เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์[แก้]

เป็นการปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคม มี ๒ ฝ่าย ดั้งนี้ ๑.คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๒.คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์[1]ฝ่ายมหานิกาย

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระราชวิมลโมลี (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9)[2] วัดศรีวิหารเจริญ อำเภอศีขรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุติกนิกาย พระครูโสภณธรรมรังสี(น.ธ.เอก)[3] วัดป่าโยธาประสิทธิ์
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาทธรรมยุติกนิกาย พระครูศีลวิสุทธิคุณ(น.ธ.เอก) วัดวรรณวราราม
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง-อำเภอลำดวนธรรมยุติกนิกาย พระครูสถิตปัญญาคุณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
4. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ธรรมยุติกนิกาย พระครูคุณธรรมาภิวุฒิ วัดบ้านแร่
5. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ-อำเภอสำโรงทาบธรรมยุติกนิกาย พระสุทธิปัญญาภรณ์ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์
6. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ-อำเภอชุมพลบุรีธรรมยุติกนิกาย พระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ วัดไตรรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอสนมธรรมยุติกนิกาย พระมหาธนันชัญญ์ ปุญฺญเมธิโก วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ,ดร. (สุพรรณ , น.ธ.เอก,พธ.ด.) [4][5] วัดประทุมเมฆ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด น.ธ.เอก) วัดหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ น.ธ.เอก)[6] วัดนาเกา
2. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต) วัดป่าห้วยเสนง อำเภอปราสาท
รักษาการเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูธำรงสีลคุณ(ดำรง) วัดมุนีนิรมิตร
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูสุพัฒนกิจ(สิน) วัดสุวรรณาราม
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[7] วัดอุดมพรหมวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน วัดพรหมสุรินทร์
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[8] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[9] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ป.ธ.๖) วัดศรีรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม) รักษาการแทน[10] วัดชัยมงคลมุนีวาส
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูวิมลศีขรคุณ (บุปผา) วัดกาเจาะ
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูสุจิตตาภิรม (บุตรดี) วัด
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ปธ.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระมหาบุญชอบ ปุญญสาทโร (ป.ธ.6) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
9. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ (เสาร์ รกฺขิตธมฺโม ปธ.๖) วัดบึง
เจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ อริยวฺงโส ป.๑-๒) วัดศรีสว่างโคกสะอาด
รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประภาสธรรมานุบาล (สมเกียรติ) วัดสว่างหนองอียอ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔)[11] วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา ( อดุลย์ อตุโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.) วัดประชาสังคม
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์) วัด
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ๋ ป.ธ.๔) [12] วัดโพธิพฤกษาราม
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[13] วัดพรมเทพ
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน) วัดอิสาณ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูประภัสร์สารธรรม (ประเทือง) วัดทุ่งไทรขะยูง
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ป.๑-๒ ) วัดดอกจานรัตนาราม
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูสิริปริยัติกิจธำรง วัดจอมพระ
14. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ วัดพะเนารัตน์
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว) วัดป่าบ้านตรวจ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง) [14] วัดโมฬีวงษา
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดพรหมสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ) [15] วัดหิมวันบรรพต

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-03-14. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.
 2. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-28. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.
 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539223026171945&set=pcb.1539223876171860&type=3&theater
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2238036792890180&set=pcb.2238030762890783&type=3&theater
 6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2238036792890180&set=pcb.2238030762890783&type=3&theater
 7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410564735906041&set=pcb.1410564749239373&type=1&theater
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410324649263383&set=pcb.1410324809263367&type=1&theater
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410307829265065&set=pcb.1410309239264924&type=1&theater
 10. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665857100376802&set=a.1387441011551747.1073741829.100008575840069&type=3&theater
 11. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=272029216509799&set=pcb.272029239843130&type=3&theater
 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410233735939141&set=pcb.1410233742605807&type=1&theater
 13. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410313182597863&set=pcb.1410313242597857&type=1&theater
 14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816142645584&set=a.1165687046791832.1073741828.100000516423536&type=3&theater
 15. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816155978916&set=pcb.1673769292650269&type=3&theater