อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 มีนาคม พ.ศ. 2521 (36 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส พิณ สุวรรณภักดี

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. เขตจตุจักร พรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ปัจจุบันเป็นคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์

ประวัติ[แก้]

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี มีชื่อเล่นว่า เอ๋ เกิดวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2521[1] เป็นบุตรของ นายสมพงศ์ สุวรรณภักดี อดีตอัยการ กับ นางภคินี สุวรรณภักดี อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารมหานคร

อรรถวิชช์ สมรสกับพิณ สุวรรณภักดี (สกุลเดิม บูรพชัยศรี) มีบุตร 2 คน[2]

การศึกษา[แก้]

มัธยมศึกษา  : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท  : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายการธนาคารและการเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร. รุ่น12
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น13
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (Directors Certification Program) DCP รุ่น107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors Association)


นายอรรถวิชช์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้เริ่มเข้าช่วยงานพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ได้แนะนำให้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายการธนาคารและการเงิน) จาก มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

นายอรรถวิชช์ เคยรับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีผลงานเด่นหลายเรื่อง อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน การกำกับดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลให้อยู่ในระดับร้อยละ28 ต่อปี ซึ่งโดยมากในยุคนั้น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น บัตรอิออน และแคปปิตอล โอเค จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง และการควบรวมกิจการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ธนาคารทหารไทย และธนาคารดีบีเอสไทยทนุ รวมถึงงานร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร หลายฉบับ

พ.ศ. 2551 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 4 คือ เขตพญาไท, บางซื่อ, จตุจักร, หลักสี่ ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยร่วมทีมกับนายบุญยอด สุขถิ่นไทย และนายสกลธี ภัททิยกุล สามารถชนะเลือกตั้งแบบยกทีม

พ.ศ. 2554 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 9 คือ จตุจักร

อรรถวิชช์ มีงานอดิเรกคือ การสะสมรถโบราณ โดยได้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย และเป็นเลขาธิการที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วย[3]

ตำแหน่งอื่นๆ ในอดีต

ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
โฆษกคณะรัฐมนตรีเงา พรรคประชาธิปัตย์
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
คณะกรรมการประสานงานฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)
คณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
   1.ร่าง พรบ.สหกรณ์ 
   2.ร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   3.ร่าง พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   4.ร่าง พรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
   5.ร่าง พรบ.การเดินอากาศ
   6.ร่าง พรบ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย
   7.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง  
   8.ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   9.ร่าง พรบ.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
  10.ร่าง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  11.ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน
  12.ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  13.ร่าง พรบ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
  14.ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  15.ร่าง พรบ.ระเบียบข้ราชการฝ่ายอัยการ
  16.ร่าง พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
  17.ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  18.ร่าง พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ
  19.ร่าง พรบ.การชุมนุมสาธารณะ
  20.ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
  21.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.
  22.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  23.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูล ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
 3. คบเด็กฯ : อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กับงานชุบชีวิตรถโบราณ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2551

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]