เข็มรัตน์ กองสุข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เข็มรัตน์ กองสุข
เกิด26 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
เข็มรัตน์ กองสุข
อาชีพศิลปิน, อาจารย์
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ - ประติมากรรม พ.ศ. 2555

รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) และอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2490 เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒ (ประติมากรรม) และระดับปริญญาโท ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการในตาแหน่งอาจารย์ ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ และได้รับการต่ออายุราชการ ๕ ปีขณะนี้กาลังทางานค้นคว้าพัฒนาผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์

การศึกษา[แก้]

การแสดงผลงาน/ประสบการณ์[แก้]

๒๕๑๙[แก้]

 • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓
 • การแสดงศิลปกรรมของ ธนาคารศรีนคร ครั้งที่ ๑
 • การแสดงศิลปกรรมกลุ่มศิลปากร ๒๐

๒๕๒๐–๒๒[แก้]

 • การแสดงศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๒๔–๒๕[แก้]

 • การแสดงประติมากรรมของกลุ่มประติมากรรม ครั้งที่ ๑, ๒

๒๕๒๕[แก้]

 • การแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำของกลุ่มไวท์ ครั้งที่ ๑
 • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย

๒๕๒๖–๒๘[แก้]

 • การแสดงผลงานประติมากรรมของกลุ่มประติมากร ของสมาคมประติมากรไทย

๒๕๓๐[แก้]

 • การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร PAKING KWANG-CHO, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

๒๕๒๕–๓๘[แก้]

 • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘, ๒๙, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๔๑

รางวัล[แก้]

 • ๒๕๐๙ - รางวัลที่ ๑ (จิตรกรรมสีน้ำ) การแสดงผลงานของนักเรียน โรงเรียนเพาะช่าง
 • ๒๕๑๐ - รางวัลที่ ๑, ๒ (จิตรกรรมสีน้ำ) และรางวัลที่ ๑ (วาดเส้น) การแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนเพาะช่าง
 • ๒๕๑๑ - รางวัลที่ ๑ (จิตรกรรมสีน้ำ, วาดเส้น และสร้างสรรค์) และรางวัลที่ ๒, ๓ (จิตรกรรมสีน้ำ, วาดเส้น) การแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนเพาะช่าง
 • ๒๕๑๔ - ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จกรมพระยานริศฯ
 • ๒๕๑๙ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓
 • ๒๕๒๕ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ผลงานชื่อ "เกิด"
 • ๒๕๒๖ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ผลงานชื่อ "แม่ลูก"
 • - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ผลงานชื่อ "ในคืนเดือนเพ็ญ"
 • - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม (จิตรกรรม) การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
 • ๒๕๒๘ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ผลงานชื่อ "พลังแห่งอิสรภาพ"
 • ๒๕๒๙ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ผลงานชื่อ "เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ หมายเลข ๒"
 • ๒๕๓๐ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ผลงานชื่อ "มนุษย์กับความปรารถนา"
 • ๒๕๓๑ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ผลงานชื่อ "ชีวิตและศรัทธา"
 • ๒๕๓๒ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ผลงานชื่อ "เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ ๒๕๓๒"
 • ๒๕๓๓ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ผลงานชื่อ "สองหัว"
 • ๒๕๓๗ - ได้รับโล่ห์เกียรติยศในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศิลปกรรม จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 • ๒๕๓๘ - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ผลงานชื่อ "อนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ"
 • - ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทประติมากรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๔๙, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๙๑, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐๕, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๓๔๑, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓