หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460 (100 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดา หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา
พระสวามี หม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ
พระบุตร 6 คน
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 15

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (ราชสกุลเดิม: ดิศกุล; 24 ธันวาคม 2460) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา[1] และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ 15 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย [2]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ศตะรัต) มีพระเชษภคินีและพระเชษฐาร่วมหม่อมมารดา 5 องค์ คือ[3] หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา, หม่อมเจ้าพรพิลาศ, หม่อมเจ้าพวงมาศผกา, หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ และหม่อมเจ้าเราหิณาวดี[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช กับหม่อมเจริญ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา มีโอรส-ธิดา 6 คน ได้แก่

  1. หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ สุขสวัสดิ์
  2. หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา
  3. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์
  4. หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช สุขสวัสดิ์
  5. หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์
  6. หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลมีพระชันษา 100 ปี และเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ยังทรงพระชนม์อยู่ โดยเป็นพระอนุวงศ์ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ที่มีชันษาสูงที่สุด

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าหญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล. จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่). กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์, 2551. ISBN 978-974-16-6535-8
  2. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  4. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8