ศันสนีย์ เสถียรสุต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน, สาวิกาสิกขาลัย และธรรมาศรม

ประวัติ[แก้]

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต หรือนามเดิม ศันสนีย์ ปัญญศิริ (ตุ๊กตา) เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรีของ เฉลียว จรัสศรี นายอำเภอแห่งอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จำลอง พรหมินทะโรจน์ คุณครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) มีพี่สาว 1 คน คือ สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ (ตุ๋มติ๋ม)


ประวัติการศึกษา[แก้]

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

[1]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2519-2523 เจ้าหน้าที่ PR สถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจร World Club

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 สละทางโลกเข้าสู่บวรพุทธศาสนาด้วยการบวชชี ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โดยมี พระครูภาวนาภิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์

 • พ.ศ. 2530 ก่อตั้ง ‘เสถียรธรรมสถาน’ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ โดยมีพระธรรมนำทาง ทำงานสร้างชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานมีนวัตกรรมการฉุดช่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ อันได้แก่ จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์, โรงเรียนพ่อแม่, อารยตาราภาวนาวิชชาลัย, สาวิกาสิกขาลัย, โครงการเยาวชน ‘บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา’ (Seeds Of Spirituality - SOS), International Tara Awards รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย ‘หัวใจโพธิสัตว์’, ISV Club (International Spiritual Volunteer Club), CSV Club (Community Spiritual Volunteer Club) , ธรรมชาติบำบัด และการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • พ.ศ. 2551 ก่อตั้ง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ที่มุ่งหวังส่งเสริมคนให้เป็น ‘อริยชน’ รู้จักการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อเปลี่ยนจาก ‘การเป็นทุกข์’ ไปสู่ ‘การเห็นทุกข์’ ดำเนินชีวิตอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน นำหลักพุทธธรรมไปช่วยเยียวยาผู้อื่นและสังคม โดยจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อการบรรลุธรรมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • พ.ศ. 2560 ก่อตั้ง ‘ธรรมาศรม’ (Mindfulness Hospital) ที่มีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยให้คนทุกช่วงวัยอยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า ป้องกันตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย และจากพรากอันเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยง ‘เกิด’ อย่างไรอย่างมีสติปัญญา ‘แก่’ อย่างไรอย่างเห็นคุณค่าในตัวเอง ‘เจ็บ’ อย่างไรอย่างไม่หวั่นกลัวต่ออันตราย ‘ตาย’ อย่างไรอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้ และ ยอมรับการ ‘จากพราก’ จากสิ่งที่รัก เพราะได้บริหารเวลาอย่างประเสริฐสุดแล้วในขณะที่มีกันและกัน

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง ‘กองทุนเสถียรธรรม’ โดยมี เสถียร เสถียรสุต เป็นประธาน และ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้อำนวยการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ (เด็ก หนุ่มสาว ผู้ใหญ่) ให้ได้รับความสงบเย็น และผ่องใสเบิกบาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น
# การจัดโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งที่เป็นผู้สูงวัย ครูบาอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักบวชสตรี (แม่ชี)
# การจัดค่าย ‘โลกสวยด้วยพระธรรม’ เพื่ออบรมเยาวชนให้รู้จักและเข้าใจการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
# การจัดให้มี ‘บ้านสายสัมพันธ์’ เพื่อสรรค์สร้างสายใยแห่งความรัก ความอาทรอย่างอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก
# การดูแลสถานเลี้ยงเด็กเล็ก ชื่อ ‘ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (บ้านเรียนแห่งรักและศานติ)’ ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาโดยใช้หลักพุทธธรรมฝึกสมาธิ ปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม

[2]

หลักในการทำงานของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต[แก้]

 • "พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า 'ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทาง และมิใช่ทาง' การเดินทางอยู่บนหนทางที่ประกอบด้วยปัญญา ศีล สมาธิ หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ ทำให้ข้าพเจ้าอาจหาญโดยธรรม และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงและเห็นผลจริงเมื่อเราใช้จริง ด้วยลมหายใจเข้าที่สงบเย็นและมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต เพื่อเปลี่ยนจาก ‘การเป็นทุกข์’ สู่ ‘การเห็นทุกข์’ ดำเนินชีวิตอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน ดังอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่า 'การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย' อันเป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องไปให้ถึง คือการใช้โอกาสในการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์"
 • “สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...เป็นผู้ชี้ทาง
พระอรหันต์ทั้งหลาย...เป็นเพื่อนร่วมทาง
มรรค...คือหนทาง
อยู่แต่เรา...จะสลัดเหยื่อล่อและก้าวเดินหรือไม่
นี้เป็นหน้าที่ที่ธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องใคร่ครวญ
เพราะไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่าง
เราไปสว่างได้อย่างแน่นอน
ด้วยว่านี่เป็นทางสายเอกสายเดียวเท่านั้น
ที่เราจะไปถึงได้เมื่อเราปักธงไว้ว่า
เราจะอยู่บน ‘มรรคาสู่การหลุดพ้น’
สมดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่า
“ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและมิใช่ทาง’”
 • “ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า ถ้าเราเชื่อในกฎของกรรม เชื่อในกฎของธรรมชาติ ว่าทำอะไรได้อย่างนั้น รางวัลของการทำงานจริงๆ ก็ย่อมจะเป็นความสุขที่ได้จากการทำงาน
ส่วนการได้รับรางวัลที่ผู้อื่นมอบให้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ควรอนุโมทนาในการทำงานอย่างมีความสุขของคนแต่ละคน
เพราะฉะนั้น การให้รางวัลชีวิต ก็คือการรักษาความสุข สนุกอยู่ในงานของเรา และนั่นก็เท่ากับว่า เราได้รางวัลทุกวันอยู่แล้ว”
 • “ความกตัญญูต่อพระธรรม...เป็น ‘หลักใจ’
การทำงานเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ...เป็น ‘หลักการ’
และ...ขอให้โลกนี้มีธรรมเป็นมารดา...เป็น ‘หลักชัย’”
 • “อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน”
 • “คุณธรรม 8 ประการของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์”
 1. ไม่มีความถือตัวอวดดี
 2. ไม่มีความโง่เขลา
 3. ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง
 4. ไม่มีความอิจฉาริษยา
 5. ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด
 6. ไม่มีความโลภ
 7. ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น
 8. ไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง

[3]

รายนามสิ่งเชิดชูเกียรติ[แก้]

 • พ.ศ. 2542 : รางวัลเชิดชูเกียรติ ‘เพชรกรุงเทพ’ สาขาบริการสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2542 จากกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2548 : รางวัลเสียงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ (Spiritual Leadership Award on Breaking the Circle of Violence) จาก Living Wellness Foundation สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2549 : รางวัล ‘กิฟฟารีน เกรซ เลดี้ อวอร์ด 2006’ จากบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 : รางวัลสตรีดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2550
 • พ.ศ. 2551 : รางวัลเชิดชูเกียรติ ‘เพชรสยาม’ ด้านส่งเสริมศาสนาเพื่อสันติภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
May 1st, 2008 รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อมนุษยชาติ (Humanitarian Award) จาก Humanity In Unity (HIU) ของ Her Holiness Sai Maa Lakshmi Devi ณ เมืองเวลล์ รัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2552 : รางวัล ‘พุทธคุณูปการ’ ระดับรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • พ.ศ. 2553 : รางวัล ‘จำนงค์ ทองประเสริฐ’ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่ จากมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555 : รางวัล ‘คนดีศรีพุทธศาสตร์’ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โล่เกียรติยศ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ประเทศไทย (มสวท.)
รางวัล 10 ยอดสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เนื่องในวันสตรีไทย จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2556 : รางวัลตาชั่งทอง ‘บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี’ จากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
โล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาบุคคลตัวอย่างที่แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี จากศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
โล่เกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พ.ศ. 2557 : รางวัลผู้นำพุทธโลก [World Buddhist Outstanding Leader Award]
 • พ.ศ. 2558 : เสาอโศกผู้นำศีลธรรม รางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย)
 • พ.ศ. 2559 : โล่ประกาศเกียรติคุณ ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2560 : รางวัล ‘เพชรงามด้านการสาธารณสงเคราะห์’ รางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ของมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาประทานรางวัล
 • พ.ศ. 2561 : รางวัล ‘ทูตสันติภาพด้านศาสนสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์ ในการประชุมสันติภาพโลก 2561’ ณ ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

[4]

บทบาทการทำงานระดับชาติ[แก้]

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คณะที่ปรึกษาฝ่ายการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และศูนย์อำนวยการบริหาร ‘ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง’ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ‘รวมพลังสร้างสุขภาพ’ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปีพุทธทาสภิกขุ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการกำกับทิศทาง ‘แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ’ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้เพื่อให้สุขภาพผู้หญิงได้รับความคุ้มครอง (สคส.)
 • คณะทำงาน คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการวิสาขบูชา พุทธศักราช 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะอนุกรรมการอุปถัมภ์ คณะกรรมการการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อนุกรรมการการพัฒนาและบูรณาการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ประธานอนุกรรมการการพิจารณาคัคเลือก 100 ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ ในคณะกรรมการการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • คณะกรรมการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์
 • คณะอนุกรรมการด้านวิชาการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี 2555
 • รองประธานอุปถัมภ์โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา
 • คณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมโดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมฯ วัดเทพศิรินทราวาส (9 มิถุนายน 2559)

[5]

บทบาทการทำงานระดับโลก[แก้]

 • ประธานร่วมขององค์กร THE GLOBAL PEACE INITIATIVE OF WOMEN (GPIW ), UNDP
 • The Living Wellness Foundation ได้มอบรางวัล Spiritual Leadership Award ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่นๆ ได้แก่ องค์ทะไลลามะ, Ashley Judd, Kitaro
 • A walk of Wisdom ได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสารคดียอดเยี่ยม ของ Santa Barbara International Film Festival
 • ประธานการจัดการประชุมนานาชาติศากยธิดาเพื่อพุทธสาวิกา ครั้งที่ 12 (12th International Sakyadhita Conference on Buddhist Women) ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2554

[6]

สื่อธรรมะ[แก้]

หนังสือ

 • หนังสือ ‘เพื่อนทุกข์’ เล่ม 1 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘เพื่อนทุกข์’ เล่ม 2 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘ทำอย่างไรดี...กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ เล่ม 1 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘ทำอย่างไรดี...กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ เล่ม 2 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘ทำอย่างไรดี...กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ เล่ม 3 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘ทำอย่างไรดี...กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ เล่ม 4 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘ทำอย่างไรดี...กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ เล่ม 5 (ตอบคำถาม)
 • หนังสือ ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’ เล่ม 1 (รวมวาทธรรม)
 • หนังสือ ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’ เล่ม 2 (รวมวาทธรรม)
 • หนังสือ ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’ เล่ม 3 (รวมวาทธรรม)
 • หนังสือ ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’ เล่ม 4 (รวมวาทธรรม)
 • หนังสือ ‘เพื่อนสุข’ (รวมข้อคิด)
 • รายการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ที่ www.facebook.com/sdsface และ SDS Channel
 • รายการ ‘ธรรมสวัสดี Live’ สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-11.30 น.
 • รายการ ‘ทุกข์กระจาย ใจกระจ่าง’ ทุกวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.

[7]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. เสถียรธรรมสถาน
 2. เสถียรธรรมสถาน
 3. เสถียรธรรมสถาน
 4. เสถียรธรรมสถาน
 5. เสถียรธรรมสถาน
 6. เสถียรธรรมสถาน
 7. เสถียรธรรมสถาน