กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเกี้ยว เครื่องหมายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ,โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒,โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ และมงกุฎขัตติยราชนารี เครื่องหมายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา)

กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา หรือ โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ใช้นามโรงเรียนว่า "บดินทรเดชา" อันมาจากราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เริ่มมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นสืบเนื่องจากความประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพิ่มขึ้น คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น จึงดำริสถาปนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓ ซึ่งประกาศจัดตั้งแล้วนั้นเป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และได้มีการสถาปนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความนิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาสู่พื้นที่ชานเมืองจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางกรวยเป็นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2542 และโรงเรียนสมุทรพิทยาคมเป็นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2551

กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในภาคนักเรียนและครู โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทุกโรงเรียน และมีมหกรรม "กีฬา 6 บดินทร" ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เหล่านักเรียนในกลุ่มบดินทรเดชาให้แน่นแฟ้นอีกด้วย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้ให้การศึกษาอบรมความรู้นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับสูง นักเรียนส่วนมากที่จบไปแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญอยู่ระดับแนวหน้าของสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการและภาคเอกชนของประเทศ

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปี พ.ศ. 2514 คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการชั้นพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ริเริ่มก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสาขาขึ้น เพื่อสามารถรับนักเรียนจำนวนมากที่ปรารถนาจะเข้ามาเรียน โดยขนานนามโรงเรียนใหม่นี้ว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สาขา ๑) เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตามราชทินนามพิเศษของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งทายาทของท่านอุทิศที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียนแห่งใหม่

อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในยุคแรกภายใต้การนำของอาจารย์เฉลิม สิงหเสนี ผู้บริหารท่านแรก และมีคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาดำเนินการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ครูนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนจึงไม่แตกต่างจากที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เรียนรู้ ประกอบกับได้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อครูมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนที่มีความสามารถไม่นาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงได้พัฒนาจนมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก[1] ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 สืบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 [2] แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงดำริจะก่อตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นอีก

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒


เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาดำเนินการรับที่ดินไว้จัดตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งโรงเรียนในโครงการ 1 ใน 9 โรงเรียน โดยใช้ที่ดินบริจาคของคุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ในซอยลาดพร้าว 69 จำนวน 5 ไร่ และใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓"

อาคาร 9 ชั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล เป็นโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๓ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นับแต่บัดนั้น [3]

ต่อมาได้มีมีนักเรียนที่ต้องการเข้ามาเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาเพิ่มมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 จากการประสานงานของงานของ พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )) ผู้ก่อตั้งและผู้อุปการะโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2541 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางกรวย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางกรวย และคณะครู-อาจารย์ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองมีทัศนคติและค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงมี มติตรงกันว่าสมควรเปลี่นชื่อโรงเรียนเพื่อให้เป็นจุด สกัดนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่ให้เข้าไปเรียนแออัดอยู่ในเฉพาะโรงเรียนส่วนกลางวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางกรวยเป็น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี [4]

โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนชั้นนำมีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากทั้ง 5 แห่ง และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นถึงการขยายโรงเรียนชั้นนำสู่เขตชานเมือง จึงได้สรรหาโรงเรียนที่มีคุณภาพ ประกอบกับระบบการดูแลนักเรียน และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน จึงได้รับโรงเรียนสมุทรพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภายในระยะเวลาเกือบ 2 ปี โรงเรียนสมุทรพิทยาคม ภายในการบริหารของ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม โรงเรียนมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้งในด้านการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ อักษรย่อ บ.ด.ส. โดยมีตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ "พระเกี้ยว"

รายนามกลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)[แก้]

รายนามกลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ลำดับ ชื่อสถาบัน อักษรย่อ วันที่ก่อตั้ง วันที่ร่วมเครือข่าย สถานะ ที่ตั้ง
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บ.ด.
30 เมษายน พ.ศ. 2514 (49 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ บ.ด.๒
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (30 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นมร.บ.ด.
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (28 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
4. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ บ.ด.๔
27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (25 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 87 หมู่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี บ.ด.น. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี) 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 (21 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนบางกรวย
เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
6. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ บ.ด.ส. 4 มกราคม พ.ศ. 2525 (38 ปี) 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (12 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
เลขที่ 119/22 หมู่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

# โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ชื่อย่อ/อักษรย่อ บ.ด. บ.ด.๒ นมร.บ.ด. บ.ด.๔ บ.ด.น. บ.ด.ส.
ที่ตั้ง 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 87 หมู่ที่ 1 ซอยสุวินทวงศ์ 97 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 79 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 119/22 ถนนบางนา - ตราด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
พื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 15 ไร่ 13 ไร่ 12 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา 25 ไร่ 36 ตารางวา
วันประกาศจัดตั้ง 30 เมษายน 2514 16 กรกฎาคม 2533 31 กรกฎาคม 2535 27 มิถุนายน 2538 25 มิถุนายน 2542 4 มกราคม 2525
เครื่องหมายประจำโรงเรียน พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต) มงกุฎขัตติยราชนารี พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา พระพุทธบดินทร พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร พระพุทธวิโมกข์ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
ดอกไม้/ต้นไม้ นิลุบล ลำดวน กัลปพฤกษ์ นิลุบล/สัตบรรณ สัตตบงกช (บัวหลวง) ดอกแก้ว/ประดู่
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน น้ำเงิน-ฟ้า น้ำเงิน
วันสำคัญของเรียน วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 24 มิถุนายน ของทุกปี

เครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ใช้เครื่องหมาย พระเกี้ยว

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ใช้เครื่องหมาย มงกฎขัตติยราชนารี

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือที่ระลึก 15 ปี "นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปริทัศน์ บัณรสวรรษ วรมงคล"
  2. ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
  3. หนังสือที่ระลึก 15 ปี "นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปริทัศน์ บัณรสวรรษ วรมงคล"
  4. ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]