บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"บันทึกการประชุมของ
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์"
100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้
ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ *
UNESCO-MOW.svg  ความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก
ที่เก็บรักษาสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเทศ ไทย
ภูมิภาค **เอเชียและแปซิฟิก
อ้างอิง2012-82
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2556
* ชื่อตามที่ได้จดทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก
บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2447

บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คือบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่รวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของสมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพและมุมมองของสังคมในแต่ละยุคสมัย อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและใช้อ้างอิง

ส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุมทั้งหมด 16 เล่มของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบันทึกไว้ระหว่าง พ.ศ. 2447–2547 ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อ "The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences (แปล: "บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" 100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]