เทศบาลตำบลไม้ยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลไม้ยา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีบรรจง จอมศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด131 ตร.กม. (51 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด10,915 คน
 • ความหนาแน่น83.32 คน/ตร.กม. (215.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05571203
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา หมู่ 2 ตำบลไม้ยาอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์0 5367 2033, 0 5367 2072
เว็บไซต์http://www.maiya.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลไม้ยา ได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้เป็นเทศบาลตำบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้เคยมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยาระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2551

ประวัติ เทศบาลตำบลไม้ยา[แก้]

ตำบลไม้ยาจัดตั้งสภาตำบลขึ้นเพื่อเป็นการบริหารและปกครองตำบลไม้ยา ขึ้นตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 222 / 249 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และสืบเนื่องมาจากรัฐบาลกำหนดนโยบายการ กระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่น เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระดับภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมี ีส่วนร่วม ในการบริหาร การจัดการ การวางแผน ตลอดจนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการพัฒนาระดับท้องถิ่น ตำบลไม้ยา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล โดย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาตำบลที่มีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังเกิน 150,000 บาท ให้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยาได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2551 รวมเป็นเวลา 12 ปี

กระทั่งได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้เป็นเทศบาลตำบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลไม้ยา เป็นที่ราบระหว่างภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวทอด แนวยาวด้านทิศเหนือ – ใต้ ด้านตะวันออกของพื้นที่เป็นที่ราบ ตำบลไม้ยา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 45 ลิปดา กับเส้นรุ้งที่ 20 องศา และระหว่างเส้นแวงที่ 49 องศา 45 ลิปดา กับเส้นแวงที่ 100 องศา และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพญาเม็งราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอพญาเม็งราย ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 131 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 81,875 ไร่

เศรษฐกิจ[แก้]

ข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2549 จากการสำรวจทั้งหมด 2,777 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเกิน เกณฑ์มาตรฐาน 23,000 บาท/คน/ ปี จำนวน 1,553 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,224 ครัวเรือน รายได้ประชากรผ่านเกณฑ์ 5,942 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,663 คน รายได้ต่อหัวประชากรอัตราเฉลี่ย 17,127 บาท/คน/ปี

พื้นที่การเกษตร[แก้]

พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 45,000 ไร่ เป็นที่ทำนาร้อยละ 40 พื้นที่ทำสวน/ ทำไร่ ร้อยละ 60 พืชผลการเกษตรได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ จำนวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพหลัก ประมาณ 1,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.38 ของครัวเรือนทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลัง พืชสวน ได้แก่ ถั่วแขกและแตงโม

ด้านอาชีพ ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา มีอาชีพต่างๆ[แก้]

 • อาชีพเกษตรกร ประมาณร้อยละ 90
 • การค้าขายธุรกิจส่วนตัว ประมาณร้อยละ 2
 • รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 4
 • รับราชการ ประมาณร้อยละ 4

การบริการ การค้าพาณิชย์[แก้]

 • ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
 • ร้านค้าทั่วไป จำนวน 54 แห่ง
 • สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส จำนวน 9 แห่ง
 • ธนาคาร จำนวน - แห่ง
 • สถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 6 แห่ง
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก / ภายในครอบครัว เช่น โรงงาน โรงสี จำนวน 24 แห่ง

สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม[แก้]

 • โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน - แห่ง ขนาด - เตียง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
 • คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 • ป่าไม้ / ป่าชุมชน จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่
 • ขยะ ปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ปริมาณ 1 ตัน / วัน การกำจัด ขยะใช้วิธีฝัง กลบ เผา โดยประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการเองในแต่ละครัวเรือน

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล[แก้]

การคมนาคม[แก้]

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 อำเภอเทิง- อำเภอพญาเม็งราย
 • ทางหลวงชนบท หมายเลข 4017 บ้านห้วยก้าง - บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
 • ทางหลวงชนบท ตำบลไม้ยา - อำเภอเทิง
 • ทางหลวงชนบท บ้านห้วยก้าง - บ้านสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
 • ถนนเชื่อมระหว่างตำบล ตำบลไม้ยา - ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
 • ถนน ตรอก ในหมู่บ้านชุมชน มีประมาณ 400 ตรอก / ซอย ร้อยละ 70 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 30 เป็นถนนลูกรัง

การประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร[แก้]

 • มีครัวเรือนใช้น้ำอุปโภคบริโภคโดยบ่อน้ำตื้นประมาณ 3,000 บ่อ
 • มีบ่อบาดาล 20 บ่อ
 • มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน
 • ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือน
 • ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจำนวน 110 จุด
 • ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
 • โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง
 • โทรศัพท์บ้านมีคู่สายร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด

การศึกษา[แก้]

 • ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 แห่ง รับเด็กเล็ก 239 คน
 • ระดับก่อนประถม โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักเรียน 220 คน
 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประถม จำนวน 6 แห่ง จำนวนนักเรียน 634 คน

1.โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา

2.โรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)

3.โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

4.โงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

5.โรงเรียนบ้านร่องกอก

6.โรงเรียนบ้านสันสะอาด

 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักเรียน 360 คน

1.โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม