สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง29 ธันวาคม พ.ศ. 2530
สำนักงานใหญ่ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
เว็บไซต์http://www.fti.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จากเดิมคือ "สมาคมอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สภาอุตสาหกรรมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

อำนาจหน้าที่[แก้]

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

 1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
 3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
 6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
 7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
 8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 9. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังร่วมให้คำปรึกษา และเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. และคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ

สมาชิก[แก้]

สภาอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ

 1. ประเภทสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งรวมทั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
 2. ประเภทสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า

สมาชิกและได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกน เชื่อมโยงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดนโยบายและบริหารงาน คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้ง และ 1 ใน 3 มาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ

กลุ่มอุตสาหกรรม[แก้]

ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมฯ มี กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 45 กลุ่ม เช่น กลุ่มรองเท้า กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มเซรามิก กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด[แก้]

นอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขึ้น ในส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบันมี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งสิ้น 74 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

รายชื่อสถาบันภายใต้การดูแล[แก้]

การปลดประธานสภา[แก้]

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ลงมติเอกฉันท์ เลือก สันติ วิลาสศักดานนท์ กลับมาเป็นประธานสภาอุตสาหกกรมแทนนายพยุงศักดิ์ [1]อย่างไรก็ตามนายพยุงศักดิ์ได้ชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับและไม่สามารถกระทำได้[2]

หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557[แก้]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งตั้ง นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี และ นาย เจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 และมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งให้ประธานสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ[3] กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน[4] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน[5]โดยนาย สุพันธุ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาย เจน นำชัยศิริ จึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป[6]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530