หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รายพระนาม รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี พ.ศ. พระนาม/นาม ชื่อปริญญา สาขาวิชา
2539 พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาชุมชน
2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2541 พันจ่าเอกดำรงศักดิ์ นิรันต์ คุรุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คหกรรมศาสตร์
นายวินัย สะมะอุน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตร์
นายทองสุข ทองหลิม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นาฎศิลป์และการละคร
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
นายธัญญา โพธิ์วิจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางชลกร มหาปิยศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
นายสมชัย ชำพาลี ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดนตรีไทย


หน้าในหมวดหมู่ "ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

มีบทความ 5 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 5 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด