ธรรมสวนานิสงส์ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธรรมสวนานิสงส์ 5 คือ อานิสงส์ในการฟังธรรม ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนามีทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่

1. อสฺสุตํ สุณาติ คือ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง, ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้

2. สุตํ ปริโยทเปติ คือ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

3. กงฺขํ วิหนติ คือ แก้ข้อสงสัยได้, บรรเทาความสงสัยเสียได้

4. ทิฏฺฐึ อุชุ ํ กโรติ คือ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้

5. จิตฺตมสฺส ปสีทติ คือ จิตของเขาย่อมผ่องใส

อ้างอิง[แก้]

  • พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลผลธรรม. นนทบุรี: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).