สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
ที่ทำการ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ผู้บริหาร สุพันธุ์ มงคลสุธี, ประธานกรรมการ
บดินทร์ อัศวาณิชย์, รองประธานอาวุโส
สมพงษ์ นครศรี, รองประธานอาวุโส
สุมิดา บุรณศิริ, รองประธานอาวุโส
ทวี ปิยะพัฒนา, รองประธานอาวุโส
เว็บไซต์
http://www.fti.or.th/2011/thai/index.aspx

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จากเดิมคือ "สมาคมอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สภาอุตสาหกรรมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

อำนาจหน้าที่[แก้]

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

 1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
 3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
 6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
 7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
 8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 9. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังร่วมให้คำปรึกษา และเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. และคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ

สมาชิก[แก้]

สภาอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ

 1. ประเภทสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งรวมทั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
 2. ประเภทสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า

สมาชิกและได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกน เชื่อมโยงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดนโยบายและบริหารงาน คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้ง และ 1 ใน 3 มาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ

กลุ่มอุตสาหกรรม[แก้]

ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมฯ มี กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 43 กลุ่ม เช่น กลุ่มรองเท้า กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มเซรามิก กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด[แก้]

นอกจากนั้นได้มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขึ้น ในส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบันมี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งสิ้น 74 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

รายชื่อสถาบันภายใต้การดูแล[แก้]

การปลดประธานสภา[แก้]

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ลงมติเอกฉันท์ เลือก สันติ วิลาสศักดานนท์ กลับมาเป็นประธานสภาอุตสาหกกรมแทนนายพยุงศักดิ์ [1]อย่างไรก็ตามนายพยุงศักดิ์ได้ชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับและไม่สามารถกระทำได้[2]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530