การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
กรุงเทพมหานคร
10 สิงหาคม 2518 พ.ศ. 2528 →
ผู้ใช้สิทธิ13.86%
  ธรรมนูญ เทียนเงิน1.gif ScoopP41.jpg
Nominee ธรรมนูญ เทียนเงิน อาทิตย์ อุไรรัตน์
พรรค พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังใหม่
คะแนนเสียง 99,247 91,678

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนการเลือกตั้ง

สาย หุตะเจริญ
แต่งตั้ง

ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ธรรมนูญ เทียนเงิน
ประชาธิปัตย์

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 นับเป็น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรก

การเลือกตั้งครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นเขตและแขวง สำหรับพื้นที่เขต คือ อำเภอเดิม ส่วนพื้นที่แขวง คือ ตำบลเดิม และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518[1]

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งไป ด้วยคะแนน 99,247 คะแนน ส่วนผู้สมัครรายอื่น ๆ อาทิ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ จากพรรคพลังใหม่ ได้ 91,678 คะแนน และนายชมพู อรรถจินดา ผู้สมัครอิสระได้ 39,440 คะแนน แต่ทว่ามีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นเพียงร้อยละ 13.86 เท่านั้น

แต่ทว่าหลังจากนั้น เมื่อนายธรรมนูญบริหารราชการในตำแหน่งไปได้เพียงปีเศษ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีขณะนั้น สั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 แล้วแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นทำหน้าที่แทน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 หรืออีก 10 ปีต่อมา จึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นมาอีกครั้ง[2]

อ้างอิง[แก้]