สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง29 ธันวาคม พ.ศ. 2530
สำนักงานใหญ่ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • เกรียงไกร เธียรนุกุล, ประธานกรรมการ
 • ทวี ปิยะพัฒนา, รองประธานอาวุโส
 • สมพงษ์ นครศรี, รองประธานอาวุโส
 • วีระชัย คุณาวิชยานนท์, ประธานกรรมการตรวจสอบ
เว็บไซต์http://www.fti.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จากเดิมคือ "สมาคมอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สภาอุตสาหกรรมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

อำนาจหน้าที่[แก้]

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

 1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
 3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
 6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
 7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
 8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 9. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังร่วมให้คำปรึกษา และเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. และคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ

สมาชิก[แก้]

สภาอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ

 1. ประเภทสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งรวมทั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
 2. ประเภทสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า

สมาชิกและได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกน เชื่อมโยงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดนโยบายและบริหารงาน คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้ง และ 1 ใน 3 มาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ

กลุ่มอุตสาหกรรม[แก้]

กลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันประกอบด้วย 46 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
 6. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
 7. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
 8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
 9. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 10. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
 11. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 12. กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
 13. กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
 14. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
 15. กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก
 16. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
 17. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล
 18. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 19. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 20. กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
 21. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 22. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
 23. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
 24. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 25. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 26. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 27. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 28. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น
 29. กลุ่มอุตสาหกรรมยา
 30. กลุ่มอุตสาหกรรมยาง
 31. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 32. กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
 33. กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
 34. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 35. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้
 36. กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
 37. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 38. กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
 39. กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
 40. กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์
 41. กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์
 42. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
 43. กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
 44. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 45. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 46. กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่จัดตั้งล่าสุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงภารกิจ กิจกรรมและโครงการไปยังทั้ง 46 กลุ่มอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด[แก้]

นอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขึ้น ในส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบันมี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งสิ้น 76 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

รายชื่อสถาบันภายใต้การดูแล[แก้]

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากสถาบันและหน่วยงานในเครือของสภาอุตสาหกรรมได้ตามการให้บริการ สถาบันต่าง ๆ มีดังนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530