เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์[แก้]

เป็นการปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคม มี ๒ ฝ่าย ดั้งนี้ ๑.คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๒.คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์[1]ฝ่ายมหานิกาย

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระครูศีลวิสุทธิคุณ (นัด สุทฺธิโก) วัดป่าปราสาทศีลคุณ อำเภอปราสาท
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระราชวิมลโมลี (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9)[2] วัดศรีวิหารเจริญ อำเภอศีขรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุติกนิกาย พระครูโสภณธรรมรังสี(น.ธ.เอก)[3] วัดป่าโยธาประสิทธิ์
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาทธรรมยุติกนิกาย พระครูศีลวิสุทธิคุณ (นัด สุทฺธิโก) วัดป่าปราสาทศีลคุณ
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง-อำเภอลำดวนธรรมยุติกนิกาย พระครูสถิตปัญญาคุณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
4. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ธรรมยุติกนิกาย พระครูคุณธรรมาภิวุฒิ วัดบ้านแร่
5. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ-อำเภอสำโรงทาบธรรมยุติกนิกาย พระสุทธิปัญญาภรณ์ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์
6. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ-อำเภอชุมพลบุรีธรรมยุติกนิกาย พระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ วัดไตรรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอสนมธรรมยุติกนิกาย พระมหาธนันชัญญ์ ปุญฺญเมธิโก วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ,ดร. (สุพรรณ , น.ธ.เอก,พธ.ด.) [4][5] วัดประทุมเมฆ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ น.ธ.เอก) วัดนาเกา ตำบลแกใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท น.ธ.เอก) วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาแห้ว ตำบลสวาย
2. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต) วัดป่าห้วยเสนง อำเภอปราสาท
เจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูธำรงสีลคุณ(ดำรง) วัดมุนีนิรมิตร
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูสุพัฒนกิจ(สิน) วัดสุวรรณาราม
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[6] วัดอุดมพรหมวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน วัดพรหมสุรินทร์
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[7] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[8] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ป.ธ.๖) วัดศรีรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครู วัด
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครู
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ วัด
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ปธ.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ (บุญชอบ ปุญญสาทโร,ป.ธ.6) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
9. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ (เสาร์ รกฺขิตธมฺโม ปธ.๖) วัดบึง
เจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ อริยวฺงโส ป.๑-๒) วัดศรีสว่างโคกสะอาด
รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประภาสธรรมานุบาล (สมเกียรติ) วัดสว่างหนองอียอ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔)[9] วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา ( อดุลย์ อตุโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.) วัดประชาสังคม
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์) วัด
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ๋ ป.ธ.๔) [10] วัดโพธิพฤกษาราม
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[11] วัดพรมเทพ
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครู วัด
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครู วัด
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครู วัด
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูสิริปริยัติกิจธำรง วัดจอมพระ
14. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ วัดพะเนารัตน์
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ วัดโมฬีวงศา
รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครู วัด
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดพรหมสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ) [12] วัดหิมวันบรรพต

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-03-14. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.
 2. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-28. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.
 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539223026171945&set=pcb.1539223876171860&type=3&theater
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2238036792890180&set=pcb.2238030762890783&type=3&theater
 6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410564735906041&set=pcb.1410564749239373&type=1&theater
 7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410324649263383&set=pcb.1410324809263367&type=1&theater
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410307829265065&set=pcb.1410309239264924&type=1&theater
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=272029216509799&set=pcb.272029239843130&type=3&theater
 10. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410233735939141&set=pcb.1410233742605807&type=1&theater
 11. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410313182597863&set=pcb.1410313242597857&type=1&theater
 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816155978916&set=pcb.1673769292650269&type=3&theater