ความทรงจำแห่งโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก มรดกความทรงจำแห่งโลก)

ความทรงจำแห่งโลก[1] (อังกฤษ: Memory of the World, ฝรั่งเศส: Mémoire du monde) คือแผนงานที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตาม ถือว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบัน และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต

วัตถุประสงค์[แก้]

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุรักษ์โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุด
  2. เพื่อช่วยเหลือให้มีการเผยแพร่เอกสารมรดกอย่างกว้างขวางที่สุด
  3. เพื่อเผยแพร่ความตระหนักในความสำคัญของเอกสารมรดกอย่างกว้างขวางทั่วโลก

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก[แก้]

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดก ดังต่อไปนี้ ใช้ได้ในการคัดเลือกเอกสารมรดกที่มีคุณค่าต่อประเทศ ต่อภูมิภาค และต่อโลก [2]

  1. หลักเกณฑ์ที่ 1 ความเป็นของแท้ (Authenticity)
  2. หลักเกณฑ์ที่ 2 มีความโดดเด่นและไม่อาจทดแทนได้ (Unique and Irriplaceable)
  3. หลักเกณฑ์ที่ 3 มีความสำคัญในระดับโลก ในเรื่องเวลาและอายุ (Time) สถานที่ (Place) บุคคล (People) เนื้อหาสาระแนวคิด (Subject and Theme) และ รูปแบบและวิธีเขียน (Form and Style)
  4. หลักเกณฑ์ที่ 4 ลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ความหายาก (Rarity) ความบริบูรณ์ (Integrity) ความเสี่ยง (Threat) และโครงการบริหารจัดการ (Management plan)

สถิติ[แก้]

ภูมิภาค จำนวนที่ได้รับขึ้นทะเบียน จำนวนประเทศ/องค์กร
แอฟริกา 14 9
รัฐอาหรับ 9 5
เอเชียแปซิฟิก 80 24
ยุโรปและอเมริกาเหนือ 181 39
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 67 25
องค์กรระหว่างประเทศ 4 4
มูลนิธิเอกชน 1 1
รวม 301 107

รายชื่อความทรงจำแห่งโลก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[แก้]

 กัมพูชา[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
เอกสารสำคัญของพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสแลง
Tuol Sleng Genocide Museum Archives
Tuol Sleng.jpg
2009

 อินโดนีเซีย[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
เอกสารสำคัญของบริษัทดัชท์อินเดียตะวันออก
Archives of the Dutch East India Company
Voc.jpg
2003
เอกสารสำคัญซูเร็คกาลิโก้
Sureq Galigo
La galigo.jpg
2011
เอกสารสำคัญนากาเรคราตากามา
Nagarakretagama
Majapahit Empire.svg
2013
จดหมายเหตุดิโปเนโกโร่
Babad Diponegoro

Diponegoro.jpg

2013

 มาเลเซีย[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
การโต้ตอบจดหมายของสุลต่านแห่งรัฐเคดะห์
Correspondence of the late Sultan of Kedah (1882–1943) X8778410-12.jpg
2001
วรรณคดีฮิคายัทฮังตุล
Hikayat Hang Tuah Hikayat Hang Tuah.djvu
2001
บันทึกประจำปีมลายู
Sejarah Melayu (the Malay Annals) Frontispiece of a Jawi edition of the Malay Annals.jpg
2001
ศิลาจารึกแห่งตรังกานู
Terengganu Inscription Stone KlMuseumBatuBersurat.jpg
2009

 พม่า[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
จารึกแห่งวัดกุโสดอร์
Kuthodaw Inscription Shrines
Kyauksa.JPG
2013
จารึกเมียะเซดีแห่งพุกาม
Myazedi Quadrilingual Stone Inscription
Myazedi-Inscription-Burmese.JPG
2015

 ฟิลิปปินส์[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
อักษรเสียงโบราณของฟิลิปปินส์
Philippine Paleographs (Hanunoo, Build, Tagbanua and Pala'wan)
Tagbanwa.svg
1999
เทปบันทึกเสียงการออกอากาศทางวิทยุของพลังประชาชนปฏิวัติฟิลิปปินส์
Radio Broadcast of the Philippine People Power Revolution
Corazon Aquino inauguration.jpg
2003
ผลงานสะสมของศาสตราจารย์โฮเซ่ มาเซดา
José Maceda Collection
80px
2007
เอกสารสำคัญของประธานาธิบดีมานูเอล ลิตร เควซอน
Presidential Papers of Manuel L. Quezon
President Manuel Quezon of Philippine Commonwealth broadcast from Washington today to his fellow-countrymen in Manila.jpg
2011

 ไทย[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1
The King Ram Khamhaeng Inscription
80px
2003
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868–1910)
80px
2009
เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราชอาณาจักรสยาม
จารึกวัดโพธิ์
Epigraphic Archives of Wat Pho
Bangkok Wat Pho ovedc A 09.jpg
2011
บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences
80px
2013
บันทึกมีทั้งหมด16เล่ม บันทึกไว้ช่วงระหว่างปี 2447-2547 ในรัชสมัยรัชกาลที่5 เป็นการรวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของสมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ สะท้อนภาพและมุมมองของสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
  • ในประเทศไทยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกเป็นผู้ดูแลงาน

 เวียดนาม[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ ปีที่ยอมรับ คำอธิบาย
แผ่นพิมพ์ไม้ของราชวงศ์เหงียน
Woodblocks of the Nguyễn Dynasty
Woodblocks of the Nguyễn Dynasty 02.jpg
2009
จารึกจองหงวนแห่งวิหารวรรณกรรมวันเหมียว
Stone stele records of imperial examinations of the Lê and Mạc dynasties
VN-HN-Temple of literature-Turtle steles collage.jpg
2010

สถิติความทรงจำแห่งโลกในภูมิภาค ASEAN[แก้]

จำนวน ประเทศ
4
 ไทย
 อินโดนีเซีย
 ฟิลิปปินส์
 มาเลเซีย
2
 พม่า
 เวียดนาม
1
 กัมพูชา

อ้างอิง[แก้]

  1. แผนงานความทรงจำแห่งโลก
  2. http://mow.thai.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดก

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]