พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ว.วชิรเมธี)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระเมธีวชิโรดม
(วุฒิชัย วชิรเมธี)
ว.วชิรเมธี
Phra Maha Wutthichai Wachirametee.jpg
เกิด 29 มกราคม พ.ศ. 2516
อายุ 47 ปี 70 วัน
อุปสมบท 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พรรษา 25 ปี 334 วัน
วัด วัดพระสิงห์
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา Faculty of Education, Sukhothai Thammatirat. Master in Buddhism, Maha Chulalongkorn Rajawittayalai น.ธ.เอก, ป.ธ. 9,
ศศ.บ., พธ.ม.
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง

พระเมธีวชิโรดม หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง[1] หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (29 มกราคม พ.ศ. 2516 —) เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม[2] โดยผู้มอบรางวัลได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

ประวัติ[แก้]

ว. วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระเมธีวชิโรดม ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ท่านเป็นคนที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า จึงทำให้ท่านซึมซับความรู้ ทุกรูปแบบ เมื่อยังเด็ก มารดาได้พาท่านไปทำบุญที่วัดบ่อยๆ ทุกวันพระ ซึ่งผลจากการติดตามมารดาไปทำบุญบ่อยๆ นี้เอง ต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสนใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และทำให้หนังสือที่ท่านอ่านไม่ได้ ถูกจำกัดอยู่เพียงหนังสือความรู้หรือหนังสือบันเทิงทั่วไปเท่านั้น แต่หนังสือธรรมะก็เป็นหนังสือที่ท่านสนใจด้วยเช่นกัน หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านก็ได้ขอ อนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ แตกต่างจากเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่มุ่งเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้ว ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก แล้วย้าย มาพำนักอยู่ ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมาเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านเกิด และย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตร ในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ด้านการศึกษาทางโลกนั้น ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหา วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ “พุทธศาสตร มหาบัณฑิต” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันท่านได้ รับเชิญให้เป็น อาจารย์ สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นก็ยังรับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมายในแง่จริยวัตรส่วนตัวนั้นนอกจากท่านจะเป็นพระ นักวิชาการ พระนักคิด นักเขียน แล้วท่านก็ยังสนใจฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสิบปีผลงานหนังสือของท่านมีเกือบ 20 เล่ม ผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ ธรรมะติดปีก, ธรรมะหลับสบาย, ธรรมะดับร้อน, ธรรมะบันดาล, ธรรมะรับอรุณ ,ธรรมะราตรี, ปรัชญาหน้ากุฏิ, ปรัชญาหน้าบ้าน, DNA ทางวิญญาณ, ตายแล้ว เกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา และท่านยังได้เขียนบทความลงในนิตยสารหลายฉบับ เช่น เนชั่นสุดสัปดาห์, ชีวจิต, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจต่อไป

ชีวิตสมณเพศ[แก้]

พระมหาวุฒิชัยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ วัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ วัดศรีดอนไชย เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ วัดครึ่งใต้ โดยมี พระสุนทรปริยัติวิธาน ปัจจุบันคือ พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) เป็นพระอุปัชฌาย์[3] มี พระครูสมุห์บุญช่วย ฉายา ธมฺมสโร วัดสบสม เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระครูภัทรวรคุณ วัดสถาน เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยสังกัดวัดพระสิงห์ เชียงราย และจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เชียงราย[4] , [5]

การศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระเมธีวชิโรดม[6]

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]

 • ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย
 • ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

(สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ในอดีต[แก้]

 • เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 • เลขานุการสหธรรมิกเชียงรายในกรุงเทพมหานคร
 • กรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง
 • กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
 • พระอนุจรผู้นำข้อสอบไปเปิดสอบของ แม่กองบาลีสนามหลวง
 • บรรณาธิการวารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์
 • พระอนุจรของพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๔๙)
 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย มจร. (๒๕๔๖-๒๕๕๓) สอนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ (Seminar on Buddhism and New World Perspectives) แก่นิสิตระดับปริญญาโททั้งภาคปกติ (พระภิกษุ) ภาคพิเศษ (คฤหัสถ์) นอกจากนั้นยังได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เป็นต้น พร้อมๆ กับการทำหน้าที่อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย ท่านยังอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบ “ธรรมประยุกต์” (Applied Buddhism) จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยผลงานธรรมนิพนธ์ในชุด “ธรรมะติดปีก” (ประกอบด้วยธรรมะติดปีก ธรรมะบันดาล ธรรมะดับร้อน ธรรมะหลับสบาย) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในแบบ “ธรรมประยุกต์” หรือ Applied Buddhism ของท่านทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาธรรมะในเมืองไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งวงการเทศน์ที่ลดความเข้มขลัง ทางธรรมเนียมนิยมลงมาสู่การเทศน์เชิงปฏิภาณหรือเทศน์ปนทอล์คที่ทำให้การแสดงธรรมกลายเป็นเรื่องทันสมัยมีชีวิตชีวาเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม วงการเขียนหนังสือธรรมะที่หนังสือธรรมะกลายเป็นหนังสือยอดนิยมของคนทุกวัย และวงการวิทยุและโทรทัศน์ที่รายการธรรมะกลายเป็นรายการในช่วงไพรไทม์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ถูกนักสื่อสารมวลชนนิยามว่าเป็นปรากฏการณ์ “ธรรมะอินเทรนด์” ปัจจุบันท่านมีผลงานธรรมนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม (สถิติ ณ พ.ศ. ๒๕๕๗) หลายเล่มได้รับการแปลสู่ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส บางเล่มได้รับการดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ ละครเวที ดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ หรือแม้แต่บทโฆษณาเพื่อการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของสังคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลก พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็นธรรมสถานในการ บูรณาการพุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของชีวิตผ่านการจัดคอร์สภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในปีเดียวกันนี้ท่านยังได้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.dhammatoday.com เพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกตามแนวคิด “ธรรมะออนไลน์ เพื่อไทย เพื่อโลก” พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสธรรมสมโภช ๒๖ ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนายุกาล และก่อตั้งมูลนิธิวิมุตตยาลัย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลก ปัจจุบันท่านสังกัด วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพำนักจำพรรษา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน บ้านสันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยการเขียนหนังสือและการประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของชีวิตผ่านการจัดคอร์สภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศตามแนวทางแห่งอานาปานสติของพระพุทธองค์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[แก้]

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

ก.รางวัลจากต่างประเทศ

(๑) รางวัล “พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นในระดับโลก” (World Buddhist Sangha Youth) ในโอกาสสมโภช ๒๕๕๐ ปี แห่งพระพุทธศาสนายุกาล จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศ ศรีลังกา (ณ ทำเนียบรัฐบาลศรีลังกา ถวายโดย ฯพณฯ มหินทร ราชปักษะ ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา) (๒) รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากมูลนิธิ Gusi Peace Prize ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับผู้นำ นักการศึกษา นักพัฒนา และองค์กรเอกชนจากประเทศต่างๆกว่า ๒๖ ประเทศ ทั่วโลก

ข.รางวัลในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ * รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย * รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ * รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๔ * รางวัล “ศาสตรเมธี”​ สาขามนุษยศาสตร์ (ศาสนา) จากมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล * รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๑” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


พ.ศ. ๒๕๕๓ * รางวัลศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย * รางวัลเกียรติยศ “บัลลังก์คนดีแห่งปี ๒๕๕๓” จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และ บริษัท กันตนา จำกัด (มหาชน) * รางวัล “บัวทิพย์” สาขา นักการศึกษาผู้มีผลงานยอดเยี่ยม จากมูลนิธิพระพุทธวรญาณ * รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาการพูด การเขียน การอ่าน” จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา * รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓” จากกระทรวงวัฒนธรรม * รางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ” ประจำปี ๒๕๕๓ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร * หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ประกาศยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๗ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทยในรอบ ๗ ปี * สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ยกย่องให้เป็น “นักการศึกษาที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด” * ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ยกย่องให้เป็น “บุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี ๒๕๕๓” ในฐานะผู้เป็นเสียงแห่งมโนธรรมของสังคมไทย

พ.ศ. ๒๕๕๒ * เว็บไซต์ CNN GIOASIA ยกย่องให้เป็น ๒๐ คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List : 20 People to Watch) * ได้รับการโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. FM ๙๖.๕ MHz. คลื่นความคิด * รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ * รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร


พ.ศ. ๒๕๕๑ * หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ยกย่องให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง” ประจำปี ๒๕๕๑ * หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ยกย่องให้เป็นนักคิดนักเขียนแห่งปี ๒๕๕๑ * นิตยสาร A DAY ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols) * รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑” จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล * รางวัลเกียรติคุณ “สังข์เงิน” ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย * รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๕๐ * รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” สาขาการประพันธ์หนังสือ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี * รางวัลพระราชทาน “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน” สาขาการศึกษาและวิชาการ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

 • รางวัล “BUCA HONORARY AWARDS” ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๔๙ * รัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา และองค์กร WBSY (World Buddhist Sangha Youth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th Buddha Jayanti) มีมติถวายรางวัล “The Great Dharma Putta Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) โดยได้รับการถวายรางวัลจาก ฯพณฯ มหินทร ราชปักษะ ประธานาธิบดี แห่งประเทศศรีลังกา * นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็น “หนึ่งใน ๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย ประจำปี ๒๕๔๙” พ.ศ. ๒๕๔๘ * สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลกประกาศยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก” * รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” จากมูลนิธิศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

 • ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปาฐกถาธรรมและนำภาวนายังต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเป็นประจำทุกปี เช่น

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ปาฐกถาธรรมและนำภาวนาประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย, ชิคาโก,นิวยอร์ก,บอสตัน,วอชิงตัน ดีซี) พ.ศ. ๒๕๔๙ ทัศนศึกษาดูงานด้านศาสนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีศาสตราจารย์โดแนล เค สแวเร่อร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นผู้นำชม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับอาราธนาจากสังฆะแห่งหมู่บ้านพลัม เมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านติช นัท ฮันห์ ผู้นำทางจิตวิญญาณสายเซน เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ปาฐกถาธรรมและนำภาวนากลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรปและสแกนดิเนเวีย (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เยอรมนี,สเปน,เนเธอร์แลนด์,โมนาโก,เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส,เบลเยี่ยม,ฟินแลนด์,สหราชอาณาจักร,สวีเดน,นอร์เวย์,สาธารณรัฐเชค,โปรตุเกส, นครรัฐวาติกัน, อิตาลี) พ.ศ. ๒๕๕๖ ปาฐกถาธรรมและนำภาวนาประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย, นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดีซี, ชิคาโก, บอสตัน)

พ.ศ. ๒๕๕๖ * ได้รับอาราธนาจากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลัทธนิกายเถรวาท อาจริยวาท “หนึ่งจุดหมาย หลากหลายหนทาง” กับองค์ดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบต เป็นเวลา ๒ วัน ณ กรุงนิวเดลี * องค์การ UNESCO สำนักงานใหญ่กรุงปารีส อาราธนาให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาธรรมในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งนำเสนอนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยธรรมนิพนธ์แก่นานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๓ * ได้รับเชิญจากองค์กร “โฟโคลาเร เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา” ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและดูงาน ณ ประเทศอิตาลี * ได้รับเชิญจากโครงการสังฆเมตตา โดยการสนับสนุนขององค์กร UNICEF ให้เข้าร่วมประชุมและเป็นองค์ปาฐก เรื่อง “พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม” ณ ประเทศกัมพูชา * ได้รับเชิญจากองค์การ UNICEF เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสนาและนำภาวนา ณ ประเทศภูฏาน * เป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรมผ่าน Facebook, Twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการประยุกต์พุทธธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ * เป็นอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์ โครงการทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล

ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความธรรมะประยุกต์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายเดือน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายวัน ดังต่อไปนี้

หนังสือพิมพ์ - เนชั่นสุดสัปดาห์ - มติชนสุดสัปดาห์ - ประชาชาติธุรกิจ - กรุงเทพธุรกิจ - โพสต์ทูเดย์ - คมชัดลึก - เดลินิวส์ - THE NATION - ฯลฯ

นิตยสาร - SECRET - REAL PARENTING - WHO - แพรว - WE - HEALTH & CIUSINE - แม่และเด็ก - WISDOM - กุลสตรี - ALL MAGAZINE - ชีวิตต้องสู้ - แก้จน - HUNT MAGAZINE - ชีวจิต - ฯลฯ

วิทยากรประจำและวิทยากรพิเศษรายการโทรทัศน์ - รายการตีท้ายครัว ช่อง ๓ - รายการทูไนท์ โชว์ ช่อง ๓ - รายการหมุนตามโลก ช่อง ๕ - รายการกล้าคิดกล้าทำ ช่อง ๕ - รายการเรื่องของเรื่อง ช่อง ๕ - รายการกรรมลิขิต ช่อง ๕ - รายการเจาะใจ ช่อง ๕ - รายการเมืองไทยวาไรตี้ ช่อง ๕ - รายการเจาะใจ ช่อง ๕ - รายการสยามทูเดย์ ช่อง ๕ - รายการที่นี่หมอชิต ช่อง ๗ - รายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง ๗ - รายการ Club 7 ช่อง ๗ - รายการธรรมะวันอาทิตย์ ช่อง ๗ - รายการมอง CEO โลก ช่อง ๙ - รายการสุริวิภา ช่อง ๙ - รายการ VIP ช่อง ๙ - รายการเช้าดูวู้ดดี้ ช่อง ๙ - รายการตาสว่าง ๙ - รายการธรรมส่องทาง สทท. ๑๑ - รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา สทท. ๑๑ - รายการหลงกรุง ช่อง Thai PBS - รายการนิทานแผ่นดิน ช่อง Thai PBS - รายการเปิดโลกการอ่าน ช่อง Thai PBS - รายการพุทธประทีป สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) - รายการรอยธรรม ASTV - รายการธรรมาภิวัฒน์ ASTV - รายการนาทีธรรม นาทีทอง ช่อง TGN - ฯลฯ

วิทยากรพิเศษทางรายการวิทยุ - รายการ “การเดินทางของความคิด” FM ๙๖.๕ - รายการครอบครัวข่าว FM ๑๐๖.๐ - รายการเพื่อนเยาวชน สถานีวิทยุกองทัพบก FM ๘๙.๐ และ FM ๙๑.๕ - รายการใต้ร่มธงไทย สถานีวิทยุกองทัพบก FM ๘๙.๐ และ FM ๙๑.๕ - รายการคืนพิเศษ คนพิเศษ FM ๑๐๖.๕

ผลงานธรรมะนิพนธ์ที่นำไปประยุกต์เป็นผลงานโทรทัศน์ - รายการชุมชนนิมนต์ยิ้ม ช่อง ๓ - รายการธรรมะติดปีก (วันนักขัตฤกษ์) ช่อง Thai PBS - ละครโทรทัศน์ เรื่อง “ธรรมะติดปีก” ช่อง ๓ - รายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน พบกวีพบธรรม ช่อง Thai PBS - รายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน กวีนิพนธ์ดลธรรม ช่อง Thai PBS

ผลงานการประพันธ์[แก้]

ธรรมนิพนธ์ภาษาไทย[แก้]

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ[แก้]

แปลโดยนพมาศ แววหงส์

 • Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)
 • Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย)
 • Love Management (ธรรมะทอรัก)
 • Mind Management (ธรรมะสบายใจ)
 • Happiness is Here and Now (โมงยามแห่งความสุข)
 • Nibbana in Daily Life (นิพพานระหว่างวัน)
 • Dharma at Dawn (ธรรมะรับอรุณ)
 • Dharma at Night (ธรรมะราตรี)
 • Miracle of Sufferings (ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย)

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาเกาหลี[แก้]

ผลงานธรรมะนิพนธ์ภาคภาษาเกาหลี โดยเรียบเรียงเนื้อหาใหม่จากธรรมะนิพนธ์ ๔ เรื่อง ได้แก่ ธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก ธรรมะสบายใจ และสบตากับความตาย

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น[แก้]

ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะหลับสบาย

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน[แก้]

ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะหลับสบาย สบตากับความตาย และธรรมะทอรัก

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาจีน[แก้]

ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะหลับสบาย

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย[แก้]

ผลงานธรรมะนิพนธ์ เรื่อง ธรรมะสบายใจ และนิพพานระหว่างวัน

ผลงานกวีนิพนธ์[แก้]

คำสอนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์[แก้]

 • ฆ่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าการฆ่าคน[7]
 • คนสมัยก่อนเหาะได้ อย่างมงายในวิทยาศาสตร์[8]
 • เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย[9][10]
 • อร่อยจนลืมกลับวัด[11]

จุดเริ่มต้นของ"ธรรมะอินเทรนด์"[แก้]

ในปี พ.ศ. 2547ท่าน ว.วชิรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกมาสู่สายตาประชาชนแล้วปรากฏว่า ได้รับความนิยมมาก จึงได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอีก 2 เล่มคือ ธรรมะหลับสบายและธรรมะดับร้อน'ซึ่งทั้งหมด ล้วนได้รับความนิยมเป็ยอย่างสูง จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง 3 เล่ม จึงทำให้ช่อง 3นำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมานิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากเรียกว่าธรรมะอินเทรนด์ หรือ ธรรมะติดปีก

แผนที่เดินทางมายังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คู่มือการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2551
 2. https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1822376
 3. จาก คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2556
 4. โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
 5. ชีวประวัติ จากเว็บไซต์ ไร่เชิญตะวัน
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระราชาคณะ จำนวน ๖๕ รูป)
 7. ฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าการฆ่าคน
 8. ว.วชิรเมธี "อย่างมงายในวิทยาศาสตร์"
 9. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี "เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย"
 10. http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1402%3A2012-03-23-13-26-34&catid=102%3A2009-09-16-06-30-24&Itemid=98&lang=th
 11. "วิจารณ์ว่อนเนต ว.วชิรเมธี "อร่อยจนลืมกลับวัด"". MThai. 2555-12-26. สืบค้นเมื่อ 2556-01-06.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]