รายชื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อรรถพล สังขวาสี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
ในฐานะ ปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ
สถาปนาพ.ศ. 2435
รองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายพระนามและรายนาม[แก้]

ปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
(หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2445
2 พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2454
3 พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2458
4 พระยาเมธาธิบดี
(สาตร สุทธเสถียร)
พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2462
5 พระยาไพศาลศิลปสาสตร
(รื่น ศยามานนท์)
พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2472
6 พระยาวิทยาปรีชามาตย์
(ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
7 พระยาประมวลวิชาพู
(วงศ์ บุญหลวง)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
- พระยาปรีชานุสาสน์
(เสริญ ปันยารชุน)
พ.ศ. 2476 ทำการแทนปลัดทูลฉลอง
ปลัดกระทรวงธรรมการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2484
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2487
2 หลวงสุจิตภารพิทยา
(สุจิต สุจิตภารพิทยา)
พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
3 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
4 ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2501
5 นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2504
6 นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2511
7 นายสนั่น สุมิตร พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513
8 นายบุญถิ่น อัตถากร พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2517
9 นายจรูญ วงศ์สายัณห์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520
10 นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
11 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
12 นายสมาน แสงมลิ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
13 นายบรรจง ชูสกุลชาติ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533
14 นายสมชัย วุฑฒิปรีชา พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2535
15 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
16 นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
17 นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542
18 ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
19 นายจรูญ ชูลาภ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
20
(1)
ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546
21 ดร.พรนิภา ลิมปพยอม พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
20
(1)
ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549
22 ไฟล์:จรวยพร ธรณินทร์.jpg ดร.จรวยพร ธรณินทร์ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
23 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
24 นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554
25 นายอภิชาติ จีระวุฒิ เมษายน พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2554
26 ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ตุลาคม พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2555
27 นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กันยายน พ.ศ. 2556
28 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
29 รองศาสตาจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 22 กันยายน พ.ศ. 2560
31 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
32 นายประเสริฐ บุญเรือง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
33 นายสุภัทร จำปาทอง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2565
34 นายอรรถพล สังขวาสี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]