วิมุตติมรรค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน · เซน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

วิมุตติมรรค (บาลี: วิมุตฺติมคฺค) เป็นหนังสือที่เผยแพร่ในภาษาอังกฤษ ชื่อ ‘The Path of Freedom’[1] ด้วยการแปลมาจากภาษาจีน ซึ่งนักภาษาและวรรณคดี เชื่อว่า เป็นตำราคำสอนของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เทียบเท่ากับตำราวิสุทธิมรรค ของท่านพุทธโฆษาจารย์ เพราะมีลักษณะแห่งการแสดงศัพท์ ด้วยลำดับขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน และสันนิษฐานว่า หนังสือวิมุตติมรรค[2] เป็นตำราหนึ่งที่พระพุทธโฆษาจารย์ได้ศึกษาแล้ว ก่อนที่จะได้แสดงคำสอนในวิสุทธิมรรคไว้เป็นแบบ

เนื้อหา[แก้]

 • บทที่ 1 นิทานกถา
 • บทที่ 2 ศีลปริจเฉท
 • บทที่ 3 ธุดงคปริจเฉท
 • บทที่ 4 สมาธิปริจเฉท
 • บทที่ 5 กัลยาณมิตรปริจเฉท
 • บทที่ 6 จริยาปริจเฉท
 • บทที่ 7 กัมมัฏฐานารัมมณปริจเฉท
 • บทที่ 8 กัมมัฏฐานปริจเฉท
 • บทที่ 9 อภิญญาปริจเฉท
 • บทที่ 10 ปัญญาปริจเฉท
 • บทที่ 11 ตอนที่ 1, 2 อุบายปริจเฉท
 • บทที่ 12 ตอนที่ 1, 2 สัจจญาณปริจเฉท

หมายเหตุ* ว่า[3]

วิมุตติมรรคบทที่ ๑,๒ นี้ ก็ไปตรงกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคบทที่ ๑ วิมุตติมรรคบทที่ ๓ ว่าด้วยธุดงค์ปริสูตร ตรงกับวิสุทธิมรรคบทที่ ๒ ธุดงค์นิเทศ วิมุตติมรรคบทที่ ๔-๗ ตรงกับบทที่ ๓ ของวิสุทธิมรรค ก็มีการเปรียบเทียบกับวิมุตติมรรคบทที่ ๘ ตรงกับวิสุทธิมรรคบทที่ ๔-๑๑ วิมุตติมรรคบทที่ ๙ อภิญญานิเทศ ก็ตรงกับบทที่ ๑๒-๑๓ ในวิสุทธิมรรค วิมุตติมรรคบทที่ ๑๐-๑๑ ตรงกับวิสุทธิมรรคบทที่ ๑๔-๑๗ แล้วก็วิมุตติมรรคบทสุดท้ายบทที่ ๑๒ ก็ตรงกับวิสุทธิมรรคบทที่ ๑๘ กับบทที่ ๒๓

อ้างอิง[แก้]