ข้ามไปเนื้อหา

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์[แก้]

เป็นการปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคม มี ๒ ฝ่าย ดั้งนี้ ๑.คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๒.คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์[1]ฝ่ายมหานิกาย

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระธรรมวชิรญาณโกศล (เยื้อน ขนฺติพโล) [2] วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระครูศีลวิสุทธิคุณ (มนัส สุทฺธิโก) [3],ป.ธ.3 วัดป่าปราสาทศีลคุณ อำเภอปราสาท
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ วัดอตุโลบุญญลักษม์ อำเภอสนม
2. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระครูปาโมทย์ธรรมวงศ์ วัดไตรรัตนาราม อำเภอเมืองสุรินทร์

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระราชวิมลโมลี (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9)[4] วัดศรีวิหารเจริญ อำเภอศีขรภูมิ
2. รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) [5] วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
3. รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย ดร. พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตปญฺโญ),น.ธ.เอก,พธ.ด.[6] วัดประทุมเมฆ อำเภอเมืองสุรินทร์
4. รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ (บุญชอบ ปุญญสาทโร),ป.ธ.6[7] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พรฺหมฺสโร)[8] วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านปริง อำเภอท่าตูม

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-อำเภอลำดวน (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูโสภณธรรมรังสี (สุพรรณ สุวณฺโณ),น.ธ.เอก,ป.ธ.4[9] วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาท (ธรรมยุติกนิกาย) พระมหาทวีสุข อภิสุโข[10] (ป.ธ.6) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูสถิตปัญญาคุณ (พิรุณ สิริปญฺโญ)[11] วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
4. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ (ธรรมยุติกนิกาย) พระมหาปฏิภาณ ฐานยุตฺโต วัดป่าขันติพโลประวาสุข
5. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ-อำเภอศรีณรงค์ (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูธรรมวรคุณ[12] วัดจตุรสมณรังสรรค์ อำเภอเขวาสินรินทร์
6. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ-อำเภอสนม (ธรรมยุติกนิกาย) พระมหาดีเด่น วรุตฺตโม (ป.ธ.5) วัดธาตุโบราณ
7. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูสิริพัฒนเมธี (ธนันชัญญ์ ปุญฺญเมธิโก),ป.ธ.5 วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
8. เจ้าคณะอำเภอสังขะ-อำเภอบัวเชด (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูเขมจิตสุนทร (สุนทร ปริสุทฺโธ)[13] วัดถ้ำสระพงษ์ [14]ทับทิมสยาม06 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูพนมศีลาจารย์ (วสันต์ วงฺคีโส)[15] วัดป่าเขาโต๊ะ อำเภอพนมดงรัก
10. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี-อำเภอโนนนารายณ์ (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูสารกิจจาทร (สุวิทย์ กตสาโร) วัดบ้านจบก อำเภอปราสาท
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม-อำเภอชุมพลบุรี (ธรรมยุติกนิกาย) พระครูธรรมธรเส็ง ญาณิสฺสโร วัดป่ามหานครธรรม อำเภอท่าตูม

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย[แก้]

-
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด ปญฺญาวโร) วัดหนองบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
1. (รักษาการ)เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ น.ธ.เอก) วัดอุดรประชาราษฎร์ บ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่
1.1 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ น.ธ.เอก)[16] วัดนาเกา ตำบลแกใหญ่
1.2 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท น.ธ.เอก)[17] วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาแห้ว ตำบลสวาย
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูธำรงสีลคุณ(ดำรง) วัดมุนีนิรมิตร
2. (รักษาการ)เจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูสุพัฒนกิจ(สิน) วัดสุวรรณาราม
2.1 รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูสุพัฒนกิจ(สิน) วัดสุวรรณาราม
2.2 รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูสุวรรณจันทสรคุณ วัดตะเพรา
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[18] วัดอุดมพรหมวิหาร
3.1 รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน วัดพรหมสุรินทร์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ วัดป่าสังฆพงษ์ อำเภอสังขะ
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม อำเภอสังขะ
4.1 รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[19] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
4.2 รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูโกศลสมาธิวัตร[20] วัดวังปลัดสามัคคี อำเภอสังขะ
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
5.1 รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[21] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร)ป.ธ.๖ วัดศรีรัตนาราม อำเภอเมืองสุรินทร์
6.1 รองเจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ วัดนิมิตรัตนาราม อำเภอลำดวน
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูเกษมธรรมวิสิฐ (สำราญ ติกฺขปญฺโญ) วัดทุ่งสว่างนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ
7.1 รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูโสภณวรานุรักษ์ (สมพร สมวโร) วัดอัมพวันวราราม อำเภอศีขรภูมิ
7.2 รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูโกมุทสรารักษ์ (แสวง อชิโต) วัดบ้านหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ปธ.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
8.1 รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครู (ว่าง) วัด
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ (เสาร์ รกฺขิตธมฺโม) ป.ธ.6 วัดบึง
9. เจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ อริยวฺงโส ป.๑-๒) วัดศรีสว่างโคกสะอาด
9.1 รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประภาสธรรมานุบาล (สมเกียรติ) วัดสว่างหนองอียอ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔)[22] วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
10.1 รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา ( อดุลย์ อตุโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.) วัดประชาสังคม
10.2 รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์) วัด
11. (รักษาการ)เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง อินฺทโชโต) วัดโพธิ์ทอง อำเภอท่าตูม
11.1 รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม) ป.ธ.๔[23] วัดโพธิพฤกษาราม
11.2 รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[24] วัดพรมเทพ อำเภอท่าตูม
11.3 รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง อินฺทโชโต) วัดโพธิ์ทอง อำเภอท่าตูม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน ติสฺโร) วัดอิสาน บ้านนาวอง
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร) วัดดอกจานรัตนาราม อำเภอรัตนบุรี
12.1 รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูสาธิตบุญญาภรณ์ (บุญธรรม กตปุญฺโญ) วัดกลาง อำเภอรัตนบุรี
12.2 รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูปทุมรัตนชัย (ณรงค์ชัย ปสาโท) วัดจำปา อำเภอรัตนบุรี
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
13.1 รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูสิริปริยัติกิจธำรง วัดจอมพระ
14. รักษาการเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูสันติโพธิวัตร (แสงเดือน สนฺติธมฺโม,น.ธ.เอก,พธ.ม.) วัดนาโพธิ์
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง) วัดโมฬีวงศา อำเภอศรีณรงค์
15.1 รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์ (บัวสอน) วัดบ้านพระจันทร์ อำเภอศรีณรงค์
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
16.1 รองเจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูมงคลรัตนาภิรักษ์ (สมปอง) วัดมณีวรรณ
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดพรหมสุรินทร์
17.1 รองเจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ) [25] วัดหิมวันบรรพต

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-03-14. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.
 2. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 3. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 4. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 5. https://www.mahathera.org/index.php?url=mati&id=7760
 6. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 7. chanhena, Bandit. "มส.เห็นชอบแต่งตั้ง "รองเจ้าคณะจังหวัด" หลายตำแหน่ง". เดลินิวส์.
 8. มส.เห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มส.เห็นชอบให้แต่งตั้ง พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร)​ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง เจ้าคณะอำเภอท่าตูม ที่มีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์เกษียณอายุการทำงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 9. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-28. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.
 10. ท่านเจ้าคุณ พระเทพวขิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) เมตตาเป็นประธานมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอปราสาท (ธรรมยุต) ให้แก่ พระมหาทวีสุข อภิสุโข อายุ ๔๖ พรรษา ๒๖ วิทยฐานะ ป.ธ.๖, น.ธ.เอก วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 11. "พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน". กระทรวงวัฒนธรรม (ภาษาอังกฤษ).
 12. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท่านพระครูธรรมวรคุณ เจ้าอาวาสวัดจตุรสมณรังสรรค์ (วัด ๔ เจ้าคุณ) เข้ารับตราตั้งและพัดยศเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ (ธรรมยุต) จ.สุรินทร์ จากเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) ณ งานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าโดนออง บ้านโดนออง ตำบลนาดี
 13. ศิษย์รุ่นจิ๋ว (2022-02-18). "ร่วมสร้างวัดกับหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล สำนักวิปัสสนา "จิตเป็นหนึ่งคือพุทธะ" อ.บัวเชด จ.สุรินทร์". พลังจิต.
 14. "วัดถ้ำสระพงษ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | พระสังฆาธิการ". sangkhatikan.com (ภาษาอังกฤษ).
 15. https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/amulets/news_752496
 16. https://surin.prd.go.th/th/content/category/detail/id/171/iid/123022
 17. https://sawai.go.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84/
 18. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410564735906041&set=pcb.1410564749239373&type=1&theater
 19. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410324649263383&set=pcb.1410324809263367&type=1&theater
 20. "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูโกศลสมาธิวัตร (จำปี บุตรเงิน)". srn.onab.go.th.
 21. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410307829265065&set=pcb.1410309239264924&type=1&theater
 22. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=272029216509799&set=pcb.272029239843130&type=3&theater
 23. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410233735939141&set=pcb.1410233742605807&type=1&theater
 24. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410313182597863&set=pcb.1410313242597857&type=1&theater
 25. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816155978916&set=pcb.1673769292650269&type=3&theater

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]