหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ. 2501เปิดสอนแผนกอุตสาหกรรมศิลป์(ปัจจุบันคือ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม)

พ.ศ. 2503เปิดสอนแผนกการขาย(ปัจจุบันคือ แผนกวิชาการตลาด)

พ.ศ. 2506เปิดสอนแผนกวิชาฝึกหัดครูคหกรรมศาสตร์(ปัจจุบันคือ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2518วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีแรกของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานั้น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯได้เปิดสอน คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ที่แผนกวิชาช่าวยนต์ ต่อมาได้ย้ายไปสอนที่วิทยาเขตเทเวศร์

พ.ศ. 2523 รัฐบาลไทยมีข้อตกลงเวินกู้ระหว่างรัฐบาลไทยและธนาคารพัฒนาเอเซียเพื่อปรับปรุงวิทยาเขตต่างๆ รวม 10 วิทยาเขต โดยเพิ่มสาขาใหม่ 4 สาขาคือ สาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ชื่อเต็มของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนเป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ"และกำหนดให้ทุกวันที่ 15 กันยายนชองทุกๆปีเป็นวันราชมงคล อย่างไรก็ตามวันที่การเปลี่ยนแปลงชื่อมีผลตามกำหมายอย่างแท้จริงคือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2532 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 9 เล่ม 106 ตอนที่ 132 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532[1]

รัฐบาลฯ ได้เล็งเห็นคุณค่าของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคที่กรุงเทพฯ จึงได้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในส่วนภูมิภาคที่ ภาคใต้ (สงขลา) วิทยาลัยเทคนิคที่กรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จากนั้นมีการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคที่ธนบุรี, พายัพ (เชียงใหม่), โคราช (นครราชสีมา) และได้จัดตั้งกองวิทยาลัยเทคนิค เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิค วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ดร.ไอแมน ผู้เชี่ยวชาญ และ ฮัตจินสัน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาของ M.S.A. ที่มาช่วยงานเดินทางกลับ สหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ[2] สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส่งผลให้วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ (ดูคำอธิบายเกี่ยวกับวันที่ที่มีผลตามกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงชื่อข้างบนนี้ประกอบด้วย) กระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 • หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช (ปราโมทย์ จันทวิมล) ผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยเทคนิค (พ.ศ. 2495 - 2496)
 • อาจารย์ สนั่น สุมิตร ผู้อำนวยการคนที่ 2 (พ.ศ. 2496 - 2499)
 • อาจารย์ สุต เหราบัตย์ ผู้อำนวนการคนที่ 3 (พ.ศ. 2499 - 2511)
 • อาจารย์ พงศ์พัน วรสุนทรโรสถ ผู้อำนวยการคนที่ 4 (พ.ศ. 2511 - 2516)
 • อาจารย์ ปราโมทย์ กิตติพงศ์ ผู้อำนวยการคนที่ 5 (พ.ศ. 2516 - 2517)
 • อาจารย์ เอกชัย สุนทรพงศ์ ผู้อำนวยการคนที่ 6 (พ.ศ. 2517 - 2521)
 • อาจารย์ นคร ศรีวิจารณ์ ผู้อำนวยการคนที่ 7 (พ.ศ. 2521 - 2530)
 • อาจารย์ ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ ผู้อำนวยการคนที่ 8 (พ.ศ. 2530 - 2531)
 • อาจารย์ สุพรรณ ถึงสุข ผู้อำนวยการคนที่ 9 (พ.ศ. 2531)
 • อาจารย์ สกุล เวชกร ผู้อำนวยการคนที่ 10 (พ.ศ. 2531 - 2538)
 • อาจารย์ ชาญวุฒิ แก่นจันดา ผู้อำนวยการคนที่ 11 (พ.ศ. 2538 - 2542)
 • อาจารย์ ประพันธ์ วิชาศิลป์ ผู้อำนวยการคนที่ 12 (พ.ศ. 2542 - 2543)
 • อาจารย์ ฉัตรชัย เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการคนที่ 13 (พ.ศ. 2543 - 2544)
 • อาจารย์ ประทวน กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการคนที่ 14 (พ.ศ. 2544 - 254x)

คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มทร.กรุงเทพ[แก้]

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ภาควิชา
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 ภาควิชา
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง
 • ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 3 บัณฑิต
 • คหกรรมศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
 • สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เทคโนโลยีบัณฑิต แบ่งเป็น 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • คณะศิลปศาสตร์ แบ่งเป็น 1 บัณฑิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • แบ่งเป็น 7 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ
 • สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แบ่งเป็น 11 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • International College (วิทยาลัยนานาชาติ) แบ่งเป็น 2 บัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา
 • สาขาวิชา Marketing
 • สาขาวิชา Information Systems
 • สาขาวิชา Accounting
 • สาขาวิชา International Business Management
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชา Tourism and Hospitality

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • หนังสือ ภาพเก่า เล่าอดีต [ISBN : 974-416-433-6] พ.ศ. 2545, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ