หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460 (100 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดา หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา
พระสวามี หม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ
พระบุตร 6 คน
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 15

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (ราชสกุลเดิม: ดิศกุล; 24 ธันวาคม 2460) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา[1] และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ 15 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย [2]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ศตะรัต) มีพระเชษภคินีและพระเชษฐาร่วมหม่อมมารดา 5 องค์ คือ[3] หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา, หม่อมเจ้าพรพิลาศ, หม่อมเจ้าพวงมาศผกา, หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ และหม่อมเจ้าเราหิณาวดี[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช กับหม่อมเจริญ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา มีโอรส-ธิดา 6 คน ได้แก่

  1. หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ สุขสวัสดิ์
  2. หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา
  3. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์
  4. หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช สุขสวัสดิ์
  5. หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์
  6. หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลมีพระชันษา 100 ปี และเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ยังทรงพระชนม์อยู่ โดยเป็นพระอนุวงศ์ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ที่มีชันษาสูงที่สุด

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าหญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล. จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่). กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์, 2551. ISBN 978-974-16-6535-8
  2. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  4. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8