รายพระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายพระนามและรายนาม ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2511 - ปัจจุบัน

2511[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาขา วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2512[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาขา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร

2513[แก้]

Prof. Jack Hoogstraten สาขา วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ พจน์ สารสิน สาขา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร

2515[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพยาบาล)

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

2516[แก้]

Prof. Ronald H. Schwass (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร)

2520[แก้]

หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร)

2524[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสาธารณสุข)

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เพียรวิจิตร (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิศวกรรมโยธา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุรี จุติกุล ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2526[แก้]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Dr. Leonard Ross Humphreys (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร)

Prof. Dr. Jiro Suqi (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร)

รศ. สายหยุด นิยมวิภาต (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพยาบาล)

Prof. Anthony Johnson Hedley (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Dr. Med. Frank-Peter Schelp (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Dr. Wil H.P. Schreurs (วิทยาศาสตร์การแพทย์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันท์ (ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

2528[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Dr. Jean Barry (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Yasuo Takai (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร)

2529[แก้]

ศาสตราจารย์ นพ.กวี ทังสุบุตร (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายแพทย์ ไพจิตร ปวะบุตร (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

รศ. นพ. สมบัติ ชัยเพ็ชร (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายพิมพ์ รัตนคุณสาสน์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณกรรมท้องถิ่น)

2530[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน)

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี)

Prof. Dr. Ernest J. Briskee (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร)

2531[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ(วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์)

พันเอก อาทร ชนเห็นชอบ (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา)

เภสัชกรหญิง ประดับ คชรัตน์ (เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายแพทย์มะลิ ไทยเหนือ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

Prof. Dr. James S. Thousend (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร)

2532[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Leonard Bernard Siemens ( วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เกษตรศาสตร์)

ดร.วรรณวิไล จันทราภา (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล)

2533[แก้]

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)

นายสรรภพ อุทัยเฉลิม (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายบุรี พรหมลักขโณ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายวิญญู คุวานันท์ (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Dr. Richard L. Earle (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)

2534[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์)

2535[แก้]

รศ. ดร. กวี จุติกุล (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์)

Prof. Dr. Mary Davidson Earle (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

รองศาสตราจารย์ ดร. ร้อยตำรวจเอก หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท)

2536[แก้]

ผศ. เข้มแข็ง สีตะธนี (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์)

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Robert Michael Edward Richard (เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ดร. อำนวย วีรวรรณ (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายวาริน พูนศิริวงศ์ (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

2537[แก้]

Rt.Hon. James Bolger (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

พระราชวราลังการ (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

Prof. Thomas Brown Flinn (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ผศ. พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ผศ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์)

2538[แก้]

ฯพณฯ หนูฮัก พุมสะหวัน (เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย)

นายธนินท์ เจียรวนนท์ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์)

Prof. Patrisia Joan Varley (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์นิกร ดุสิตสิน (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายปรากรม วุฒิพงศ์ (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายชินเวศ สารสาส (การจัดการการพัฒนาชนบทดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Keith Godphrey (ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

2539[แก้]

H.R.H. Crown Prince Henri of the Grand Duchy of Luxemberg (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม)

นายอานันท์ ปันยารชุน (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิจกิตติมศักดิ์)

Mr. Eiji Toyoda (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

2540[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย)

นายเสนาะ อูนากูล (เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายมีชัย วีระไวทยะ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)

ศาสตราจารย์พิเศษวิเชียร จีรวงส์ (เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Bruce Albert Jeans (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

2541[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน) (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา)

Rt.Hon. William H. Ito (เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์)

นายสุเมธ ตันติเวชกุล (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์)

2542[แก้]

His Imperial Highness Prince Akishino Of Japan (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการประมง)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์พิเศษพลโททันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา (ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

General Fidel Valdez Ramos (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์)

2544[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล)

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา)

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

2545[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา)

ศาสตราจารย์พิเศษทองอวบ อุตรวิเชียร (แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

Prof. Janet P. Engle (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์)

ดร.สถิต สิริสิงห (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

2546[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ )

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ดนตรีไทย )

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา)

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช (ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ )

Professor Dr.Tatsuro Matsumae(ศ.ดร.ทัตสุโร มัตสุเม) (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เกษตรศาสตร์)

2547[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การจัดการการพัฒนาสังคม)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์)

ดร. โชอิชิโร โตโยดะ (Dr. Shoichiro Toyoda) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี)

ศาสตราจารย์ ดร.คิชิโอ ฮาตาอิ (Prof. Dr. Kishio Hatai) (สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ )

รองศาตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ )

2548[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา)

สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาแพทยศาสตร์)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี กำจร มนุญปิจุ ร.น. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

นายจินนาอิ ไรโออิชิ (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร)

2549[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี)

มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากส่งเสริมการเกษตร)

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

รองศาสตราจารย์ระจิต ตรีพุทธรัตน์ (ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา)

2550[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาเคมี)

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคาเรน โอลเนสส์ (ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายวันชัย จิราธิวัฒน์ (ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

2551[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์โรเบิร์ต ดี. สจ๊วต (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)

นายสมพร กลิ่นพงษา (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร)

2552[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

รองศาสตราจายร์ธิติ เฮงรัศมี (ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์ ดร.คัตสึฮิโกะ อันโดะ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา)

นายแพทย์เฉก ธนะสิริ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

2553[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

พระเทพวรมุนี(สำลี อ้วนโสดา ปญฺญาวธร) (ปริญญาศิลปศาสาตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา)

ศาสตราจารย์หวัง เสี่ยวเจิง(Professor Wang Xiaojia) (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ศาสตราจารย์โดนัล คาร์ล สแล็ค(Professor Donald Carl Slack) (ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร)

2554[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ (ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์)

นายสุกิจ หวั่งหลี (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร)

นายสุวิทย์ คุณกิตติ (ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร.แบรดดี เจ ดีตัน(Professor Doctor Brady J. Deaton) (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารกิจการสาธารณะ)

รองศาสตราจารย์มะซะมิ อิโซะดะ(Associate Professor Masami ISODA) (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา)

2555[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา (ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายกมล ทัศนาญชลี (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์)

ศาสตราจารย์เจมส์ อาเธอร์ วิลล์(Professor Jame Arthur Will, Ph.D.) (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิยาโมเลกุล)

นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ (ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)

2556[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์พิเศษ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช (ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

พลตำราจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

นายไพศาล บางชวด (ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์โมโทโกะ เคนกิ(Professor Motoko Kanke, Ph.D.) (ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)