องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (อำเภอเมืองอุดรธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
การปกครอง
 • นายกว่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด40 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด4,922 [1] คน
 • ความหนาแน่น123.05 คน/ตร.กม. (318.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06410111
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ 1 ถนนทางหลวงชนบท 3072 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์042-219949
เว็บไซต์http://www.khoksaatudon.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 22 แห่ง ของ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นที่ลูกคลื่นลาดดอนสูง ๆ ต่ำ ๆ โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 200-300 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยและมีพื้นที่ทำการเกษตร เป็นที่ตั้งของเขื่อนห้วยหลวง และอยู่ห่างสนามบินนานาชาติอุดรธานี 21 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติความเป็นมา และสภาพทั่วไป[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 [2]

ปัจจุบัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงชนบท อด.3072 (ถนนทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง) หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 210 (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ 16 ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง (ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อด 3072) ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 25,000 ไร่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นที่ลูกคลื่นลาดดอนสูงๆต่ำๆสูงจากระดับน้ำทะเล 200-300 เมตรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร มีพื้นที่โดยรวม ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่มี 3 ฤดูกาล (ฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน)

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้ง ปีประมาณ 38 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย๔๑องศาเซลเซียสซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ลักษณะของดิน[แก้]

ลักษณะของดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ลาดดอนสูงๆต่ำๆ ที่ราบเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวที่ลาดดอนเป็นดินร่วนเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ ทำสวนผลไม้ และปลูกมันสำปะหลัง, ยางพารา,และอ้อย

ลักษณะของแหล่งน้ำ[แก้]

มีเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ (เขื่อนห้วยหลวง) ที่บ้านโคกสะอาด บ้านเขื่อนห้วยหลวง บ้านนาสมบูรณ์ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาส่งไปใช้ในตัวเมืองอุดรธานี มีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านที่สำคัญ 4 แห่ง คือ ห้วยกระตึบที่บ้านดงเจริญ, ห้วยน้ำค้าง ที่บ้านโคกสะอาด, ห้วยหินลาด ที่บ้านห้วยหินลาด, ห้วยป่าบอน ที่บ้านนาสมบูรณ์ และหนอง บึง ขนาดเล็ก คือ บึงหนองบัว ที่บ้านโคกสะอาด, หนองกระตึบ ที่บ้านดงเจริญ, หนองลำปาคาว ที่บ้านห้วยหินลาด, หนองคอม ที่บ้านนาสมบูรณ์, หนองขอนกว้าง ที่บ้านศรีบูรพา

ลักษณะของไม้และป่าไม้[แก้]

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเสื่อมโทรม จะเหลือพื้นที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด ติดกับหนองบัวและส่วนหนึ่งติดกับห้วยหลวง มีเนื้อที่ 87 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดเหลือประมาณ 5 % ของพื้นที่ทั้งหมด

เขตการปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ แบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์ สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน แบ่งออกได้ดังนี้

ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) จำนวนประชากร (คน)
1. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 410 1,215
2. บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 2 83 272
3. บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 3 (พื้นที่ส่วนมาก) 184 587
4. บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 (พื้นที่ส่วนมาก) 70 212
5. บ้านนิคม 4 หมู่ที่ 5 (พื้นที่บางส่วน) 43 28
6. บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 206 651
7. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 245 802
8. บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 434 1,155

การคมนาคม[แก้]

  • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 210 (อุดรธานี-หนองบัวลำภู)
  • ทางหลวงชนบท หมายเลข อด 3072 (แยกหลัก 16 ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง)

การศึกษา[แก้]

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีโรงเรียนในพื้นที่ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕ (บ้านดงเจริญ) โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีจันทราราม บ้านโคกสะอาด

การสาธารณสุข[แก้]

มีสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลโคกสะอาด

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • เขื่อนห้วยหลวง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 เมษายน 2561.
  2. http://tambonkumpawapi.go.th/files/staticcontent/file-1303.pdf[ลิงก์เสีย]