ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา<br>วัฒนธรรมล้ำค่า งามตาท่าจีน
}}
''[['อำเภอบางเลน''' เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดใน[[จังหวัดนครปฐม]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
'''[[อำเภอบางเลน'''เป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้]]
* '''[[ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอสองพี่น้อง]] ([[จังหวัดสุพรรณบุรี]]) และ[[อำเภอลาดบัวหลวง]] ([[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]])
* '''[[ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ[[อำเภอไทรน้อย]] ([[จังหวัดนนทบุรี]])
* '''[[ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพุทธมณฑล]]และ[[อำเภอนครชัยศรี]]
* ''[['ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอดอนตูม]]และ[[อำเภอกำแพงแสน]]
 
== ประวัติศาสตร์ ==
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบางเลนประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 19 แห่ง ได้แก่]]
* '''[[เทศบาลตำบลบางเลน''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า]]
* '''[[เทศบาลตำบลบางหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหลวง]]
* ''[['เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางภาษี]]
* ''[['เทศบาลตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลลำพญา]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)]]
* ''[['องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางภาษี (นอกเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรป่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินมูลทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงามทั้งตำบล]]
* ''[['องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตูมทั้งตำบล]]
* ''[['องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิลเพชรทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวปากท่าทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุงทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล]]
 
==วัดในอำเภอ==
*[[วัดบึงลาดสวาย]]
*[[วัดเกษมสุริยัมนาจ]]
*[[วัดบางเลน]]
*[[วัดบางภาษี]]
*[[วัดสว่างอารมณ์]]
*[[วัดนิลเพชร]]
*[[วัดไผ่หูช้าง]]
*[[วัดชุมนุมศรัทธา]]
*[[วัดเวฬุวนาราม]]
*[[วัดโฆสิตาราม(ไผ่คอกวัว)]]
*[[วัดเกาะแรต]]
*[[วัดลำพญา]]
*[[วัดเกษตราราม]]
*[[วัดอุดมสิทธิกุล]]
*[[วัดรางกำหยาด]]
*[[วัดลานคา]]
*[[ วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทํา]]
*[[วัดไผ่สามตำลึง]]
*[[วัดลัฎฐิวนาราม]]
*[[วัดคลองคูเมือง]]
*[[วัดบางปลา]]
*[[วัดนราภิรมย์]]
*[[วัดผาสุการาม]]
*[[วัดบางหลวง]]
*[[วัดศิลามูล]]
*[[วัดบัวปากท่า]]
*[[วัดคลองเสมียนตรา]]
*[[วัดรางกระทุ่ม]]
*[[วัดบางไผ่นารถ]]
*[[วัดพุทธาราม]]
*[[วัดรางไทร]]
*[[วัดพระอมรพิสัย]]
*[[วัดบางน้อยใน]]
*[[วัดสุขวัฒนาราม]]
*[[วัดไผ่จรเข้]]
*[[วัดดอนยอ]]
*[[วัดลาดสะแก]]
*[[วัดบอนใหญ่]]
*[[วัดศรีประชาวัฒนาราม]]
==สถานีอนามัยในอำเภอ==
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านบางหวาย]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางหลวง]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบัวปากท่า]]
*[[สถานีอนามัยตำบลนิลเพชร]]
*[[สถานีอนามัยตำบลไผ่หูช้าง]]
*[[สถานีอนามัยตำบลหินมูล]]
*[[สถานีอนามัยตำบลไทรงาม]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางไทรป่า]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางเลน]]
*[[สถานีอนามัยตำบลดอนตูม]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางระกำ]]
*[[สถานีอนามัยตำบลลำพญา]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านเวฬุวนาราม]]
*[[สถานีอนามัยตำบลนราภิรมย์]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางภาษี]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านคลองสว่างอารมณ์]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางปลา]]
*[[สถานีอนามัยตำบลคลองนกกระทุง]]
==โรงเรียนในอำเภอ==
* [[โรงเรียน]]ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
** [[โรงเรียนบางเลนวิทยา]]
** [[โรงเรียนสถาพรวิทยา]]
*[[วัด* โรงเรียนบัวปากท่า]]วิทยา
 
** [[โรงเรียนบัวปากท่าบางหลวงวิทยา]]
* [[โรงเรียน]]ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
** [[โรงเรียนบางหลวงวิทยา]]
* [[โรงเรียน]]ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
**[[โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ]]
** [[โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย]]
** [[โรงเรียนบ้านบางเลน]]
** [[โรงเรียนวัดผาสุการาม]]
** [[โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ]]
**[[ โรงเรียนวัดบัวปากท่า]]
**[[ โรงเรียตลาดเจริญสุข]]
** [[โรงเรียนวัดบอนใหญ่]]
** [[โรงเรียนวัดบัวหวั่น]]
**[[ โรงเรียนวัดนราภิรมย์]]
** [[โรงเรียนวัดนิลเพชร]]
** [[โรงเรียนหนองปรงกาญจนา]]
** [[โรงเรียนวัดลานคา]]
** [[โรงเรียนวัดเกาะแรต]]
** [[โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล]]ตลาดเกาะแรต
** โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
** [[โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (โรงเรียนปัญญาถาปนกิจอุปถัมป์)]]
** [[โรงเรียนวัดโพธิ์]]
** [[โรงเรียนวัดไผ่จระเข้]]โพธิ์
** [[โรงเรียนวัดเกษตรตราราม]]ไผ่จระเข้
** [[โรงเรียนวัดโพธิ์]]เกษตรตราราม
** [[รงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา]]
**[[ โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง]]บ้านหนองปรงกาญจนา
*[[* โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง]]
** [[รงเรียนบ้านไผ่ล้อม]]
** [[โรงเรียนวัดบ้านไผ่หูช้าง]]ล้อม
** [[โรงเรียนวัดดอนยอ]]ไผ่หูช้าง
** [[โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์]]ดอนยอ
** [[โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง]]วัดสว่างอารมณ์
**[[ โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ]]คลองนกกระทุง
** [[โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย]]บ้านรางปลาหมอ
** [[โรงเรียน]]โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา]]วัดบึงลาดสวาย
** [[โรงเรียนเจี้ยนหัว]]โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
**โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ]]เจี้ยนหัว
**โรงเรียนเซนต์แอนด์รูว์]]อนุบาลแสงอรุณ
**โรงเรียนเซนต์แอนด์รูว์
==ร้านอาหาร==
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
130,872

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์